Příbalový Leták

Berinert 1500 Iu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU (Krabička - prášek a voda na injekci)


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Berinert 1500 IU

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Antiesterasum-C1 (humanum)


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna injekční lahvička obsahuje:

Antiesterasum-Cl (humanum) 1500 IU Celkový obsah bílkovin    195 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky v jedné injekční lahvičce: glycin, *chlorid sodný, *dihydrát natrium-citrátu


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Balení obsahuje:

1 injekční lahvičku s práškem (1500 IU)

1 injekční lahvičku s 3 ml vody na injekci


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


*Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce.


10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TŤ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Německo 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 16/267/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Berinert 1500 IU

Prášek k intravenóznímu podání po rekonstituci. 2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


1500 IU antiesterasum-Cl (humanum) (500 IU/ml rekonstituovaný roztok)


6. JINÉ


CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Německo.


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Rozpouštědlo pro Berinert 1500 IU


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


3 ml voda na injekci


6. JINÉ


Chraňte před mrazem.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Německo.


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU (Aplikační souprava)


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aplikační souprava

Sterilní a nepyrogenní.


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Obsah:

1 přepouštěcí adaptér s filtrem 20/20 1 injekční stříkačka 5 ml k jednorázovému použití

1    venepunkční set

2    tampony s alkoholem 1 nesterilní náplast


5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Nepoužívejte otevřené nebo poškozené balení.


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 13. ČÍSLO SARZE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ

K jednorázovému použití.

16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

6/6