Příbalový Leták

Ardeaelytosol Ea 1/1

Infuzní roztok


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉCIVÝCH LÁTEK

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Natrii chloridům

5,40 g

Kalii chloridům

0,30 g

Calcii chloridům hexahydricum

(nebo 0,37 g Calcii chloridům dihydricum)

0,55 g

Magnesii chloridům hexahydricum

0,20 g

Natrii acetas

6,50 g

Na+

140,0 mmol/l

K+

4,0 mmol/l

Ca2+

2,5 mmol/l

Mg2+

1,0 mmol/l

Cl-

104,0 mmol/l

Acetát (CH3COO-)

48,0 mmol/l

681 kPa

pH

5,5-7,2

1000,0 ml


Voda na injekci ad

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Infuzní roztok

20x 80 ml 20x 100 ml 10x 250 ml 10x 500 ml

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Použitelné do:

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, 373 63 Ševětín, ČR 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/776/95-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14 KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití. 16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Papírový štítek (lahev)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Ardeaelytosol EA 1/1

Infuzní roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Natrii chloridům

5,40 g

Kalii chloridům

0,30 g

Calcii chloridům hexahydricum

(nebo 0,37 g Calcii chloridům dihydricum)

0,55 g

Magnesii chloridům hexahydricum

0,20 g

Natrii acetas

6,50 g

Na+

140,0 mmol/l

K+

4,0 mmol/l

Ca2+

2,5 mmol/l

Mg2+

1,0 mmol/l

Cl-

104,0 mmol/l

Acetát (CH3COO-)

48,0 mmol/l

681 kPa

pH

5,5-7,2

Voda na injekci ad

1000,0 ml

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Infuzní roztok

Obj

em: 80 ml (100, 250, 500 ml)

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Použitelné do:

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, 373 63 Ševětín, ČR 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/776/95-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14 KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití. 16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato