Příbalový Leták

Aureomulin 100/33,3 Mg/G

Informace pro variantu: Aureomulin 100/33,3 Mg/G, zobrazit další variantu

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AUREOMULIN plv. a.u.v.


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Léčivé látky:

1 kg přípravku obsahuje:

Chlortetracyclini hydrochloridum 100,0 g

Tiamulini hydrogenofumaras 33,3 g


Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA

Perorální prášek.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Cílové druhy zvířat

Všechny kategorie prasat.


4.2. Indikace s upřesněním pro každý cílový druh

Léčba respiračních a gastrointestinálních onemocnění prasat způsobených mikroorganismy citlivými na kombinaci chlortetracyklin a tiamulin.


4.3. Kontraindikace

Přípravek se nesmí podávat současně a 3 dny před a 3 dny po aplikaci narazinu, salinomycinu a monensinu.


4.4. Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.


4.5. Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Dodržovat uvedené dávkování.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Uchovávat mimo dosah dětí.


4.6. Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

V ojedinělých případech se může vyskytnout erytém kůže.


4.7. Použití v průběhu březosti, laktace a snášky

Použití není doporučováno během celé březosti.


4.8. Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Přípravek se nesmí podávat současně a 3 dny před a 3 dny po aplikaci narazinu, salinomycinu a monensinu.

Při zkrmování přípravků s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a železa může dojít k snížené absorpci z gastrointestinálního traktu, vzhledem na vznik málo rozpustných komplexních sloučenin CTC s kationy těchto kovů.


4.9. Podávané množství a způsob podání

Léčebně: 0,18 g Aureomulinu / kg ž.hm. což odpovída 18 mg CTC+ 6 mg THF/kg ž.hm.

Denní dávky se podávají rozdělené na polovinu dvakrát denně po dobu 7-10 dní.


Dávkování v krmných směsích:

léčebně: 3 - 4,5 kg přípravku / 1t krmiva


Přípravek je určen k individuální aplikaci.


Perorálně, homogenně zamíchaný do krmiva.


4.10. Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

Při předávkování přípravku se v ojedinělých případech může vyskytnout nauzea až vomitus.


4.11. Ochranné lhůty

Maso prasat: 10 dnů


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: veterinaria-tetracycliny, ATC vet. kód: QJO1AA53.


5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Tetracykliny mají široké spektrum účinku. Silnější účinek se projevuje v působení na grampozitivní bakterie, slabší účinek na gramnegativní bakterie, účinkují také na některé spirochety a aktinomycéty, slabě působí na některé viry a protozoa. Tetracykliny v běžných dávkách působí převážně bakteriostaticky, ve vyšších koncentracích baktericidně. Inhibují syntézu bakteriálních proteinů vazbou na podjednotky ribozomů S 30, a tím vznikají poruchy bakteriální proteinové syntézy.

Tiamulin je polosyntetické antibiotikum, působí bakteriostaticky, inhibuje syntézu bakteriálních proteinů. Je nejúčinnější při pH 8,5 - 9.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání se tetracykliny vstřebávají už v žaludku a pronikají do tkání a orgánů. Nejvyšší koncentrace jsou v ledvinách, játrech, plicích a na místech, kde probíhá osifikace. Penetrují placentou a jsou zjistitelné v oběhu fétu. Při zkrmovaní přípravků s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a železa může dojít k snížené absorpci z gastrointestinálního traktu, vzhledem na vznik málo rozpustných komplexních sloučenin chlortetracyklinu s kationy těchto kovů. Při předávkování tetracykliny se deponují v rostoucím kostním tkanivu, ruší kostní vývoj zubů. Eliminace probíhá žlučí, močí, mlékem.

Perorální způsob podání tiamulinu u prasat vyvolává vyšší krevní hladiny ve srovnaní s TTC a tylosinem. Tiamulin je inkompatibilní s monensinem, salinomycinem a narazinem a proto je zakázané současné použití těchto přípravků.

Po perorálním podání se vstřebává už v žaludku, proniká do tkání a orgánů a maximální hladiny antibiotika v krvi jsou prokazovány za 2-4 hod. Afinita tiamulinu je zejména k plicní tkáni a ke sliznici trávícího aparátu. Penetruje placentou a je zjistitelný v oběhu fétu. Při předávkovaní se deponuje v rostoucím kostním tkanivu, ruší vývoj zubů. Eliminace probíha žlučí, močí, mlékem.


Environmentální vlastnosti

Přípravek obsahuje jako účinnou substanci tetracyklinové antibiotikum chlortetracyklin hydrochlorid a tiamulin hydrogenfumarat. Část chlortetracyklinu se nemetabolizuje a je vyloučena do environmentu. Silně se absorbuje na půdu ve formě vápenatých, hořečnatých a jiných ve vodě nerozpustných komplexů CTC, kde vykazuje minimální pohyblivost. V půdě se postupně rozkládá. Vzhledem na tito vlastnosti CTC neprochází vodou do vodního toku nebo jiných zdrojů vody. Pro zabránění akumulace CTC v půdě při hromadné aplikaci je nutné přísně dodržovat předepsané dávkování a dobu léčby. Při opakované hromadné léčbě zabezpečit rotování antibiotik. Tiamulin hydrogenfumarát při daném způsobu aplikace a dávce nepředstavuje žádné nebezpečí pro environment.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1. Seznam pomocných látek

Uhličitan vápenatý (mikromletý)

Mouka pšeničná (vehikulum).


6.2. Inkompatibility

Byla prokázána inkompatibilita s monensinem, salinomycinem a narazinem.


6.3. Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu 2 roky

Po zamíchání do krmiva spotřebovat ihned.


6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C,

Uchovávejte v suchu.


6.5. Druh a složení vnitřního obalu a velikost balení

Druh obalu

a) zatavený váček (PP/Al)

b) vícevrstvý papírový pytel (papír/PE/papír) uzavřený prošitím bavlněnou nití


Velikost balení

a) 1 x 0,5 kg

b) 1 x 5 kg


6.6. Zvláštní opatření pro zneškodňovaní nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Tekro, spol.s r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4 – Krč, ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 24 102 2111, Fax: +420 24 102 2222

E-mail: leciva@tekro.cz


8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

98/139/98 -C


9. DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20.11.1998, 20.10.2006


10. DATUM REVIZE TEXTU

Květen 2011