Příbalový Leták

Ardeaelytosol F 1/2

sp.zn. sukls166874/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ardeaelytosol F 1/2 Ardeaelytosol F 1/3

infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

•    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) a k čemu se používá.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) používat.

3.    Jak se Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) používá.

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) uchovávat.

6.    Další informace

1.    CO JE ARDEAELYTOSOL F 1/2 (F 1/3) A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) je infúzní roztok, který se používá k doplnění vody v těch případech, kdy ztráta vody z organizmu je větší než ztráta iontů. Používá se také jako nosný roztok pro další léčiva.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ARDEAELYTOSOL F 1/2 (F 1/3) POUŽÍVAT

Nepoužívejte Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3):

-    při nadměrném zvýšení objemu vody v organizmu,

-    při vysokých hodnotách kyselých látek v krvi,

-    při vysokých hodnotách krevního cukru,

-    při selhávání ledvin,

-    při srdeční nedostatečnosti,

-    při otoku mozku a plic,

-    při vysokém krevním tlaku.

Zvláštní opatření při použití Ardeaelytosolu F 1/2 (F 1/3):

-    u starších pacientů, kterým jsou podávány i další přípravky, je na místě opatrnost a je nutné udržovat přiměřenou rychlost infúze,

-    v rámci infúzní léčby je nutné sledovat základní parametry vnitřního prostředí organizmu. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Vzájemné působení s jinými léky není u přípravku Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3)známé.

Používání přípravku Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) s jídlem a pitím

Přípravek Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) lze používat nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, informujte o tom svého lékaře. V případě těhotenství nebo kojení není žádné omezení používání.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek F 1/2 (1/3) je podáván pouze v lékařských zařízeních, proto posuzování vlivu přípravku na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje není zde řešeno.

3. JAK SE ARDEAELYTOSOL F 1/2 (F 1/3) POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Ardeaelytosol F1/2 (F1/3) je nutno podávat ve formě infúze. Infuzi Vám podá lékař či sestra.

O tom, jaké množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne Váš lékař. Vše závisí na Vašem věku, tělesné hmotnosti, klinickém stavu, účelu léčby. Roztok Vám bude podán plastovou hadičkou do žíly. Váš lékař může rozhodnout o podání přípravku i jiným způsobem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3), než jste měl(a)

Jelikož Vám bude přípravek podáván ve zdravotnickém zařízení (např. nemocnice), za dozoru zdravotnického personálu, je předávkování vysoce nepravděpodobné.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3)

Jelikož budete tímto přípravkem léčen(a) ve zdravotnickém zařízení (např. nemocnice), je tato možnost nepravděpodobná.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Zřídka se objeví vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1 000, ale u více než 1 z 10 000 léčených osob), které jsou:

-    porucha vnitřního prostředí organizmu,

-    otoky,

-    poruchy srdeční činnosti,

-    poruchy činnosti ledvin a močových cest.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5.    JAK ARDEAELYTOSOL F 1/2 (F 1/3) UCHOVÁVAT

Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) je třeba chránit před mrazem. Uchovávejte jej mimo dosah a dohled dětí.

Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku lahvičky uvedené za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3), pokud si všimnete zakalení (roztok nebude čirý) a nebo viditelných částic v roztoku.

Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití.

6.    DALŠÍ INFORMACE

Co Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) obsahuje

Léčivou látkou je Natrii chloridům, která patří mezi látky tělu vlastní a Glucosum anhydricum nebo Glucosum monohydricum, které jsou energetickým zdrojem.

Pomocnou látkou je voda na injekci.

Každých 1000 ml vodného roztoku

obsahuje:

Ardeaelytosol

F 1/2

F 1/3

Natrii chloridum

4,50 g

3,00 g

Glucosum

25,00g

33,33 g

(ve formě Glucosum anhydricum nebo Glucosum monohydricum)

Jak Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) vypadá a co obsahuje balení

Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) je čirá, bezbarvá až slabě nažloutlá tekutina.

Přípravek je dodáván ve skleněných infúzních lahvích uzavřených pryžovou zátkou a kovovým uzávěrem v objemech 1x 80 ml, 1x 100 ml, 1x 250 ml, 1x 500 ml, 20x 80 ml, 20x 100 ml, 10x 250 ml a 10x 500 ml .

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, Ševětín, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.8.2016

NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE JE URČENA POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Ardeaelytosol F 1/2 Ardeaelytosol F 1/3

Návod k zacházení s přípravkem

Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití.

Manipulace

Nepoužívejte chemicky účinné přípravky nebo předměty, které by mohly narušit celistvost zátky a tím ohrozit sterilitu přípravku.

Roztok použijte pouze, pokud je čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušen.

Dávkování a způsob použití

Dávkování je individuální, řídí se stavem i indikací pacienta. Rychlost dávkování je cca 4-8 ml/kg / hod. Přípravek je určen pro dospělé i děti bez omezení věku.

Způsob podání:

Nitrožilní kapénková infúze v uzavřeném systému. Podává se zpravidla infuzní soupravou do periferní žíly.

Nežádoucí účinky

U přípravku Ardeaelytosol F 1/2 (F 1/3) nejsou nežádoucí účinky uváděny. Při neadekvátně vedené infúzní terapii se mohou projevit poruchy iontové rovnováhy, hyperhydratace, edémy, kardiovaskulární dekompenzace, iontový rozvrat.

Inkompatibility

Přípravek je kompatibilní s většinou běžně používaných léčiv. Nejsou známy žádné fyzikálně-chemické inkompatibility, kromě roztoků obsahujících oxidující látky a vykazující rozdílné pH.

Návod k uchovávání přípravku Po otevření lahvičky

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8oC, pokud rekonstituce/ředění (atd.) neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Likvidace

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

4/4