Příbalový Leták

Ardeaelytosol Conc. Natriumchlorid 5,85%

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírový štítek (kartónová krabice)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Ardeaelytosol conc. natriumchlorid 5,85%

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Natrii chloridům

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Natrii chloridům    58,50 g

Na+    1000 mmol/l

Cl"    1000 mmol/l

4841 kPa

pH    4,5-7,0

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


1000,0 ml


Voda na injekci ad

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

20x 80 ml 10x 200 ml

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ardeapharma a.s., Třeboňská 229, 373 63 Ševětín, ČR

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/922/95-A/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

Papírový štítek (lahev)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Ardeaelytosol conc. natriumchlorid 5,85%

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Natrii chloridům

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Natrii chloridům    58,50 g

Na+    1000 mmol/l

Cl-    1000 mmol/l

4841 kPa

pH    4,5-7,0

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Voda na injekci ad

1000,0 ml

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Objem: 80 ml (200 ml)

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Použitelné do:

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ardeapharma a.s., Třeboňská 229, 373 63 Ševětín, ČR

8. POUŽITELNOST


12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/922/95-A/C

13.    ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití. 16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato