Příbalový Leták

Ardeaelytosol Conc. Natriumhydrogenfosfát 8,7%

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírový štítek (kartónová krabice)_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenfosfát 8,7% Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Natrii hydrogenophosphas dodecahydricus Natrii dihydrogenophosphas dihydricus

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Natrii hydrogenophosphas dodecahydricus

71,60 g

Natrii dihydrogenophosphas dihydricus

15,60 g

Na+

500 mmol/l

HPO42-

200 mmol/l

H2PO4-

100 mmol/l

1452 kPa

pH

6,0-8,0

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Dihydrát dinatrium-edetátu    0,02 g

Voda na injekci ad    1000,0 ml

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

20x 80 ml 10x 200 ml

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST_

Použitelné do:

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ardeapharma a.s., Třeboňská 229, 373 63 Ševětín, ČR 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/919/95-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14 KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití. 16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Papírový štítek (lahev)_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenfosfát 8,7% Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Natrii hydrogenophosphas dodecahydricus Natrii dihydrogenophosphas dihydricus

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Natrii hydrogenophosphas dodecahydricus

71,60 g

Natrii dihydrogenophosphas dihydricus

15,60 g

Na+

500 mmol/l

HPO42-

200 mmol/l

H2PO4-

100 mmol/l

1452 kPa

pH

6,0-8,0

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Dihydrát dinatrium-edetátu    0,02 g

Voda na injekci ad    1000,0 ml

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Objem:80 ml (200 ml)

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST_

Použitelné do:

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ardeapharma a.s., Třeboňská 229, 373 63 Ševětín, ČR 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/919/95-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14 KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití. 16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato