Příbalový Leták

Aureomulin 100/33,3 Mg/G

Informace pro variantu: Aureomulin 100/33,3 Mg/G, zobrazit další variantu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = ETIKETA1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Tekro, spol.s r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4 - Krč, ČESKÁ REPUBLIKA


DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Tekro, spol.s r.o., provoz Nová Dědina, 783 91 Uničov, ČESKÁ REPUBLIKA


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AUREOMULIN 100/33,3 mg/g premix pro medikaci krmiva

Chlortetracyclini hydrochloridum/Tiamulini hydrogenofumaras


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 g přípravku obsahuje :


Léčivé látky:

Chlortetracyclini hydrochloridum 100 mg

Tiamulini hydrogenofumaras 33,3 mg


Pomocné látky:

Pšeničná mouka q.s. 1,000 g


4. INDIKACE

Léčba respiračních a gastrointestinálních onemocnění prasat způsobených mikroorganismy citlivými na kombinaci chlortetracyklin a tiamulin.


5. KONTRAINDIKACE

Přípravek se nesmí podávat současně a 3 dny před a 3 dny po aplikaci narazinu, salinomycinu nebo monensinu.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V ojedinělých případech se může vyskytnout erytém kůže.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Všechny kategorie prasat.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Léčebně: 0,18 g Aureomulinu/ kg ž.hm. což odpovídá 18 mg CTC+ 6 mg THF/ kg ž.hm..

Denní dávky se podávají rozdělené na polovinu dvakrát denně po dobu 7-10 dní.


Dávkování v krmných směsích:

léčebně: 3 - 4,5 kg / 1t krmiva


Způsob podání

Perorálně, homogenně zamíchaný do krmiva.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Denní dávky se podávají rozdělené na polovinu 2 krát denně.

Přípravek je určen k hromadné aplikaci.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso prasat: 10 dnů


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C .

Uchovávejte v suchu.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva : 3 měsíce.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dodržovat uvedené dávkování.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2011


15. DALŠÍ INFORMACE


Léková forma: premix pro medikaci krmiva


Velikost balení: 1 kg (10 kg)


Interakce:

Přípravek se nesmí podávat současně a 3 dny před a 3 dny po aplikaci narazinu, salinomycinu nebo monensinu.

Při zkrmovaní přípravků s vysokým obsahem vápníků, hořčíku a železa může dojít k interakci CTC s kationy těchto kovů a tým ke snížené absorpci z gastrointestinálního traktu.

Používání přípravku v průběhu gravidity se nedoporučuje.

Registrované velikosti balení:

- foliové sáčky: 1 kg

- vícevrstvé papírové vaky: 10 kg.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Registrační číslo: 98/046/07-C

Číslo výrobní šarže:

Datum výroby:

EXP:

EAN


3