Příbalový Leták

Ardeaelytosol F 1/2

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírový štítek (kartónová krabice)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Ardeaelytosol F 1/2

infúzní roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Natrii chloridum

4,50 g

Glucosum

25,00 g

(ve formě Glucosum anhydricum nebo Glucosum monohydricum)

Na+

77,0 mmol/l

Cl-

77,0 mmol/l

Glukóza

138,8 mmol/l

675 kPa

429 kJ/l

1000,0 ml


Voda na injekci ad

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Infúzní roztok

20x 80 ml 20x 100 ml 10x 250 ml 10x 500 ml

"5    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST_

Použitelné do:

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, 373 63 Ševětín, ČR

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 76/755/95-A/C

13.    ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití.

16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

Papírový štítek (lahev)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Ardeaelytosol F 1/2

infúzní roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Natrii chloridum

4,50 g

Glucosum

25,00 g

(ve formě Glucosum anhydricum nebo Glucosum monohydricum)

Na+

77,0 mmol/l

Cl-

77,0 mmol/l

Glukóza

138,8 mmol/l

675 kPa

429 kJ/l

Voda na injekci ad

1000,0 ml

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Infúzní roztok

Obj

em: 80 ml (100, 250, 500 ml)

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Použitelné do:

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, 373 63 Ševětín, ČR

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 76/755/95-A/C

13.    ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití.

16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

8. POUŽITELNOST