Příbalový Leták

Atrovent N

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Atrovent N

roztok k inhalaci v tlakovém obalu ipratropii bromidům


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna odměřená dávka obsahuje: ipratropii bromidum 0,020 mg

(ve formě ipratropii bromidum monohydricum 0,021 mg).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

Norfluran, bezvodá kyselina citronová, čištěná voda a bezvodý ethanol.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Roztok k inhalaci v tlakovém obalu 10 ml

200 odměřených dávek k inhalaci


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Inhalační podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do: {MM/RRRR}


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Dodržujte přesně přiložený návod na použití.

Uchovávejte při teplotě do 25 oC.

Chraňte před mrazem.

Kovová tlaková nádobka obsahuje stlačenou kapalinu. Nevystavujte teplotě vyšší než 50 °C. Nádobka nesmí být otevírána násilím.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


14/064/03-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Atrovent N


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITRNÍM OBALU Tlaková nádobka


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Atrovent N

roztok k inhalaci v tlakovém obalu ipratropii bromidům


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna odměřená dávka obsahuje: ipratropii bromidum 0,020 mg

(ve formě ipratropii bromidum monohydricum 0,021 mg).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

Norfluran, bezvodá kyselina citronová, čištěná voda a bezvodý ethanol.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Roztok k inhalaci v tlakovém obalu 10 ml

200 odměřených dávek k inhalaci


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do: {MM/RRRR}


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Nádobku nevystavujte vysokým teplotám a neotvírejte ji násilím. Dodržujte přesně přiložený návod na použití.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Boehringer Ingelheim International GmbH Ingelheim am Rhein, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


13. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


4