Příbalový Leták

Betafact 50 Iu/Ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BETAFACT 50 IU/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Lidský koagulační faktor IX


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna injekční lahvička přípravku BETAFACT 50 IU/ml obsahuje nominálně 250 IU lidského koagulačního faktoru IX.

Jedna injekční lahvička přípravku BETAFACT 50 IU/ml obsahuje nominálně 500 IU lidského koagulačního faktoru IX.

Jedna injekční lahvička přípravku BETAFACT 50 IU/ml obsahuje nominálně 1000 IU lidského koagulačního faktoru IX.


Po rekonstituci pomocí 5 ml vody pro injekci každý ml obsahuje asi 50 IU lidského koagulačního faktoru IX (250 IU/5 ml).

Po rekonstituci pomocí 10 ml vody pro injekci každý ml obsahuje asi 50 IU lidského koagulačního faktoru IX (500 IU/10 ml).

Po rekonstituci pomocí 20 ml vody pro injekci každý ml obsahuje asi 50 IU lidského koagulačního faktoru IX (1000 IU/20 ml).


Síla (IU - mezinárodní jednotky) se určuje pomocí jednostupňového koagulačního testu dle Evropského lékopisu.


Specifická aktivita přípravku BETAFACT je přibližně 110 IU/mg proteinu.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: lysin-hydrochlorid, arginin, voda na injekci a sodné soli (chlorid sodný, dihydrát natrium-citrátu, sodná sůl heparinu).

Více informací naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (5 ml). Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (10 ml). Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (20 ml).


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Pouze intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Léčivý přípravek odvozený z plazmy lidských dárců

V případě šoku je nutné aplikovat standardní lékařské postupy pro léčbu šoku.


8. POUŽITELNOST


EXP {MM/RRRR}


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Pro účely ambulantního použití může být před otevřením přípravek z chladničky vyjmut, bez náhrady, maximálně na dobu 6 měsíců a uchováván při teplotě do 25 °C.

Na vnější obal by se mělo zapsat datum, kdy se léčivý přípravek vyjme, a nová doba použitelnosti. Tato nová doba použitelnosti by nikdy neměla překročit dobu původně uvedenou na vnější krabičce. Pokud nebyl léčivý přípravek použit před novou dobou použitelnosti, měl by se zlikvidovat.

Datum vyjmutí z chladničky:

Konec období x dnů/měsíců při teplotě do 25 °C:


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


LFB BIOMEDICAMENTS

3, avenue des Tropiques - BP 305 - LES ULIS - 91958 Courtaboeuf Cedex - FRANCIE


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


16/451/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU BETAFACT 50 IU/ml injekční lahvička s práškem


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


BETAFACT 50 IU/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Factor IX coagulationis sang. humani cryod.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Pouze intravenózní podání.


3. POUŽITELNOST


EXP {MM/RRRR}


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


Injekční lahvička s 250 IU Injekční lahvička s 500 IU Injekční lahvička s 1000 IU


6. JINÉ


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU INJEKČNÍ LAHVIČKA S ROZPOUŠTĚDLEM


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Rozpouštědlo pro injekční roztok BETAFACT 50 IU/ml voda na injekci

2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Rozpouštědlo k rekonstituci prášku 3. POUŽITELNOST


EXP {MM/RRRR}


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


5 ml/250 IU 10 ml/500 IU 20 ml/1000 IU


6. JINÉ


LFB BIOMEDICAMENTS


5/4