Příbalový Leták

Apo-Escitalopram 10 Mg Tablety Dispergovatelné V Ústech

Sp.zn.sukls5002/2014

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Apo-Escitalopram 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Apo-Escitalopram 20 mg tablety dispergovatelné v ústech

escitalopramum

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Apo-Escitalopram a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Escitalopram užívat

3.    Jak se Apo-Escitalopram užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Apo-Escitalopram uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je Apo-Escitalopram a k čemu se používá

Apo-Escitalopram obsahuje léčivou látku escitalopram. Apo-Escitalopram patří do skupiny antidepresiv, nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Přípravky patřící do této skupiny ovlivňují serotoninový systém a zvyšují hladinu serotoninu v mozku. Poruchy serotoninového systému jsou považovány za klíčový faktor v rozvoji deprese a souvisejících onemocnění.

Apo-Escitalopram obsahuje escitalopram a používá se k léčbě deprese (depresivní epizody) a úzkostných poruch (panická porucha s nebo bez agorafobie, sociální úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha a obsedantně kompulzivní porucha).

Může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Apo-Escitalopram, i když potrvá nějakou dobu, než pocítíte zlepšení Vašeho zdravotního stavu. Musíte informovat lékaře, pokud se necítíte lépe nebo se cítíte hůře.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Escitalopram užívat Neužívejte Apo-Escitalopram:

•    pokud jste alergický(á) na escitalopram nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    pokud současně užíváte jiné přípravky, které patří do skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (MAO), včetně selegilinu (přípravek užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemidu (přípravek užívaný k léčbě deprese) a linezolidu (antibiotikum).

•    pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl(a) poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí, jak srdce funguje).

•    pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit (viz bod 2 „Další léčivé přípravky a Apo-Escitalopram “).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Apo-Escitalopram se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řekněte prosím svému lékaři, pokud máte nějaký další zdravotní problém nebo onemocnění, protože

Váš lékař to možná bude potřebovat zohlednit. Zejména řekněte svému lékaři:

•    pokud trpíte epilepsií. Jestliže se při léčbě přípravkem Apo-Escitalopram poprvé objeví záchvaty nebo vzroste jejich četnost, měla by být léčba přerušena (též viz bod 4 “Možné nežádoucí účinky”).

•    pokud máte poruchu funkce jater nebo ledvin. Váš lékař Vám může upravit dávkování přípravku.

•    pokud máte cukrovku (diabetes). Léčba přípravkem Apo-Escitalopram může narušit rovnováhu cukru v krvi. Může být nezbytné upravit dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik.

•    pokud máte sníženou hladinu sodíku v krvi.

•    pokud máte zvýšenou náchylnost ke krvácení nebo k tvorbě modřin.

•    pokud podstupujete elektrokonvulzivní terapii.

•    pokud trpíte onemocněním věnčitých cév.

•    pokud máte, nebo jste někdy v minulosti měl(a) problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné době prodělal(a) srdeční záchvat.

•    pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik (močopudných léků).

•    pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu.

•    pokud máte nebo jste v minulosti měl(a) problémy s očima, jako je určitý typ glaukomu (zvýšený nitrooční tlak).

Věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení

Někteří pacienti s maniodepresivní poruchou mohou přejít do manické fáze. Je charakterizovaná neobvyklým a rychlým sledem myšlenek, nepřiměřeně veselou náladou a nadměrnou tělesnou aktivitou. V takovém případě je nutné, abyste vyhledal(a) Vašeho lékaře.

Během prvních týdnů léčby se u Vás mohou vyskytnout tyto příznaky: neklid nebo obtíže zůstat sedět či stát v klidu. Takové příznaky neprodleně nahlašte svému lékaři.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete takto uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

•    Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

•    Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

Děti a dospívající

Apo-Escitalopram není běžně určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Apo-Escitalopram pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal Apo-Escitalopram pacientovi mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Apo-Escitalopram, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku Apo-Escitalopram ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyla dosud v této věkové skupině zkoumána.

Další léčivé přípravky a Apo-Escitalopram

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Oznamte svému lékaři, pokud užíváte jakýkoli z následujících přípravků:

•    „Neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)“ obsahující léčivou látku fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid nebo tranylcypromin. Pokud jste užíval(a) jakýkoli z těchto přípravků, je potřeba vyčkat 14 dní než zahájíte léčbu přípravkem Apo-Escitalopram. Po ukončení léčby přípravkem Apo-Escitalopram je nutno čekat 7 dní, než je možno zahájit léčbu kterýmkoli z těchto přípravků.

•    „Reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A“ obsahující moklobemid (užívaný k léčbě deprese).

•    „Ireverzibilní inhibitory MAO-B“ obsahující selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků.

•    Antibiotikum linezolid.

•    Lithium (užívané k léčbě bipolámí afektivní poruchy) a tryptofan.

•    Imipramin a desipramin (oba užívané k léčbě deprese).

•    Sumatriptan a podobná léčiva (užívaná k léčbě migrény) a tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků.

•    Cimetidin, lansoprazol a omeprazol (užívané k léčbě žaludečních vředů), fluvoxamin (antidepresivum) a tiklopidin (užívaný ke snížení rizika výskytu mozkové mrtvice). Tyto přípravky mohou zvýšit hladinu escitalopramu v krvi.

•    Třezalka tečkovaná (Hypericumperforatum) - rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese.

•    Kyselina acetylsalicylová a nesteroidní protizánětlivé přípravky (přípravky užívané k tlumení bolesti nebo ředění krve, tzv. antikoagulanty). Tyto přípravky můžou zvýšit sklony ke krvácení.

•    Warfarin, dipyridamol a fenprokumon (přípravky užívané k ředění krve, tzv. antikoagulanty). Váš lékař pravděpodobně provede při zahájení a ukončení léčby přípravkem Apo-Escitalopram kontrolu srážlivosti krve, aby se ujistil, že stále užíváte přiměřenou dávku přípravků proti srážení krve.

•    Meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion (užívaný k léčbě deprese) a tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti) z důvodů možného snížení prahu pro vznik záchvatů.

•    Neuroleptika (přípravky k léčbě schizofrenie, psychózy) a antidepresiva (tricyklická antidepresiva a SSRI) kvůli možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů.

•    Flekainid, propafenon a metoprolol (užívané k léčbě kardiovaskulárních chorob); klomipramin a nortriptylin (antidepresiva) a risperidon, thioridazin a haloperidol (antipsychotika). Může být zapotřebí upravit dávkování přípravku Apo-Escitalopram.

•    Léčivé přípravky snižující hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi, protože tyto stavy zvyšují riziko život ohrožujících poruch srdečního rytmu.

Neužívejte Apo-Escitalopram, pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá antihistaminika (astemizol, mizolastin).

Máte-li jakékoli další otázky, měl(a) byste se poradit se svým lékařem.

Apo-Escitalopram s jídlem, pitím a alkoholem

Apo-Escitalopram může být užíván společně s jídlem nebo též bez jídla (viz bod 3 „Jak se Apo-Escitalopram užívá“).

Ačkoli se při současném užití alkoholu s přípravkem Apo-Escitalopram nepředpokládá jejich vzájemná interakce, podobně jako u jiných léků se nedoporučuje požívat alkohol během léčby.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Neužívejte Apo-Escitalopram, pokud jste těhotná nebo kojíte, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se svým lékařem.

Pokud jste užívala Apo-Escitalopram během posledních 3 měsíců těhotenství, měla byste vědět, že se u Vašeho novorozence mohou vyskytnout následující příznaky: obtížné dýchání, namodralé zabarvení kůže, záchvaty, změny tělesné teploty, obtížné kojení, zvracení, snížená hladina cukru v krvi, svalová ztuhlost nebo ochablost, zesílení reflexů, třes, nervozita, podrážděnost, letargie, neutišitelný pláč, nespavost či obtíže se spánkem. Pokud se u Vašeho novorozence vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, neprodleně vyhledejte Vašeho lékaře.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog a/nebo porodní asistentka ví, že užíváte Apo-Escitalopram. Užívání látek podobných přípravku Apo-Escitalopram během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN), který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.

Pokud je Apo-Escitalopram užíván během těhotenství, nesmí být nikdy náhle vysazen.

Předpokládá se, že se escitalopram vylučuje do mateřského mléka.

Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram, lék podobný escitalopramu, snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Dokud nezjistíte, jak na Vás Apo-Escitalopram působí, nedoporučuje se řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Apo-Escitalopram obsahuje monohydrát laktosy

Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se před užíváním tohoto přípravku na svého lékaře.

3. Jak se Apo-Escitalopram užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Apo-Escitalopram tablety dispergovatelné v ústech se užívají každý den v jedné denní dávce. Apo-Escitalopram můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.

Apo-Escitalopram tablety dispergovatelné v ústech se snadno zlomí, proto s nimi manipulujte opatrně. Nesahejte na tablety vlhkými rukami, protože by se tablety mohly rozpadnout.

1.    Blistrové balení držte za okraje a oddělte jedno políčko blistru od ostatních jemným odtržením po naznačené perforaci okolo něj .

2.    Opatrně stáhněte zadní vrstvu.

3.    Položte tabletu na jazyk. Tableta se rychle rozpadne a můžete ji spolknout bez vody.

Dospělí

Deprese

Obvyklá dávka přípravku Apo-Escitalopram je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může tuto dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Panická porucha

Úvodní dávka přípravku Apo-Escitalopram je 5 mg denně během prvního týdne léčby. Následně se dávka zvyšuje na 10 mg denně. Váš lékař může dávku dále zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Sociální úzkostná porucha

Obvyklá dávka přípravku Apo-Escitalopram je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může v závislosti na Vašem zdravotním stavu a reakci na léčbu dávku snížit na 5 mg denně nebo zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Generalizovaná úzkostná porucha

Obvyklá doporučená dávka přípravku Apo-Escitalopram je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš

4/8

lékař Vám může dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Obsedantně kompulzivní porucha

Obvyklá doporučená dávka přípravku Apo-Escitalopram je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Starší pacienti (nad 65 let)

Doporučená úvodní dávka přípravku Apo-Escitalopram je 5 mg v jedné denní dávce. Váš lékař může dávku zvýšit až na 10 mg denně.

Použití u dětí a dospívajících

Apo-Escitalopram by neměl být běžně užíván k léčbě dětí a dospívajících. Více informací viz bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Escitalopram užívat".

Délka léčby

Může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Apo-Escitalopram, přestože potrvá nějakou dobu, než se Váš zdravotní stav zlepší.

Nikdy neměňte dávku bez vědomí Vašeho lékaře.

Pokračujte v užívání přípravku Apo-Escitalopram přesně dle pokynů Vašeho lékaře. Pokud byste léčbu ukončil (a) příliš brzy, může dojít k návratu příznaků Vašeho onemocnění. Léčba by měla trvat nejméně 6 měsíců poté, kdy se již cítíte dobře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Apo-Escitalopram, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku Apo-Escitalopram, než jste měl(a), okamžitě vyhledejte svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost. Učiňte tak i v případě, že se předávkování neprojevuje žádným zvláštním způsobem. Příznaky předávkování mohou být: závratě, třes, agitovanost (pohybový neklid), křeče, kóma (bezvědomí), nevolnost, zvracení, změna srdečního rytmu, pokles krevního tlaku a změny v rovnováze tekutin/solí. Krabičku od přípravku Apo-Escitalopram vezměte do nemocnice nebo k lékaři s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Apo-Escitalopram

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud opomenete užít předepsanou dávku a vzpomenete si ještě před spaním, ihned dávku užijte. Další den užijte dávku v obvyklou dobu. Pokud si vzpomenete v noci nebo během dalšího dne, vynechanou dávku nenahrazujte a další dávku užijte v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) přípravkem Apo-Escitalopram

Neukončujte léčbu přípravkem Apo-Escitalopram, aniž by Vám to řekl Váš lékař. Pokud ukončíte léčebnou kúru, doporučuje se vysazovat Apo-Escitalopram postupným snižováním dávky v období několika týdnů.

Při přerušení léčby přípravkem Apo-Escitalopram, obzvláště je-li náhlé, se mohou vyskytnout příznaky z vysazení. Tyto příznaky jsou časté, pokud ukončujete léčbu přípravkem Apo-Escitalopram. Riziko výskytu je vyšší, pokud byla léčba přípravkem Apo-Escitalopram dlouhodobá, užívaná dávka vysoká nebo vysazení proběhlo příliš rychle. U většiny pacientů jsou tyto příznaky mírné a spontánně odezní během dvou týdnů. U některých pacientů však mohou být těžší a trvat delší dobu (2-3 měsíce nebo déle). Pokud se u Vás během ukončování léčby přípravku Apo-Escitalopram vyskytnou těžké příznaky z vysazení, navštivte svého lékaře. Váš lékař Vám může doporučit začít tablety opět užívat a poté je vysazovat mnohem pomaleji.

Příznaky z vysazení jsou: závrať (nestabilita nebo neschopnost udržet rovnováhu), pocity brnění (mravenčení), pocity pálení a pocity elektrických výbojů (méně často), které se mohou objevit i v hlavě; poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost usnout), pocity úzkosti, bolesti hlavy, nevolnost, pocení (včetně nočního pocení), pocity neklidu nebo agitovanosti (pohybového neklidu), třes (chvění), pocity zmatenosti a dezorientovanosti, pocity rozrušení a podrážděnosti, průjem (řídká stolice), zrakové poruchy, třepetání nebo bušení srdce (palpitace).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky zpravidla odezní během několika týdnů léčby. Prosím mějte na paměti, že mnohé nežádoucí účinky mohou být projevem nemoci samotné a v takovém případě postupně vymizí, jakmile se začnete cítit lépe.

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků, vyhledejte ihned svého lékaře nebo navštivte nemocnici:

Méně časté (mohou postihovat až 1 uživatele ze 100):

•    Neobvyklé krvácení, včetně krvácení z trávicího traktu

Vzácné (mohou postihovat až 1 uživatele z 1000):

•    Otok kůže, jazyka, rtů nebo v obličeji, obtížné dýchání nebo polykání (alergická reakce).

•    Vysoká horečka, agitovanost (pohybový neklid), zmatenost, třes a náhlé svalové záškuby, může se jednat o příznaky vzácného serotoninového syndromu.

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

•    Obtížné močení

•    Záchvaty (křeče), viz též bod „Upozornění a opatření“

•    Žluté zabarvení kůže a bělma očí jsou známkou poruchy funkce jater/hepatitidy

•    Rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu známého jako torsade de pointes.

•    Myšlenky na sebepoškození a sebevraždu, viz také bod „Upozornění a opatření“

Kromě těchto nežádoucích účinků byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 uživatele z 10):

•    Nevolnost

•    Bolest hlavy

Časté (mohou postihovat až 1 uživatele ze 10):

•    Ucpaný nos nebo vodnatá rýma (zánět dutin - sinusitida)

•    Snížená nebo zvýšená chuť k j ídlu

•    Úzkost, neklid, abnormální sny, obtížné usínání, pocity ospalosti, závratě, zívání, třes, bodavé pocity v kůži

•    Průjem, zácpa, zvracení, sucho v ústech

•    Zvýšená pocení

•    Bolest svalů a kloubů (artralgie a myalgie)

•    Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce, pokles libida a u žen obtížné dosahování orgasmu)

•    Únava, horečka

•    Zvýšení tělesné hmotnosti

Méně časté (mohou postihovat až 1 uživatele ze 100):

•    Kopřivka, vyrážka, svědění (pruritus)

•    Skřípání zubů, agitovanost (pohybový neklid), nervozita, záchvaty paniky, stavy zmatenosti

•    Poruchy spánku, poruchy chuti, mdloby (synkopa)

•    Rozšíření zornic (mydriáza), poruchy zraku, zvonění v uších (tinnitus)

•    Vypadávání vlasů

•    Nadměrné menstruační krvácení

•    Nepravidelný menstruační cyklus

•    Pokles tělesné hmotnosti

•    Zrychlení srdečního rytmu

•    Otoky rukou nebo nohou

•    Krvácení z nosu

Vzácné (mohou postihovat až 1 uživatele z 1000):

•    Agresivita, odosobnění, halucinace

•    Pomalý srdeční rytmus

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):

•    Snížená hladina sodíku v krvi (příznaky jsou pocity nevolnosti, svalové slabosti a zmatenosti)

•    Závratě pn rychlém vstávání způsobené nízkým krevním tlakem (ortostatická hypotenze)

•    Odchylky v j atemích testech (zvýšení hodnot j atemích enzymů v krvi)

•    Poruchy hybnosti (mimovolní pohyby svalů)

•    Bolestivá erekce (priapismus)

•    Známky zvýšeného krvácení, např. krvácení do kůže a sliznic (ekchymózy)

•    Náhlý otok kůže a sliznic (angioedém)

•    Zvýšené množství vyloučené moči (nepřiměřená sekrece ADH)

•    Tvorba mléka u mužů a u žen, které nekojí

•    Mánie

•    U pacientů užívajících tento typ léčivých přípravků byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí

•    Změna srdečního rytmu (nazývaná „prodloužení QT intervalu“, pozorovaná na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti).

Některé další nežádoucí účinky byly pozorovány při léčbě přípravky, které působí podobně jako escitalopram (léčivá látka přípravku Apo-Escitalopram). Těmi jsou:

•    Motorický neklid (akatizie)

•    Ztráta chuti k j í dlu

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek Apo-Escitalopram uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a folii blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání; uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace Co přípravek Apo-Escitalopram obsahuje

Léčivou látkou je escitalopramum (escitalopram).

Apo-Escitalopram 10 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg, odpovídající escitaloprami oxalas 12,775 mg

Apo-Escitalopram 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg, odpovídající escitaloprami oxalas 25,55 mg

- Dalšími složkami jsou: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelózy, polakrilin draselný, draselná sůl acesulfamu, neohesperidin-dihydrochalkon, magnesium-stearát, aroma máty peprné [obsahující maltodextrin (kukuřice), modifikovaný škrob E1450 (vosková kukuřice) a silice máty peprné (mentha arvensis)], kyselina chlorovodíková 35% (na úpravu pH).

Jak přípravek Apo-Escitalopram vypadá a co obsahuje toto balení

Apo-Escitalopram 10 mg: bílé až šedobílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými okraji a průměrem 9 mm a vyraženým „10“ na jedné straně

Apo-Escitalopram 20 mg: bílé až šedobílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými okraji a průměrem 12 mm a vyraženým „20“ na jedné straně

Blistrové balení po:

12, 14, 20, 28, 50, 56, 60, 98, 100 a 200 tabletách dispergovatelných v ústech Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe B.V., Darwinweg 20, 2333 CN Leiden, Nizozemsko Výrobce

Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko Genepharm S.A., 18 km Marathon Avenue, PALLINI - ATHENS, Řecko Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola, Malta Rontis Hellas S.A., Industrial Area of Larissa, Larissa, Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie:    Escitalopram Apotex 10 mg, 20 mg orodispergeerbare tabletten/comprimés

orodispersibles/ Schmelztabletten

Česká republika: Apo-Escitalopram 10 mg, 20 mg tablety dispergovatelné v ústech Lucembursko:    Escitalopram Apotex 10 mg, 20 mg comprimés orodispersibles

Polsko:    ApoEscitaxin 5mg, 10 mg, 20 mg tabletki ulegaj^ce rozpadowi w jamie ustnej

Portugalsko:    Escitalopram Apotex 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg comprimidos orodispersíveis

Španělsko:    Escitalopram Apotex 10 mg, 15 mg, 20 mg comprimidos dispersables

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.3.2014

8/8