Příbalový Leták

Berinert 1500 Iu

sp. zn. sukls222991/2013

Příbalová informace: informace pro pacienta Berinert 1500 IU

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok antiesterasum-C1 (humanum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Berinert a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Berinert používat

3.    Jak se přípravek Berinert používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Berinert uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Berinert a k čemu se používá

Co je přípravek Berinert?

Berinert je dodáván jako prášek a rozpouštědlo. Připravený roztok se podává injekcí do žíly.

Berinert je vyroben z lidské plazmy (což je tekutá složka krve). Léčivou látkou přípravku Berinert je antiesterasum-C1 (lidský protein inhibitor C1-esterázy).

K čemu se přípravek Berinert používá?

Berinert se používá pro léčbu a předoperační prevenci dědičného angioedému typu I a II (DAE, edém (otok)). DAE je vrozené onemocnění cévního systému. Je to nealergické onemocnění. DAE je způsoben nedostatkem, chyběním nebo vadnou syntézou inhibitoru C1-esterázy, jakožto důležitého proteinu. Nemoc je charakterizována následujícímy příznaky:

-    náhle se objevující otoky rukou a nohou

-    náhle se objevující otoky v obličeji doprovázené pocitem napětí

-    otoky očních víček, otoky rtů, otoky hrtanu včetně hlasivek doprovázené ztíženým dýcháním

-    otoky jazyka

-    bolest v břišní oblasti s kolísáním intenzity bolesti (kolikovitá bolest)

Obecně platí, že může být postižena jakákoliv část těla.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Berinert používat

Následující část obsahuje informace, které má Váš lékař zvážit před tím, než Vám bude Berinert podán.

Nepoužívejte přípravek Berinert:

•    jestliže jste alergický(á) na protein inhibitor Cl-esterázy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.

Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka, jestliže jste alergický(á) na jakýkoliv lék nebo potravinu.

Upozornění a opatření:

•    jestliže máte zkušenost s alergickou reakcí na přípravek Berinert v minulosti. Máte užívat antihistaminika a kortikosteroidy profylakticky, pokud to doporučí Váš lékař.

•    když se vyskytne alergická nebo anafylaktická reakce (vážná alergická reakce způsobující těžkou poruchu dýchání nebo závrať). Podávání přípravku Berinert má být v takovém případě okamžitě zastaveno (např. přerušením injekce).

•    jestliže trpíte otokem hrtanu (laryngeální edém). Musíte být pečlivě sledováni a v nutném případě mít k dispozici lékařskou pohotovost pro naléhavé stavy.

•    během nepovoleného použití mimo schválené indikace a dávkování (např. Capillary Leak Syndrom, CLS - prosakování tekutiny z malých krevních cév do tkáně) Viz bod 4. „Možné nežádoucí účinky

Váš lékař pečlivě posoudí prospěch léčby přípravkem Berinert se srovnání s možnýmí riziky těchto komplikací.

Virová bezpečnost

Při výrobě léčivých přípravků z lidské krve nebo plazmy jsou dodržována určitá opatření zabraňující přenosu infekce na pacienty. Patří sem:

•    pečlivý výběr dárců krve a plazmy, který vylučuje možné riziko přenosu infekčních onemocnění a

•    testování každého odběru a směsného vzorku plazmy na přítomnost virů/infekcí.

Výrobci těchto přípravků rovněž zařazují do zpracování krve nebo plazmy určité kroky, při nichž jsou viry inaktivovány nebo odstraněny. Přes všechna tato opatření při podávání léků vyráběných z lidské krve nebo plazmy nelze možnost přenosu infekce zcela vyloučit. To platí i pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry či jiné typy infekcí.

Přijatá opatření jsou považována za účinná u obalených virů, jako je virus lidské imunodeficience (HIV, virus AIDS), virus hepatitidy typu B a virus hepatitidy typu C (zánět jater), a u neobaleného viru hepatitidy typu A (zánět jater) a parvovirus B19.

Váš lékař Vám může doporučit zvážit očkování proti hepatitidě A a B pokud pravidelně/opakovaně dostáváte přípravky vyrobené z lidské plazmy.

Při každém podání přípravku Berinert se důrazně doporučuje zaznamenat datum podání, číslo šarže přípravku a podaný objem přípravku.

Další léčivé přípravky a přípravek Berinert

•    Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

•    Berinert nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky ani nijak ředěn v injekční stříkačce. Těhotenství a kojení

•    Jestliže jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Během těhotenství a kojení má být Berinert podáván pouze tehdy, pokud jsou indikace zcela jasné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Berinert

Berinert obsahuje až 486 mg sodíku (přibližně 21 mmol) na 100 ml roztoku. Vemte prosím toto v úvahu, pokud jste na kontrolované sodíkové dietě.

3. Jak se přípravek Berinert používá

Léčba má být započata a dále vedena pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou nedostatku inhibitoru Cl-esterázy.

Dávkování

Dospělí

Léčba akutních záchvatů angioedému:

20 IU na kilogram tělesné hmotnosti (20 IU/kg těl.hm.).

Předoperační prevence záchvatů angioedému:

1000 IU méně než 6 hodin před lékařským, stomatologickým nebo chirurgickým zákrokem.

Pediatrická populace

Léčba akutních záchvatů angioedému:

20 IU na kilogram tělesné hmotnosti (20 IU / kg těl.hm.).

Předoperační prevence záchvatů angioedému:

15 až 30 IU na kilogram tělesné hmotnosti (15-30 IU / kg těl.hm.) méně než 6 hodin před lékařským, stomatologickým nebo chirurgickým zákrokem. Dávka má být zvolena s ohledem na klinické okolnosti (např. typ zákroku a závažnosti onemocnění).

Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

Rekonstituce a způsob podávání

Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám obvykle aplikuje Berinert do žíly (intravenózně). Sami nebo prostřednictvím pečovatele si můžete také aplikovat Berinert jako injekci, ale jen po absolvování odpovídajícího školení. Pokud Váš lékař rozhodne, že pro Vás může být vhodná domácí léčba, poskytne vám podrobný návod. Budete vyzváni, abyste si vedli deník pro zaznamenání každé domácí léčby a přinesli jej ke každé z vašich návštěv u lékaře. Budou prováděny pravidelné kontroly injekční techniky prováděné Vámi nebo pečovatelem s cílem zajistit pokračování vhodné injekční techniky.

Všeobecné pokyny

•    Prášek se musí rozpustit a nasát z injekční lahvičky za aseptických podmínek. Použijte injekční stříkačku dodávanou s přípravkem.

   Připravený roztok musí být čirý až slabě opalescentní. Po filtraci nebo nasátí (viz níže) musí být roztok před podáním pohledem zkontrolován, nesmí obsahovat částice a musí být bezbarvý.

•    Nepoužívejte roztoky, které jsou zakalené nebo obsahují vločky nebo částice.

•    Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky a podle instrukcí Vašeho lékaře.

Rozpuštění

Aniž byste lahvičky otevřeli, zahřejte injekční lahvičku s práškem přípravku Berinert a injekční lahvičku s rozpouštědlem na pokojovou teplotu. To může být provedeno buď ponecháním injekční lahvičky při pokojové teplotě po dobu přibližně hodiny nebo jejím držením v ruce po dobu několika minut. NEVYSTAVUJTE lahvičku přímému vlivu tepla. Injekční lahvičky nesmí být zahřátý na vyšší než tělesnou teplotu (37 °C).

Opatrně sejměte ochranná víčka z injekční lahvičky s rozpouštědlem a z injekční lahvičky s přípravkem. Očistěte pryžové zátky obou lahviček tampónem s alkoholem, každou zátku jedním, a nechte je oschnout. Rozpouštědlo může být nyní přesáto do injekční lahvičky s práškem pomocí přibalené aplikační soupravy (Mix2Vial). Postupujte prosím podle níže uvedeného návodu.


1


2
456


1. Otevřete balení Mix2Vial tím, že vyklopíte víčko. Nevytahujte Mix2Vial z blistru!


2. Postavte injekční lahvičku s rozpouštědlem na rovný a čistý povrch, držte ji pevně. Uchopte Mix2Vial společně s blistrem a zatlačte hrot modrého konce adaptéru rovně dolů skrz pryžovou zátku injekční lahvičky s rozpouštědlem.


3. Opatrně odstraňte blistr ze soupravy Mix2Vial tak, že ho držíte za okraj a táhnete svisle vzhůru. Přesvědčte se, že jste vytáhli jen blistrový obal a ne soupravu Mix2Vial.


4.    Postavte injekční lahvičku s přípravkem na

rovný a pevný povrch. Obraťte injekční lahvičku s rozpouštědlem spolu s nasazenou    soupravou

Mix2Vial a    zatlačte    hrot    průhledného konce

adaptéru přímo dolů skrz pryžovou zátku injekční lahvičky s přípravkem. Rozpouštědlo se samo automaticky    nasaje    do    injekční    lahvičky

s přípravkem._

5.    Uchopte jednou rukou tu část soupravy

Mix2Vial, kde je injekční lahvička s přípravkem a druhou rukou tu část, kde je injekční lahvička od rozpouštědla a odšroubujte je od sebe opatrně na dvě části. Odstraňte injekční lahvičku od rozpouštědla    s připojeným    modrým    adaptérem

soupravy Mix2Vial.


6. Jemně otáčejte lahvičkou s přípravkem s připojeným průhledným adaptérem, dokud se prášek zcela nerozpustí. Netřepejte s ní.
7


7. Nasajte vzduch do prázdné sterilní injekční stříkačky. Použijte injekční stříkačku dodávanou s přípravkem. Zatímco je injekční lahvička s přípravkem dnem dolů, spojte injekční stříkačku s koncovkou Luer Lock soupravy Mix2Vial a vstříkněte vzduch do injekční lahvičky s přípravkem.


Natáhnutí a podání

P 8

8. Zatímco držíte píst injekční stříkačky stlačený, obraťte celý systém dnem vzhůru. Pomalým vytahováním pístu natáhněte roztok do injekční stříkačky.

I

9. Po natažení roztoku do injekční stříkačky uchopte pevně válec injekční stříkačky (píst stále směřuje dolů) a odpojte průhledný adaptér soupravy Mix2Vial od injekční stříkačky.

Podání

Roztok je podáván pomalu intravenózně (i.v.) injekcí.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Kontaktujte prosím okamžitě svého lékaře

   jestliže se u Vás vyskytnou jakékoliv nežádoucí účinky nebo

   jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci

Nežádoucí účinky při podání přípravku Berinert jsou vzácné.

Vzácně (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů) byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

•    Riziko zvýšené tvorby krevní sraženiny u léčebných pokusů profylaxe nebo léčby Capillary Leak Syndromu (prosakování tekutiny z malých krevních cév do tkáně), např. během nebo po operaci srdce s mimotělním krevním oběhem. Viz bod 2. „ Upozornění a opatření “.

   Zvýšená tělesná teplota jakož i pálení a bodání v místě podání injekce.

Reakce z přecitlivělosti nebo alergické reakce (jako nepravidelný srdeční tep, zrychlený srdeční tep, pokles krevního tlaku, zarudnutí kůže, vyrážka, potíže s dýcháním, bolest hlavy, závrať, zvracení).

Ve velmi vzácných případech (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů) může reakce z přecitlivělosti vyústit až do šoku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Berinert uchovávat

   Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

•    Nepoužívejte přípravek Berinert po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce.

•    Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

•    Chraňte před mrazem.

•    Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

•    Berinert neobsahuje konzervační látky, proto má být přípravek po rozpuštění použit okamžitě.

•    Pokud není připravený roztok podán okamžitě, musí být použit během 8 hodin a musí být uchováván v injekční lahvičce.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Berinert obsahuje

Léčivou látkou je:

Antiesterasum-C1 (lidský inhibitor C1-esterázy) (1500 IU/injekční lahvička; po rekonstituci s 3 ml vody na injekci 500 IU/ml)

Viz bod „Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Pomocnými látkami jsou:

Glycin, chlorid sodný, dihydrát natrium-citrátu

Viz poslední odstavec bodu 2. „Důležité informace o některých složkách přípravku Berinert“. Rozpouštědlo: Voda na injekci

Jak přípravek Berinert vypadá a co obsahuje toto balení

Berinert je dodáván jako bílý prášek s vodou na injekci jako rozpouštědlo. Hotový roztok má být bezbarvý a čirý až slabě opalescentní.

Velikost balení

Jedno balení s 1500 IU obsahuje:

1 injekční lahvičku s práškem (1500 IU)

1 injekční lahvičku s 3 ml vody na injekci

Jedna aplikační souprava obsahuje:

1 přepouštěcí adaptér 20/20 s filtrem 1 jednorázovou injekční stříkačku 5 ml

1    venepunkční set

2    tampony s alkoholem 1 náplast

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Berinert 1500 IE Pulver und Losungsmittel zur Herstellung einer Injektionslosung_Rakousko

Berinert 1500_Belgie, Kypr, Německo, Řecko, Lucembursko, Polsko

Berinert 1500, 1500 IU Powder and solvent

for solution for injection_Bulharsko

Berinert 1500 IU_Česká republika, Slovensko

Berinert_Dánsko, Finsko, Itálie, Norsko, Portugalsko,    Švédsko

Berinert 1500 UI, poudre et solvant pour

solution injectable_Francie

Berinert 1500 NE por és oldószer

oldatos injekcióhoz_Maďarsko

Berinert 1500 UI, pulbere §i solvent

pentru solufie injectabilá_Rumunsko

Berinert 1500 i.e. prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje_Slovinsko

Berinert 1500 UI Polvo para solución

inyectable_Španělsko

Berinert 1500 IU powder and solvent

for solution for injection_Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.5.2015

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Účinnost inhibitoru C1-esterázy je vyjádřená v mezinárodních jednotkách (IU), které se vztahují k aktuálnímu WHO standardu pro přípravky s inhibitorem C1-esterázy.

7