Příbalový Leták

Atenativ

Informace pro variantu: Prášek A Rozpouštědlo Pro Infuzní Roztok (1+1x10ml,50iu/Ml), Prášek A Rozpouštědlo Pro Infuzní Roztok (1+1x20ml,50iu/Ml), zobrazit další variantu

sp. zn. sukls224375/2013

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Atenativ, 50 IU/ml, prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Atenativ je ve formě prášku a rozpouštědla pro infUzní roztoks obsahem 500 IU nebo 1000 IU lyofilizovaného antitrombinu vyrobeného z lidské plazmy v jedné inf. lahvičce.

Po rekonstituci přiloženým rozpouštědlem (voda na injekci), obsahuje výsledný produkt 50 IU/ml antitrombinu derivovaného z lidské plazmy, tj. 10 ml (500 IU), 20 ml (1000 IU), Účinnost (IU) se stanovuje chromogenní zkouškou podle Evropského lékopisu. Specifická aktivita Atenativu je přibližně 2,8 IU/mg bílkoviny.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok.

Atenativ se dodává v lyofilizované formě jako bílý nebo nažloutlý prášek nebo pevná drobivá

látka. Rozpouštědlo pro rekonstituci lyofilizovaného prášku je voda na injekci, což je čirá

bezbarvá kapalina.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

- Pacienti s vrozeným deficitem.

a)    Profylaxe hluboké žilní trombózy a tromboembolie v klinicky rizikových situacích (zvláště během chirurgického zákroku nebo v peripartum), ve spojitosti s podáváním heparinu, je-li indikováno.

b)    Prevence progrese hluboké žilní trombózy a tromboembolie ve spojitosti s podáváním heparinu, je-li indikováno.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Pediatrická populace Nejsou dostupné žádné údaje

Léčbu je nutno zahájit pod dohledem lékaře se zkušenostmi v léčení pacientů s deficitem antitrombinu.

Fyziologie

Dávkování je individuální pro každého pacienta se zřetelem na rodinnou anamnézu a s ohledem na tromboembolické události, faktory aktuálního klinického rizika a laboratorní výsledky.

Dávkování a délka substituční léčby závisí na závažnosti onemocnění a na klinickém stavu. Dávkování vychází z posouzení stavu pacienta lékařem, z laboratorních výsledků a závisí na individuálních potřebách pacienta.

Jedna jednotka antitrombinu III odpovídá množství antitrombinu III v 1 ml normální směsné lidské plazmy. Tato koncentrace je stanovena jako 100 %. Podání 1 IU antitrombinu III na 1 kg tělesné hmotnosti zvýší koncentraci antitrombinu III (aktivitu) přibližně o 1 %.

Požadovaná dávka se vypočte podle následujícího vzorce:

Počet jednotek (dávka) = tělesná hmotnost (kg) x (100 - aktuální aktivita antitrombinu III (v %)).

Zpočátku je třeba dosáhnout hladiny antitrombinu III alespoň 100 %, během léčby je nutno tuto hladinu udržovat nad 80 %.

Dávka se stanoví po určení aktivity antitrombinu III u pacienta.

Aktivitu je třeba zjišťovat alespoň dvakrát denně, dokud není pacient stabilizován, poté denně a vždy bezprostředně před další infuzí. Biologický poločas antitrombinu III v plazmě se může při určitých klinických stavech, např. při diseminované intravaskulární koagulaci, podstatně snížit.

Způsob podání

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

Pomalu jej podejte intravenózně injekcí nebo ve formě infuze.

Rychlost podání infuze pro dospělé nesmí přesáhnout 300 IU/min.

Přípravek je třeba podat během 12 hodin.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo na rezidua z výrobního procesu jak je uvedeno v bodě 5.3.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Jako u každého intravenózního proteinového přípravku může i zde dojít k hypersenzitivním reakcím alergického typu. Během infuze je nutno pacienty důkladně monitorovat a pečlivě sledovat výskyt jakýchkoliv symptomů. Pacienty je třeba informovat o prvotních známkách hypersenzitivních reakcí včetně vyrážky, kopřivky na celém těle, svírání na prsou, dýchavičnosti, hypotenze a anafylaxe.

Vyskytne-li se alergická nebo anafylatická reakce, musí být okamžitě zastaveno podávání injekce/infuze. Poté je třeba postupovat podle příslušných pokynů pro šokovou terapii.

Při podávání léčivých přípravků připravených z lidské krve nebo plazmy nelze zcela vyloučit infekční nemoci v důsledku přenosu infekčních činitelů. Toto se týká také patogenů neznámého původu. Riziko přenosu infekčních činitelů se však snižuje:

-    výběrem dárců na základě lékařského pohovoru a vyšetřením jednotlivých odběrů a poolů plazmy na HBsAg a protilátky na HIV a HCV.

-    testováním poolů plazmy na genomový materiál HCV.

-    postupy inaktivace/odstranění virů, zařazenými do výrobního procesu,, které byly validovány na modelových virech. Tyto postupy jsou považovány za účinné pro HIV, HCV, HBV a HAV.

Postupy inaktivace/odstranění virů mohou mít omezené účinky proti určitým virům bez obalu, např. parvoviru B19.

U pacientů s vrozeným deficitem, kteří pravidelně dostávají koncentráty antitrombinu z plazmy, je třeba zvážit vhodnou vakcinaci (hepatitida A a B).

V zájmu pacientů se doporučuje pokud možno při každém podání Atenativu zaznamenat název výrobku a číslo šarže produktu.

Klinické a biologické sledování při současném podávání antitrombinu a heparinu:

-    pro upravení dávky heparinu a předcházení nadměrné hypokoagulaci je třeba pravidelně provádět kontroly stupně antikoagulace (aPPT a kde je to vhodné aktivitu anti-FXa), v krátkých intervalech a zvláště během prvních minut/hodin po začátku užívání antitrombinu.

-    denní měření hladin antitrombinu pro upravení individuální dávky vzhledem k riziku snížení hladin antitrombinu u dlouhodobého léčení nefrakcionovaným heparinem.

Tento léčivý přípravek obsahuje 6,3-10,5 mmol (nebo 144,9-241,5 mg) sodíku v jedné dávce (3050 IU/kg). To musí být zohledněno u pacientů na kontrolované sodíkové dietě.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Heparin: doplňování antitrombinu během podávání heparinu v terapeutických dávkách zvyšuje riziko krvácení. Účinek antitrombinu výrazně zvyšuje heparin. Biologický poločas antitrombinu lze značně snížit doprovodnou léčbou heparinem v důsledku rychlejší přeměny antitrombinu. Paralelní podávání heparinu a antitrombinu pacientovi se zvýšeným rizikem krvácení proto musí být klinicky a biologicky monitorováno a velmi pečlivě posouzeno. Rozhodne-li se o podávání heparinu, má se podávat pouze standardní heparin v nízkých dávkách.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Zkušenosti s bezpečností produktů s lidským antitrombinem pro použití v těhotenství jsou omezené.

Atenativ lze podávat těhotným a kojícím ženám s deficitem antitrombinu pouze v případě zcela jasné indikace a je třeba uvážit, že těhotenství u těchto pacientek zvyšuje riziko tromboembolické příhody.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Atenativ nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Hypersenzitivita a alergické reakce (které mohou zahrnovat angioedém, pálení a píchání v místě podání infuze, zimnici, návaly horka, kopřivku na celém těle, bolest hlavy, vyrážku, hypotenzi, netečnost, nevolnost, nervozitu, zrychlení srdeční činnosti, svírání na prsou, brnění, zvracení, dýchavičnost) byly pozorovány vzácně, avšak v některých případech mohou přecházet do závažné anafylaxe (včetně šoku). Ve vzácných případech byla pozorována horečka.

Informace o virové bezpečnosti najdete v bodě 4.4.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9    Předávkování

Nebyly hlášeny žádné symptomy z předávkování antitrombinu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antitrombotika, heparinová skupina, ATC kód: B01AB02

Antitrombin, a 58 kD, glykoprotein aminokyseliny 432, patří do nadčeledi serpin (inhibitor serin proteáz). Je to jeden z nejdůležitějších přirozených inhibitorů krevní koagulace. Nejvíce inhibovanými faktory jsou trombin a faktor Xa, ale také faktory kontaktní aktivace, vnitřní systém a faktor VIIa/souhrn tkáňových faktorů. Aktivita antitrombinu se výrazně zvyšuje heparinem a antikoagulační účinek heparinu závisí na přítomnosti antitrombinu. Antitrombin obsahuje dvě funkčně důležité domény. První obsahuje reaktivní centrum a zajišťuje místo štěpení pro proteinázy jako trombin, nezbytnou podmínku pro formování stabilního komplexu inhibitoru proteinázy. Druhá doména váže glykosaminoglykan, který je zodpovědný za interakci s heparinem a příbuznými látkami, a urychluje inhibici trombinu. Komplexy enzymů a inhibitorů koagulace jsou odstraňovány retikuloendotelovým systémem. Aktivita antitrombinu je u dospělých osob 80-120 % a u novorozenců okolo 40-60 %.

Existuje několik menších studií o syndromu DIC (Diseminovaná intravaskulární koagulace), sepsi, preeklampsii, aplikaci L-asparaginázy při léčbě akutní lymfoblastické leukémie, venookluzivním onemocnění, operaci s použitím přístroje pro mimotělní oběh, kde podávání antitrombinu mělo pozitivní účinky na koagulační parametry. Přesvědčivé účinky na nemocnost a úmrtnost nebyly v těchto případech dokumentovány. V takzvané studii Kybersept, která zahrnula více než 2 300 pacientů s otravou krve, nebyl zaznamenán žádný rozdíl v úmrtnosti pacientů léčených antitrombinem ve srovnání s placebem.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické studie Atenativu udávají průměrný biologický poločas přibližně 3 dny. Poločas se může snížit přibližně na 1,5 dne v případě souběžné léčby heparinem.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Atenativ obsahuje stopové množství chemických látek tributylfosfátu a octoxynolu, které se používají při výrobě pro inaktivaci virů. V neklinických studiích byly účinky těchto nečistot pozorovány pouze při expozicích považovaných za dostatečně překračující maximální expozici pro člověka a neměly velký klinický význam.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Chlorid sodný, lidský albumin, acetyltryptofan a kyselina oktanová.

Rozpouštědlo/ředicí kapalina: voda na injekci.

6.2    Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3    Doba použitelnosti 3 roky (infuzní lahvička).

Chemická a fyzikální stabilita rekonstituovaného roztoku byla prokázána na dobu 48 hodin při teplotě 2 až 30 °C..

Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek ihned použit. Není-li přípravek ihned použit, odpovídá za dobu a podmínky uchovávání před použitím uživatel, přičemž doba uchovávání nesmí překročit 24 hodin při teplotě 2 až 8°C, pokud nebyla rekonstituce prováděna v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C-8 °C). Uchovávejte infuzní lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Během doby použitelnosti může být přípravek uchováván při teplotě 25°C až po dobu 1 měsíce, přípravek během této doby nesmí být ukládán zpět do chladničky, není-li potom použit, musí být zlikvidován.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5    Druh obalu a velikost balení

Prášek v inf. lahvičce (sklo typu II) se zátkou (brombutylová pryž) a rozpouštědlo v inf. lahvičce (sklo typu I) se zátkou (brombutylová pryž).

Atenativ 500 IU: 1 inf. lahvička s práškem (500 IU) a 1 inf. lahvička s vodou na injekci (10 ml) Atenativ 1000 IU: 1 inf. lahvička s práškem (1000 IU) a 1 inf. lahvička s vodou na injekci (20 ml)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Lyofilizovaný prášek se rekonstituuje ve sterilní vodě na injekci.

Po rekonstituci lze Atenativ smísit s izotonickým roztokem chloridu sodného (9 mg/ml) a/nebo izotonickým roztokem glukózy (50 mg/ml) ve skleněných infuzních lahvičkách i v plastikových obalech.

Atenativ nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Roztok je za běžných podmínek čirý nebo mírně opalescentní. Nepoužívejte roztoky zakalené nebo s usazeninou.

Doba rekonstituce činí maximálně 5 minut. Produkt musí být použit co nejdříve po rekonstituci, nejdéle během 12 hodin.

Veškerý nepoužitý roztok zlikvidujte.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Velká Británie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

16/266/08-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

28.5.2008/20.7.2008

10. DATUM REVIZE TEXTU 20.2.2014

6/6