Příbalový Leták

Aripiprazol Sandoz 10 Mg Tablety Dispergovatelné V Ústech

sp.zn. sukls175326/2016 a k sp.zn. sukls136031/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Aripiprazol Sandoz 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Aripiprazol Sandoz 15 mg tablety dispergovatelné v ústech

Aripiprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Aripiprazol Sandoz a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aripiprazol Sandoz užívat

3.    Jak se přípravek Aripiprazol Sandoz užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Aripiprazol Sandoz uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech a k čemu se používá

Přípravek Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech obsahuje léčivou látku aripiprazol a patří do skupiny léků, které se označují jako antipsychotika.

Používá se k léčení dospělých a dospívajících ve věku 15 let a starších, kteří trpí nemocí charakterizovanou příznaky, jako jsou sluchové, zrakové a hmatové vjemy, které neexistují, podezřívavost, bludy, nesouvislá řeč, poruchy chování a emocionální oploštění. Lidé s těmito obtížemi se mohou také cítit depresivní, provinilí, úzkostní nebo nervózní.

Přípravek Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech se používá k léčbě dospělých a dospívajících ve věku 13 let a starších, kteří trpí stavem, jehož příznaky jsou pocit povznesené nálady, pocit nadměrného množství energie, mnohem menší potřeba spánku, než je obvyklé, překotná řeč a myšlenky a někdy výrazná podrážděnost. U dospělých také zabraňuje znovuobjevení tohoto stavu u těch pacientů, kteří na léčbu přípravkem Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech již reagovali.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech užívat

Neužívejte přípravek Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech

-    jestliže jste alergický(á) na aripiprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech se poraďte se svým lékařem, pokud máte

-    vysokou hladinu cukru v krvi (charakterizovanou příznaky jako je nadměrná žízeň, močení ve zvýšené míře, zvýšená chuť k jídlu a pocity slabosti) nebo výskyt cukrovky (diabetu) v rodině

-    záchvaty křečí

-    samovolné, nepravidelné svalové záškuby, zejména v obličeji

-    onemocnění srdce nebo cév, výskyt onemocnění srdce a cév v rodině, cévní mozkovou příhodu nebo přechodnou cévní mozkovou příhodu, abnormální krevní tlak

-    krevní sraženiny, nebo výskyt krevních sraženin v rodině, protože antipsychotika bývají spojována s tvorbou krevních sraženin

-    zkušenost s nadměrným hráčstvím v minulosti.

Pokud si všimnete, že u Vás dochází k nárůstu tělesné hmotnosti, objevují se neobvyklé pohyby nebo spavost, které vám brání vykonávat běžné denní činnosti, máte potíže s polykáním nebo alergické příznaky, informujte o tom svého lékaře.

Jste-li starší pacient s demencí (ztráta paměti a jiných duševních schopností), měl(a) byste Vy nebo osoba o Vás pečující/příbuzný informovat Vašeho lékaře, jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo přechodnou cévní mozkovou příhodu.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud máte myšlenky, že byste si mohl(a) ublížit nebo pocit, že tak učiníte. Během léčby aripiprazolem byly hlášeny sebevražedné myšlenky a chování.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte svalovou ztuhlost nebo neohebnost svalů s vysokou teplotou, pocení, změněný duševní stav nebo velmi rychlý či nepravidelný srdeční tep.

Děti a dospívající

Tento přípravek není určen k používání u dětí a dospívajících mladších 13 let. Není známo, zda je u těchto pacientů bezpečný a účinný.

Další léčivé přípravky a přípravek Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Léky ke snížení krevního tlaku: přípravek Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech může zvýšit účinky léků užívaných ke snížení krevního tlaku. Určitě svého lékaře informujte o tom, že užíváte lék ke kontrole krevního tlaku.

Užívání přípravku Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech s některými léky může vyžadovat změnu dávkování přípravku Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech. Je obzvlášť důležité informovat svého lékaře o tom, že užíváte:

-    léky    upravující srdeční rytmus

-    antidepresiva nebo rostlinné přípravky používané k léčbě deprese a úzkosti

-    léky    k léčbě plísní

-    určité léky k léčbě infekce HIV

-    léky    používané k léčbě epilepsie.

Léky, které zvyšují hladinu serotoninu: triptany, tramadol, tryptofan, selektivní inhibitory zpětného příjmu serotoninu (tzv. SSRI, jako je paroxetin a fluoxetin), tricyklická antidepresiva (jako klomipramin, amitriptylin), pethidin, třezalka tečkovaná a venlafaxin. Tyto léky zvyšují riziko nežádoucích účinků. Pokud se u Vás při užívání některého z těchto léků současně s přípravkem Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech objeví jakýkoliv neobvyklý příznak, obraťte se na svého lékaře.

Přípravek Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech lze užívat bez ohledu na jídlo.

Je třeba se vyhýbat alkoholu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Následující příznaky se mohou objevit u novorozenců, jejichž matky užívaly aripiprazol v posledním trimestru (posledních třech měsících těhotenství): třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, ospalost, rozrušení, dýchací potíže a potíže při kojení. Jestliže se u dítěte objeví kterýkoliv z těchto příznaků, obraťte se na svého lékaře.

Pokud kojíte, informujte o tom okamžitě svého lékaře.

Jestliže užíváte Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech, nemáte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, dokud nevíte, jak na Vás přípravek Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech působí.

Přípravek Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech obsahuje aspartam (E951) Obsahuje zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

Přípravek Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech obsahuje laktózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku u dospělých je 15 mg jednou denně. Lékař Vám však může předepsat nižší nebo vyšší dávku, maximálně 30 mg jednou denně.

Použití u dětí a dospívajících

Léčbu tímto přípravkem lze zahájit nižší dávkou ve formě perorálního roztoku (tekutiny). Dávka může být postupně zvýšena na doporučenou dávku u dospívajících 10 mg jednou denně. Váš lékař Vám však může předepsat nižší nebo vyšší dávku, maximálně 30 mg jednou denně.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech je určen k perorálnímu podání (podání ústy).

Snažte se užívat přípravek Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech každý den ve stejnou dobu. Nezáleží na tom, zda jej užijete s jídlem nebo bez něj.

Blistr neotevírejte, dokud nebudete připraven(a) přípravek užít. K vyjmutí jedné tablety otevřete balení a sloupněte zadní fólii na blistru, čímž se tableta obnaží. Tabletu fólií neprotlačujte, protože by se tím mohla poškodit. Ihned po otevření blistru tabletu suchýma rukama vyjměte a celou ji dejte na jazyk. Tableta se začne ve slinách ihned rozpouštět. Tabletu dispergovatelnou v ústech lze zapíjet nebo ji lze užívat bez zapíjení.

Alternativně můžete tabletu rozmísit ve vodě a výslednou suspenzi vypít.

I když se cítíte lépe, neměňte denní dávku nebo nepřerušujte užívání přípravku Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech bez předchozí porady se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech, než jste měl(a)

Jestliže si uvědomíte, že jste užil(a) více tablet přípravku Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech, než Vám doporučil Váš lékař (nebo požije-li někdo jiný tablety přípravku Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech), ihned kontaktujte svého lékaře. Nemůžete-li se spojit se svým lékařem, jděte do nejbližší nemocnice a vezměte balení léku s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech

Pokud dávku vynecháte, užijte ji, jakmile si vzpomenete.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech

Nepřerušujte léčbu jen proto, že se cítíte lépe. Je důležité, abyste pokračoval(a) v podávání přípravku Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech tak dlouho, jak Vám sdělil lékař.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): nekontrolovatelné záškuby nebo trhavé pohyby, bolest hlavy, únava, pocit na zvracení, zvracení, nepříjemné pocity v oblasti břicha, zácpa, zvýšená tvorba slin, točení hlavy, neklidný spánek, neklid, pocit úzkosti, ospalost, třes a rozmazané vidění.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

Někteří lidé mohou pociťovat závratě, zvláště při vstávání z polohy vleže či vsedě nebo mohou pociťovat zvýšení tepové frekvence nebo mít dvojité vidění.

Někteří pacienti se mohou cítit depresivně. Někteří pacienti mohou pocítit změněný nebo zvýšený zájem o sex a mít zvýšené hladiny hormonu prolaktinu v krvi. Škytavka.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny poté, co byl přípravek Aripiprazol Sandoz uveden na trh, nicméně četnost jejich výskytu není známa (četnost nelze z dostupných údajů určit):

Změny v počtech některých krvinek; neobvyklé bušení srdce, náhlé nevysvětlitelné úmrtí, srdeční příhoda (infarkt myokardu); alergická reakce (tj. otok v dutině ústní, otok jazyka, obličeje a krku, svědění, vyrážka); vysoká hladina cukru v krvi, počátek nebo zhoršení cukrovky (diabetu), ketoacidóza (ketolátky v krvi a moči) nebo kóma (bezvědomí), nízká hladina sodíku v krvi; zvýšení tělesné hmotnosti, snížení tělesné hmotnosti, nechutenství; agresivita, nervozita, neklid, pocity úzkosti, nadměrné hráčství; sebevražedné úmysly, sebevražedné pokusy a sebevraždy; poruchy řeči, záchvaty křečí, serotoninový syndrom (reakce, která může způsobit pocity velkého štěstí, ospalosti, nemotornosti, neklidu, pocit opilosti, horečku, pocení nebo ztuhlé svaly), kombinace horečky, svalové ztuhlosti, zrychleného dýchání, pocení, sníženého vědomí a náhlých změn krevního tlaku a tepové frekvence; mdloby, vysoký krevní tlak, krevní sraženiny v žilách, zejména v nohách (příznaky zahrnují otok, bolest a zčervenání nohy), které se mohou krevním řečištěm dostat do plic a způsobit bolest na hrudi a dýchací potíže (pokud si všimnete jakéhokoli z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře); stažení svalů v okolí hlasivek, náhodné vdechnutí jídla s rizikem vzniku zápalu plic (pneumonie), potíže s polykáním, zánět slinivky břišní; selhání jater; zánět jater, zežloutnutí kůže a očního bělma, změněné hodnoty jaterních testů, nepříjemné pocity v oblasti břicha a žaludku, průjem; kožní vyrážka a citlivost na světlo, neobvyklé vypadávání nebo zeslabování vlasů, nadměrné pocení; ztuhlost nebo křeče, bolest svalů, slabost; bezděčný únik moči, těžkosti s močením; prodloužená a/nebo bolestivá erekce; potíže s regulací tělesné teploty nebo přehřátí, bolest na hrudi, a otok rukou, kotníků nebo chodidel.

U starších pacientů s demencí bylo při užívání aripiprazolu hlášeno více smrtelných případů. Kromě toho byly zaznamenány případy cévní mozkové příhody nebo přechodné cévní mozkové příhody.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Dospívající ve věku 13 let a starší měli podobné nežádoucí účinky a podobnou četnost výskytu jako dospělí, kromě ospalosti, nekontrolovaných záškubů nebo trhavých pohybů, neklidu a únavy, jež byly velmi časté (více než 1 z 10 pacientů), a bolesti v horní části břicha, sucha v ústech, zvýšené srdeční frekvence, zvýšené tělesné hmotnosti, zvýšené chuti k jídlu, svalových záškubů, nekontrolovaných pohybů končetin a závratí, zejména při vstávání z lehu nebo sedu, jež byly časté (více než 1 ze 100 pacientů).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Aripiprazol Sandoz uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na papírové krabičce nebo blistru za „Použitelné do“ nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Aripiprazol Sandoz obsahuje

-    Léčivou látkou je aripiprazolum.

Aripiprazol Sandoz 10 mg: jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje aripiprazolum 10 mg. Aripiprazol Sandoz 15 mg: jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje aripiprazolum 15 mg.

-    Pomocnými látkami jsou:

Aripiprazol    Sandoz    10    mg:    monohydrát    laktosy,    mikrokrystalická celulosa (E460),    sodná    sůl

kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, aspartam (E951), magnesium-stearát (E470b), červený oxid železitý (E172), vanilkové aroma (obsahuje maltodextrin, arabskou klovatinu, propylenglykol, benzylalkohol, vanilkové aroma).

Aripiprazol    Sandoz    15    mg:    monohydrát    laktosy,    mikrokrystalická celulosa (E460),    sodná    sůl

kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, aspartam (E951), magnesium-stearát (E470b), žlutý oxid železitý (E172), vanilkové aroma (obsahuje maltodextrin, arabskou klovatinu, propylenglykol, benzylalkohol, vanilkové aroma).

Jak přípravek Aripiprazol Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení

Aripiprazol Sandoz 10 mg: kulaté, ploché, růžové tablety s vyraženým ‘10’ na jedné straně a hladké na straně druhé o průměru 8,0 mm ± 0,1 mm.

Aripiprazol Sandoz 15 mg: kulaté, ploché, žluté tablety s vyraženým ‘15’ na jedné straně a hladké na straně druhé o průměru 9,0 mm ± 0,1 mm.

Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech jsou dodávány v odlupovacích blistrech z papíru/PET/Al//PVC/Al/oPA balených v papírových krabičkách obsahujících 10, 14, 28, 30, 49, 56, 98 tablet dispergovatelných v ústech.

Aripiprazol Sandoz tablety dispergovatelné v ústech jsou dodávány v jednodávkových odlupovacích blistrech z papíru/PET/Al//PVC/Al/oPA balených v papírových krabičkách obsahujících 10 x 1, 14 x 1,

28 x 1, 30 x 1, 49 x 1, 56 x 1, 98 x 1 tabletu dispergovatelnou v ústech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika Výrobce

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A, P.O.Box 3012, Larisa Industrial Area, 41004 Larisa, Řecko

Genepharm S.A., 18th km Marathonos Ave, 15351 Pallini Attiki, Řecko Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Německo

Tento léčivý přípravek byl registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Belgie

Česká republika Estonsko Francie Itálie

Lucembursko

Německo

Nizozemsko

Polsko

Rakousko

Slovenská republika

Slovinsko

Španělsko


Aripiprazol Sandoz 10 mg, 15 mg orodispergeerbare tabletten Aripiprazol Sandoz 10 mg, 15 mg tablety dispergovatelné v ústech Aripiprazol Flas Sandoz 10 mg, 15 mg comprimidos bucodispersables EFG ARIPIPRAZOLE SANDOZ 10 mg, 15 mg comprimé orodispersible Aripiprazolo Sandoz GmbH

Aripiprazol Sandoz 10 mg, 15 mg comprimés orodispersibles Aripiprazol HEXAL 10 mg, 15 mg Schmelztabletten Aripiprazol Sandoz, 10 mg, 15 mg orodispergeerbare tabletten Aripiprazole Sandoz

Aripiprazol Sandoz 10 mg, 15 mg - Schmelztabletten Aripiprazol Sandoz 10 mg, 15 mg, orodispergovateFné tablety Aripiprazol Sandoz 10 mg, 15 mg orodisperzibilne tablete Aripiprazol Flas Sandoz 10 mg, 15 mg comprimidos bucodispersables EFG

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.7.2016

6