Příbalový Leták

Avaxim 160 U

sp.zn. sukls120097/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

AVAXIM 160 U, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná, adsorbovaná)

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

Hepatitis A virus inactivatum*........................ 160 jednotek**

* adsorbováno na hydroxid hlinitý (množství odpovídá 0,3 mg hliníku)

** obsah antigenu je vyjádřen v porovnání na vlastní referenční přípravek

GBM kmen viru hepatitidy A je kultivován na MRC-5 lidských diploidních buňkách.

Úplný seznam pomocných látek viz    bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.

Slabě opalescentní suspenze.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Tento přípravek je indikován k aktivní imunizaci proti infekci vyvolané virem hepatitidy A u dospívajících od 16 let a dospělých.

Vakcína nevyvolává ochranu proti infekci způsobené virem hepatitidy B, hepatitidy C nebo hepatitidy E, ani jinými známými jaterními patogeny.

Virus hepatitidy A se obvykle přenáší konzumací kontaminované vody nebo jídla. Osoby v kontaktu s nakaženými osobami se obvykle nakazí orálně-fekální cestou. Možnost přenosu krví nebo sexuálním kontaktem (orálně anální kontakt) byla též prokázána.

Vakcína má být podána v souladu s oficiálními doporučeními.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování:

Doporučená dávka pro osoby starší 16 let je 0,5 ml.

Základní ochrany je dosaženo po jedné injekci.

K získání dlouhodobé ochrany proti infekcím způsobeným virem hepatitidy A, u dospívajících od 16 let a u dospělých, má být aplikována posilovací dávka, přednostně mezi 6 až 12 měsícem po první dávce a může být podána do 36 měsíců po aplikaci první dávky (viz bod 5.1). Odhaduje se, že protilátky proti VHA přetrvávají po dobu několika let (nejméně 10 let) po druhé dávce (posilovací dávka).

Tato vakcína se může použít i jako posilovači dávka po očkování proti hepatitidě A u osob starších 16 let, které dostaly první dávku ve formě kombinované vakcíny proti břišnímu tyfu (Vi purifikovaný polysacharid) a hepatitidě A (inaktivovaná vakcína) před 6-36 měsíci.

Způsob podání:

Vzhledem k tomu, že vakcína je adsorbovaná, je doporučeno ji podat intramuskulárně (i.m.), aby se minimalizoval vznik místních reakcí. Doporučeným místem podání je deltový sval.

Ve výjimečných případech může být vakcína aplikována subkutánně u pacientů s trombocytopenií nebo u pacientů s rizikem krvácivosti.

Vakcína nemá být aplikována do hýždě vzhledem k variabilitě tohoto anatomického místa (proměnlivé množství tukové tkáně) a nemá být aplikována intradermálně, protože tyto způsoby podání mohou vyvolat slabší imunitní odpověď.

Vakcína nesmí být mísena s jinými vakcínami v jedné injekční stříkačce.

4.3    Kontraindikace

Obecné kontraindikace pro všechna očkování: očkování má být odloženo při horečce, akutním nebo progresivním chronickém onemocnění.

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Hypersenzitivita po předchozí dávce této vakcíny.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vakcína se nesmí aplikovat intravenózně: ujistěte se, že injekční jehla nepronikla do krevního řečiště.

Jako po jakémkoli jiném očkování, je doporučeno mít k dispozici injekční roztok adrenalinu pro případ anafylaktické reakce.

Synkopa (mdloba) může nastat po nebo i před očkováním zejména u dospívajících jako psychogenní reakce na injekční stříkačku s jehlou. Tato může být spojena s různými neurologickými příznaky, jako jsou přechodné poruchy zraku, parestézie a tonicko-klonické pohyby končetin během zotavení. Je důležité předem zajistit, aby při eventuální mdlobě nemohlo dojít k úrazu.

Vakcína nemá být aplikována do hýždě vzhledem k variabilitě tohoto anatomického místa (proměnlivé množství tukové tkáně) a nemá být aplikována intradermálně, protože tyto způsoby podání mohou vyvolat nižší imunitní odpověď.

Imunitní odpověď na vakcínu může být snížena při léčbě imunosupresivy nebo u imunodeficientních osob.

V takových případech se doporučuje odložit očkování do doby po ukončení léčby nebo se ujistit, že je osoba dostatečně chráněna.

Nicméně se doporučuje očkovat osoby s chronickou imunodeficiencí, jako je infekce HIV, jestliže jejich základní onemocnění stále umožňuje vyvolání protilátkové odpovědi, byť i omezené.

Pokud je osoba v inkubační době onemocnění, infekce nemusí být s ohledem na délku inkubační doby zjevná a očkování v takovém případě nemusí zabránit rozvoji hepatitidy A.

Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při podání vakcíny osobám s jaterním onemocněním, neboť nebyly provedeny studie u těchto osob.

Ve výjimečných případech může být vakcína aplikována subkutánně u pacientů s trombocytopenií nebo u pacientů s rizikem krvácivosti.

Vakcína obsahuje stopová množství neomycinu, zvýšené opatrnosti je třeba dbát u pacientů s přecitlivělostí na toto antibiotikum.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Imunoglobuliny mohou být podány současně s vakcínou, ale do odlišného místa aplikace. Rychlost sérokonverze se nemění, ale titry protilátek mohou být nižší než po podání samotné vakcíny.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vakcínu inaktivovanou, současné podání s jinou inaktivovanou vakcínou aplikovanou do jiného místa aplikace nevede obvykle k žádné interakci.

Vakcína může být podána současně, ale do odlišných míst, s polysacharidovou vakcínou proti břišnímu tyfu (Typhim Vi) nebo s rekombinantní vakcínou proti hepatitidě B, získanou klonováním a expresí virového genu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae aniž by byla ovlivněna imunitní odpověď na kterýkoli z antigenů.

Vakcína může být též podána současně, ale do odlišných míst, s živou a stabilizovanou vakcínou proti žluté zimnici.

Vakcína může být použita jako posilovací dávka (booster) u osob očkovaných v rámci základního očkování jinou inaktivovanou vakcínou proti hepatitidě A.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání Hepatitis A virus inactivatum* těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici.

Studie reprodukční toxicity na zvířatech nejsou k dispozici.

Podávání přípravku AVAXIM 160 U v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje s výjimkou případů vysokého rizika nákazy.

Kojení

AVAXIM 160 U lze během kojení podávat.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8    Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky hlášené během klinických studií byly obvykle mírné, přechodné a spontánně vymizely bez jakékoli léčby.

Pro hodnocení četnosti nežádoucích účinků je použita následující konvence frekvence výskytu a třídy orgánových systémů MedDRA:

Velmi časté (>1/10)

Časté (>1/100 až <1/10)

Méně časté (>1/1000 až <1/100)

Vzácné (>1/10000 až < 1/1000)

Velmi vzácné (<1/10000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Velmi časté: bolest, astenie Časté: mírná horečka Méně časté: bolest se zarudnutím,

Vzácné: uzlík v místě vpichu.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Časté: bolesti ve svalech a kloubech,

Gastrointestinální poruchy Časté: gastro-intestinální poruchy,

Poruchy j ater a žlučových cest

Vzácné: mírné přechodné zvýšení sérových transamináz

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné: svědění, vyrážka nebo kopřivka.

Poruchy nervového systému Časté: Bolesti hlavy

Není známo (z dostupných údajů nelze určit: vazovagální synkopa jako odpověď na injekci

Po booster dávce byly hlášeny nežádoucí účinky méně často než po dávce první. U osob séropozitivních proti hepatitidě A byla vakcína stejně dobře snášena jako u osob séronegativních.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Bylo hlášeno několik případů předávkování vakcínou AVAXIM 160 U, nežádoucí účinky se nelišily od nežádoucích účinků po obvyklé dávce (viz bod 4.8)

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Vakcíny proti hepatitidě, hepatitida A, inaktivovaný celý virus ATC skupina: J07BC02

Vakcína se připravuje kultivací viru hepatitidy A, purifikací a následnou inaktivací formaldehydem. Vakcína vyvolává ochranu proti viru hepatitidy A navozením vyšší protilátkové odpovědi než té, které je dosaženo pasivní imunizací imunoglobulinem.

Imunita se objeví krátce po první injekci, a 14 dní po vakcinaci je více než 90% imunokompetentních osob chráněno (titr kolem 20 mIU/ml).

Jeden měsíc po první injekci je chráněno téměř 100% osob. Imunita může přetrvávat po dobu až 36 měsíců a posílí se po podání booster dávky.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Neuplatňuje se.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neuplatňuje se

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Fenoxyethanol, formaldehyd a živná půda M 199H (obsahující komplexní směs aminokyselin, minerálních solí, vitaminů, kyselinu chlorovodíkovou nebo hydroxid sodný pro úpravu pH a vodu na inj ekci)

6.2    Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem!

6.5 Druh obalu a obsah balení

Předplněná injekční stříkačka (sklo třídy I) s jehlou a pístovou zátkou ( bromochlorobutyl nebo chlorobutyl nebo bromobutyl elastomer).

Velikost balení 1 dávka (0,5 ml)

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Před aplikací doporučujeme přípravek řádně protřepat k docílení homogenní suspenze. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

SANOFI PASTEUR SA 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

59/916/97-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 8. 10. 1997

Datum posledního prodloužení registrace: 23. 12. 2009

10.    DATUM REVIZE TEXTU 12.2.2015