Příbalový Leták

Aripiprazol Sandoz 10 Mg Tablety Dispergovatelné V Ústech

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aripiprazol Sandoz 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Aripiprazol Sandoz 15 mg tablety dispergovatelné v ústech aripiprazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 10 mg. Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 15 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Tableta obsahuje rovněž aspartam (E951) a laktosu. Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tableta dispergovatelná v ústech

10 tablet dispergovatelných v ústech 14 tablet dispergovatelných v ústech 28 tablet dispergovatelných v ústech 30 tablet dispergovatelných v ústech 49 tablet dispergovatelných v ústech 56 tablet dispergovatelných v ústech 98 tablet dispergovatelných v ústech

10 x 1 tableta dispergovatelná v ústech 14 x 1 tableta dispergovatelná v ústech 28 x 1 tableta dispergovatelná v ústech 30 x 1 tableta dispergovatelná v ústech 49 x 1 tableta dispergovatelná v ústech 56 x 1 tableta dispergovatelná v ústech 98 x 1 tableta dispergovatelná v ústech


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

jen pro jednodávkové blistry:


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7 DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


10 mg: 68/458/15-C 15 mg: 68/459/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Aripiprazol Sandoz 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Aripiprazol Sandoz 15 mg tablety dispergovatelné v ústech

17.    JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aripiprazol Sandoz 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Aripiprazol Sandoz 15 mg tablety dispergovatelné v ústech aripiprazolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika 3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


5. JINÉ


4