Příbalový Leták

Ardeaelytosol Conc. L-Argininchlorid 21%

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírový štítek (kartónová krabice)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Ardeaelytosol conc. L-argininchlorid 21%

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Arginini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Arginini hydrochloridum    210,0 g

Argininum+    1000 mmol/l

Cl"    1000 mmol/l

3604kJ/l kPa    4821 kPa

pH    5,2 - 6,8

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


1000,0 ml


Voda na injekci ad

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

20x 80 ml 10x 200 ml

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

LL NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/921/95-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Papírový štítek (lahev)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Ardeaelytosol conc. L-argininchlorid 21%

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Arginini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Arginini hydrochloridum    210,0 g

Argininum+    1000 mmol/l

Cl"    1000 mmol/l

3604kJ/l kPa    4821 kPa

pH    5,2-6,8

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Voda na injekci ad

1000,0 ml

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Objem: 80 ml (200 ml)

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Použitelné do:

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

8. POUŽITELNOST


12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/921/95-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato