Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Apo-Oxycodon 80 Mg

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Apo-Oxycodon 5 mg Apo-Oxycodon 10 mg Apo-Oxycodon 20 mg Apo-Oxycodon 40 mg Apo-Oxycodon 80 mg tablety s prodlouženým uvolňováním oxycodoni hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 5 mg. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 10 mg. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 20 mg. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 40 mg. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 80 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktosu.

Další informace jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Apo-Oxycodon 5 mg 20 tablet s prodlouženým uvolňováním 28 tablet s prodlouženým uvolňováním 30 tablet s prodlouženým uvolňováním 50 tablet s prodlouženým uvolňováním 56 tablet s prodlouženým uvolňováním 100 tablet s prodlouženým uvolňováním

Apo-Oxycodon 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg 20 tablet s prodlouženým uvolňováním 25 tablet s prodlouženým uvolňováním 28 tablet s prodlouženým uvolňováním 30 tablet s prodlouženým uvolňováním 50 tablet s prodlouženým uvolňováním 56 tablet s prodlouženým uvolňováním 60 tablet s prodlouženým uvolňováním 98 tablet s prodlouženým uvolňováním 100 tablet s prodlouženým uvolňováním


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko 12    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Apo-Oxycodon 5 mg: 65/793/11-C Apo-Oxycodon 10 mg: 65/794/11-C Apo-Oxycodon 20 mg: 65/795/11-C Apo-Oxycodon 40 mg: 65/796/11-C Apo-Oxycodon 80 mg: 65/797/11-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Tablety se musí spolknout celé, nekousat, nedrtit.


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Apo-Oxycodon 5 mg Apo-Oxycodon 10 mg Apo-Oxycodon 20 mg Apo-Oxycodon 40 mg Apo-Oxycodon 80 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH BLISTER


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Apo-Oxycodon 5 mg Apo-Oxycodon 10 mg Apo-Oxycodon 20 mg Apo-Oxycodon 40 mg Apo-Oxycodon 80 mg tablety s prodlouženým uvolňováním oxycodoni hydrochloridum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko


3. POUŽITELNOST


EXP.:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


5. JINÉ