Příbalový Leták

Apo-Escitalopram 10 Mg Tablety Dispergovatelné V Ústech

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Apo-Escitalopram 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Apo-Escitalopram 20 mg tablety dispergovatelné v ústech escitalopramum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Apo-Escitalopram 10 mg: Jedna tableta obsahuje escitalopramumlO mg, ekvivalentní 12,775 mg escitaloprami oxalas

Apo-Escitalopram 20 mg: Jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg, ekvivalentní 25,55 mg escitaloprami oxalas


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktózy.

Další údaje naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tablety dispergovatelné v ústech

12, 14, 20, 28, 50, 56, 60, 98, 100 a 200 tablet dispergovatelných v ústech 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Pro perorální použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 30/470/13-C Reg.č.: 30/471/13-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Apo-Escitalopram 10 mg tbl. disp. v ústech Apo-Escitalopram 20 mg tbl. disp. v ústech


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Apo-Escitalopram 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Apo-Escitalopram 20 mg tablety dispergovatelné v ústech escitalopramum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


5. JINÉ