Příbalový Leták

Belsanor 5 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITRNÍM OBALU krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Belsanor 5 mg potahované tablety Solifenacini succinas


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje solifenacini succinas 5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Také obsahuje monohydrát laktosy.

Viz příbalová informace pro další údaje.


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


30 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc. Gyomrói út 19-21.

1103 Budapešť, Maďarsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.

č.: 73/286/15-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

belsanor 5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH blistr_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Belsanor 5 mg potahované tablety Solifenacini succinas

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc.

3.    POUŽITELNOST

EXP:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5 JINÉ

3