Příbalový Leták

Anzatax 6 Mg/Ml

Sp.zn. sukls161311/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

ANZATAX 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok paclitaxelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Anzatax 6 mg/ml, koncentrát    pro infuzní    roztok a k čemu se    používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete    přípravek Anzatax 6 mg/ml, koncentrát pro

infuzní roztok používat

3.    Jak se přípravek Anzatax 6 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Anzatax 6 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok uchovávat 6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Anzatax 6 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok a k čemu se používá

Přípravek Anzatax 6 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok se používá k léčbě různých druhů rakoviny včetně rakoviny vaječníků a rakoviny prsu (po operačním zákroku nebo v pokročilém stádiu onemocnění) a nemalobuněčného karcinomu plic (v pokročilém stavu). Může být podáván spolu s dalšími léčivými přípravky, nebo pokud jiný druh léčby selhal. Může být požíván i pro léčbu pacientů s pokročilým AIDS se spojeným Kaposiho sarkomem, u nichž selhala předchozí léčba. Paklitaxel působí preventivně proti růstu některých rakovinných buněk.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Anzatax 6 mg/ml, koncentrát

pro infuzní roztok používat

Je možné, že budete muset podstoupit laboratorní testy (např. vyšetření krve) k ujištění, že

Vám může být tento přípravek podáván. U některých pacientů mohou být nutné i testy ke

zjištění srdeční činnosti.

Přípravek Anzatax 6 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok se nesmí používat:

•    Jestliže jste alergický(á) na paklitaxel, glyceromakrogol-ricinoleát (polyoxylovaný ricinový olej) nebo kteroukoliv další složku Anzataxu 6 mg/ml

•    Jestliže kojíte

•    Máte-li velmi nízký počet bílých krvinek nebo krevních destiček (zkontroluje se to rozborem krve)

•    Jestliže trpíte vážnou, nekontrolovanou infekcí a Anzatax 6 mg/ml Vám byl předepsán k léčbě Kaposiho sarkomu

Pokud máte vážně poškozená játra

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Anzatax 6 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

•    jestli-že jste si všimli alergických reakcí, které působí dýchavičnost, závratě (způsobené nízkým krevním tlakem), pocení tváře a vyrážku

•    trpíte-li srdeční chorobou nebo máte-li problémy s játry (paklitaxel Vám nebude podán při vážném poškození jater)

•    je-li počet krvinek abnormální

•    máte-li během léčby nepravidelný srdeční tep, závratě nebo mdloby

•    pocítíte-li mravenčení, pálení nebo necitlivost v prstech na rukou a/nebo na nohou

•    jestliže podstupujete ozařování (radioterapii) plic (viz bod 4: Možné nežádoucí účinky)

•    pokud se během léčby tímto přípravkem nebo po ní vyskytne průjem a dojde k zanícení tračníku

•    pokud trpíte Kaposiho sarkomem a máte zanícený krk nebo ústa

•    tento přípravek není doporučen pro děti mladší 18 let

Další léčivé přípravky a přípravek Anzatax 6 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok

Zvýšená pozornost je vyžadována, užíváte-li jiné léčivé přípravky, které by mohly reagovat s paklitaxelem.

Následující látky mohou zvýšit hladinu paklitaxelu v krvi:

•    erytromycin (antibiotikum)

•    fluoxetin (používaný k léčbě nervových poruch jako jsou deprese)

•    gemfibrozil (používaný k preventivní léčbě srdečních chorob)

•    nelfinavir a ritonavir (antivirová    léčba infekce HIV/AIDS)

Následuj ící přípravky mohou snížit hladinu paklitaxelu v krvi:

•    rifampicin (antibiotikum)

•    karbamazepin, fenytoin a fenobarbital (používaný ke zvládnutí epilepsie)

•    efavirenz a nevirapin (antivirová    léčba infekce HIV/AIDS)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Anzatax 6 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok, Vám nesmí být podán, pokud jste těhotná, ledaže je toto jasně doporučeno. Tento přípravek může způsobit vrozené vady, proto nesmíte během užívání paklitaxelu otěhotnět a Vy a/nebo Váš partner musíte užívat efektivní antikoncepci během léčby paklitaxelem a šest měsíců po jejím ukončení. Pokud otěhotníte během léčby nebo během šesti měsíců po jejím ukončení, okamžitě informujte svého lékaře.

Pokud kojíte, informujte svého lékaře. Není známo, zda se paklitaxel vylučuje do mateřského mléka. Kvůli nebezpečí poškození kojence, přestaňte kojit, pokud používáte přípravek Anzatax. Nezačínejte znovu kojit, dokud Vám to lékař nepovolí.

Přípravek Anzatax může způsobit neplodnost, která může být nevratná. Mužům se proto doporučuje, aby se před léčbou poradili ohledně konzervace spermatu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Okamžitě po užití léčebné dávky může množství alkoholu v tomto léčivém přípravku narušit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Kromě toho mohou Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje narušit také některé nežádoucí účinky, j ako j sou závratě, nevolnost a únava.

Anzatax 6 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok obsahuje glyceromakrogol-ricinoleát (polyoxylovaný ricinový olej), který může způsobit vážné alergické reakce.

Tento léčivý přípravek také obsahuje 49,7% obj etanolu (alkoholu), tj. až 21 g v průměrné dávce, což je ekvivalentní 740 ml 3,5% piva, 190 ml 14% vína na dávku. Proto může být škodlivý pro alkoholiky. Musí se to uvážit při podávání dětem a vysoce rizikovým skupinám, jako jsou pacienti s onemocněním jater nebo s epilepsií. Alkohol v tomto léčivém přípravku může také ovlivnit účinky jiných léků.

3. Jak se přípravek Anzatax 6 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok používá

Léčbu dostanete obvykle v nemocnici. Přípravek Anzatax 6 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok Vám bude podán pod dozorem ošetřujícího lékaře, který Vám může poskytnout více informací.

Než dostanete injekci paklitaxelu, podaj í Vám jiné léky, které maj í zabránit případné alergické reakci (kortikosteroid, např. dexametason, dále antihistaminika, např. difenhydramin, a antagonista H -receptorů, např. cimetidin nebo ranitidin).

Přípravek Anzatax 6 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok se může podávat samostatně nebo spolu s jinými protirakovinnými léčivy. Váš lékař rozhodne o velikosti dávky, kterou dostanete a kolik dávek přípravku Vám bude dáno. Jestliže dostáváte kombinovanou léčbu paklitaxelu s cisplatinou, má se paklitaxel podat před cisplatinou, aby se snížila možnost vzniku nežádoucích účinků. Jestliže dostáváte kombinovanou léčbu paklitaxelu a doxorubicinu, má se paklitaxel podat 24 hodin po doxorubicinu.

Přípravek Anzatax 6 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok Vám bude podán formou infuze (pomalá injekce kapačkou) do žíly. Jestliže na místě vpichu pocítíte během infuze nebo krátce po ní bolest, okamžitě to sdělte svému lékaři nebo ošetřovatelce. Bolest kolem místa vpichu může znamenat, že jehla nebyla správně zasunuta do žíly.

Dávka paklitaxelu bude záviset na nemoci, na kterou se léčíte, na výsledcích krevního obrazu a na případných nežádoucích účincích, které se u Vás vyskytly po předchozí dávce. Dávka závisí také na povrchu Vašeho těla (měřeno v mg/m2), který se počítá z Vaší výšky a váhy. Podle druhu nemoci je dávka obvykle v rozmezí 100 mg/m2 až 220 mg/m2 paklitaxelu, podávaného po dobu 3 nebo 24 hodin, a je opakovaná každé dva nebo tři týdny.

Jelikož paklitaxel budete dostávat pravděpodobně v nemocnici pod dozorem lékaře, není pravděpodobné, že byste dostal(a) nesprávnou dávku. Máte-li však v souvislosti s podávanou dávkou pochybnosti, sdělte to laskavě svému lékaři.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny jiné léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Zjistíte-li některé z níže uvedených účinků, sdělte to okamžitě lékaři. Je možné, že budete potřebovat okamžitou lékařskou pomoc nebo hospitalizaci.

Méně časté: mohou postihnout až 1 osobu ze 100

•    silné bolesti na prsou, případně vystřelující směrem k čelisti nebo paži, pocení, dušnost a nevolnost (infarkt)

•    závažné infekce včetně sepsí (otrava krve) s šokem

•    neobvyklý pocit horka či chladna (horečka nebo zimnice)

•    krevní sraženiny v žilách (trombóza) a zánět žil doprovázený krevními sraženinami

•    (tromboflebitida) - může se to projevit jako bolest a/nebo otok paže či nohy nebo zánět žíly

•    závažné alergické reakce způsobující nízký nebo vysoký krevní tlak, bolest na hrudi, potíže s dechem, rychlý srdeční rytmus (tep), bolest břicha nebo končetin, pocení, silné svědění a/ nebo bolesti zad

Vzácné: mohou postihnout až 1 osobu z 1 000

•    závažné alergické reakce (anafylaktická reakce), náhlá svědivá vyrážka (kopřivka), otok rukou, nohou, kloubů, tváře, rtů, úst nebo krku (což může způsobit problém s polykáním a dýcháním) a můžete mít pocit na omdlení

•    Dýchavičnost, kašel, vykašlávání krve nebo bolest na hrudi či v ramenou (např. pulmonární embolie). Některé z těchto účinků se nemusí objevit okamžitě (plicní fibróza)

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 osobu z 10 000

•    Život ohrožující alergické reakce (anafylaktický šok)

•    Záchvaty (křeče)

•    Rychlý nástup vyrážky následovaný vznikem kožních lézí na chodidlech a dlaních, vředy v ústech (multiformní erytém, Stevens-Johnsonův syndrom, epidermální nekrolýza).

•    Závažné olupování    kůže (exfoliativní    dermatitida)

•    Trvalý průjem

Všimnete-li si některého z níže uvedených jevů, sdělte to co nejdříve svému lékaři:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 osobu z 10

•    kloubová či svalová ochablost, ostrá či tupá bolest nebo ztráta citu v končetinách. Tyto příznaky se většinou zmírní nebo zcela zmizí do několika měsíců po ukončení léčby paklitaxelem.

•    infekce - obvykle močového traktu nebo horních cest dýchacích. Mohou být spojeny s nízkým počtem krvinek následkem působení paklitaxelu. Někdy může být smrtelná.

•    potlačení kostní dřeně, které může vést až ke snížení počtu krvinek a tím zapříčinit infekci, anémii doprovázenou bledostí a slabostí, vznik modřin, krvácivost

•    nízký krevní tlak, což může způsobit pocit točení hlavy, obzvláště při vstávání

•    bolest svalů nebo kloubů

•    ztráta vlasů

•    nevolnost a zvracení

•    mírný průjem

•    bolestivost úst či jazyka

•    mírné alergické reakce včetně zčervenání a kožní vyrážky

•    nervové problémy projevuj ící se jako brnění v rukou a nohou

Časté: mohou postihnout až 1 osobu z 10

•    pomalý srdeční tep

•    reakce na místě vpichu (lokální otok, bolest, zčervenání, zatvrdnutí tkáně, odumření kožní tkáně, extravazace (vytékaní léčiva mimo žílu) vedoucí až k celulitidě (bolestivému otoku a zčervenání)

•    dočasné mírné změny nehtů a kůže

•    změny v krevních testech, které ukazují, jak pracují Vaše játra

Méně časté: mohou postihnout až 1 osobu ze 100

•    nepravidelný srdeční tep

•    mdloby

•    vysoký krevní tlak (může způsobit bolest hlavy)

•    zežloutnutí očního bělma a zežloutnutí kůže

•    bolest na hrudi, která může být způsobená chorobou srdce

•    bolest nebo slabost v srdečním svalu (degenerace srdečního svalu)

•    nepravidelný srdeční tep (způsobený špatným přenosem impulsu)

•    zvýšení hladiny krevního bilirubinu, což může způsobit zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka)

Vzácné: mohou postihnout až 1 osobu z 1 000

•    pneumonie

•    porucha nervosvalového přenosu, vedoucí ke svalové slabosti v rukou a nohou (motorická neuropatie)

•    svědění, vyrážka/červenání kůže

•    zadržování vody v celém těle (edém)

•    dehydratace

•    ztráta energie

•    problém s plícemi jako jsou zánět nebo zadržování tekutin, což může způsobit těžkosti s dechem

•    bolest břicha způsobená zánětem střeva, ucpání střeva nebo perforace střevní stěny

•    zánět slinivky (pankreatitida)

•    srdeční selhání

•    pocit diskomfortu nebo neklidu

•    zvýšení hladiny kreatininu v krvi

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 osobu z 10 000

•    zvýšený srdeční tep

•    kopřivka

•    účinek na mozek (encefalopatie)

•    postižení jater, které může být i závažné (hepatická nekrosa). Toto může mít vliv na mozek (hepatická encefalopatie). Někdy může být smrtelné.

•    ztráta sluchu nebo zvonění v uších

•    problémy    s    rovnováhou

•    problémy    s    viděním

•    vrávorání    při chůzi

•    závratě

•    bolest hlavy

•    zácpa

•    bolest žaludku, která může být způsobena hromaděním tekutiny v dutině břišní (ascites)

•    nebo krevní sraženiny v cévách střeva

•    ztráta chuti

•    zmatenost

•    šok

•    ztráta nehtů na rukou nebo nohou (doporučuje se nosit ochranu rukou a nohou při vystavení slunci)

•    bušení srdce, nevolnost a/nebo zvracení, což může být způsobeno zánětem jícnu

•    kašel

•    svalová slabost, křeče, závažné bolesti střeva nebo břicha nebo závratě při vstávání, které mohou být způsobeny onemocněním nervového systému.

•    akutní leukémie (rakovina krve) nebo podobné příznaky (myelodysplastický syndrom, které budou vyšetřeny ošetřujícím lékařem.

Není známo: frekvenci nelze z dostupných údajů určit:

•    stav nazývaný jako syndrom nádorového rozpadu, který může způsobit vysoké hladiny sodíku nebo draslíku nebo nízké hladiny vápníku v krvi

•    otok zadní části oka (makulární edém) vizuální poruchy jako je vidění záblesků světla (fotopsie) nebo plovoucích zákalů.

onemocnění pojivové tkáně (sklerodermie).

•    autoimunitní onemocnění, které může postihovat kůži, klouby, ledviny, mozek a další orgány (systémový lupus erythematodes).

•    hvízdavý zvuk při dýchání (sípání)

Podobně jako jiné protirakovinné léky, přípravek Anzatax 6 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok může způsobit sterilitu, která může být trvalá.

Přípravek Anzatax 6 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok může způsobit plicní záněty, používá-li se společně s radioterapií nebo po ní.

Ke kontrole případných změn funkce jater a ledvin a krevního obrazu, které jsou nežádoucími účinky při léčbě přípravkem Anzatax 6 mg/ml, mohou být prováděny laboratorní vyšetření (např. krevní testy).

Jestliže se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, oznamte to prosím svému lékaři. Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Uchovávání přípravku Anzatax 6 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 ° C v uzavřeném obalu, aby byly chráněné před světlem.

Roztok má být čirý a bezbarvý až nažloutlý. Lahvička se nesmí použít, je-li roztok zakalený nebo jsou v něm viditelné částice.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Anzatax 6 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok obsahuje

Léčivou látkou je: paklitaxelum, 1 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje paclitaxelum 6 mg. Pomocnými látkami jsou: glyceromakrogol-ricinoleát (polyoxylovaný ricinový olej), bezvodý etanol, bezvodá kyselina citrónová

Jak přípravek Anzatax 6mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok vypadá a co obsahuje toto balení

Tento přípravek je koncentrát pro infuzní roztok (sterilní roztok). To znamená, že koncentrovaný roztok v injekční lahvičce se musí před podáním naředit. Naředěný přípravek se podává pomalou infuzí kapáním do žíly. Sterilní koncentrát je čirý, bezbarvý až nažloutlý roztok.

Tento přípravek obsahuje 6 mg/ml koncentrátu. Je dostupný ve čtyřech velikostech balení 30 mg/5 ml, 100 mg/16,7 ml, 150 mg/25 ml nebo 300 mg/50 ml.

Dodává se v balení o jedné injekční lahvičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Hospira UK Limited Horizon, Honey Lane, Hurley Maidenhead SL6 6RJ Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6.4.2016

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Další informace doplňující sekci 3 týkající se praktických informací, jak přípravek připravovat a jak s ním zacházet jsou uvedeny zde.

Instrukce k používání, zacházení a likvidaci

Manipulace: Anzatax je cytotoxický protirakovinný přípravek a při manipulaci s ním je třeba zachovávat opatrnost. Ředění musí provádět vyškolený personál ve zvlášť k tomu určených prostorách za aseptických podmínek. Musí se používat vhodné ochranné rukavice. Je třeba dbát bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke kontaktu s kůží nebo sliznicí.

V případě kontaktu s kůží ji omyjte okamžitě a důkladně vodou a mýdlem. Po potřísnění bylo pozorováno brnění a pocity pálení a zarudnutí pokožky. V případě kontaktu se sliznicí ji opláchněte okamžitě důkladně vodou. Po vdechnutí byla hlášena dušnost, bolest na hrudi, pálení v krku a nevolnost.

Příprava roztoku pro infúzi: Při ředění koncentrátu na infuzi by se neměly používat cytostatické dávkovací jehly ani jiné nástroje s hroty, protože mohou poškodit zátku injekční lahvičky a tím narušit sterilitu roztoku.

Před přípravou infuze musí být paklitaxel za aseptických podmínek naředěn na koncentraci vhodnou k použití (0,3 až 1,2 mg/ml) jedním z následujících roztoků:

•    9 mg/ml (0,9%) roztokem chloridu sodného

•    50 mg/ml (5%) roztokem glukózy

•    50 mg/ml (5%) glukózou a 9 mg/ml roztokem chloridu sodného

•    Ringerovým roztokem obsahujícím 50 mg/ml glukózy

Roztok je určen pro jednorázové použití a je třeba jej použít bezprostředně po přípravě.

Po naředění byla prokázána následující chemická a fyzikální stabilita:

Rozpouštědlo

Výsledná koncentrace

Podmínky uchovávání

Časový interval

0,9% (9 mg/ml) infuzní roztok chloridu sodného

0,3 mg/ml a 1,2 mg/ml

2-8 °C bez přítomnosti světla v infuzních vacích neobsahujících PVC (polyolefin)

28 dnů

5% (50 mg/ml) infuzní roztok glukózy

0,3 mg/ml a 1,2 mg/ml

2-8 °C bez přítomnosti světla v infuzních vacích neobsahujících PVC (polyolefin)

14 dnů

0,9% (9 mg/ml) infuzní roztok chloridu sodného

0,3 mg/ml a 1,2 mg/ml

25 °C za normálních světelných podmínek v infuzních vacích neobsahujících PVC (polyolefin)

72 hodin

5% (50 mg/ml) infuzní roztok glukózy

0,3 mg/ml a 1,2 mg/ml

25 °C za normálních světelných podmínek v infuzních vacích neobsahujících PVC (polyolefin)

72 hodin

5% (50 mg/ml) infuzní roztok glukózy a 0,9% (9 mg/ml) infuzní roztok chloridu sodného

0,3 mg/ml a 1,2 mg/ml

25 °C za normálních světelných podmínek v infuzních vacích neobsahujících PVC (polyolefin)

72 hodin

Ringerův roztok obsahující 5%

(50 mg/ml) glukózu

0,3 mg/ml a 1,2 mg/ml

25 °C za normálních světelných podmínek v infuzních vacích neobsahujících PVC (polyolefin)

72 hodin

Přestože tento přípravek obsahuje ethanol, nelze jej považovat za záruku mikrobiologické integrity.

Z mikrobiologického hlediska je třeba roztok použít okamžitě. Jestliže není použit okamžitě, podmínky a doba uchování před použitím je v odpovědnosti uživatele, roztok by neměl být uchováván déle než 24 hodin při teplotě 2 až 8°C, mimo případu, že ředění bylo provedeno za kontrolovaných aseptických podmínek.

Po prvním použití a následujících opakovaných vstupech jehly a odebrání přípravku zůstává nepoužitý přípravek v injekční lahvičce mikrobiálně, chemicky a fyzikálně stabilní až 28 dní při teplotě 25°C, chráněn před světlem. Jiná doba a podmínky uchovávání jsou v odpovědnosti uživatele.

Před použitím je nutné roztok vizuálně překontrolovat, zda neobsahuje částice a změnu zabarvení.

Po naředění se roztok může zakalit. Zákal je způsoben vehikulem a nedá se odstranit filtrací. Avšak toto zakalení nemá vliv na účinek přípravku. Infuzní roztok se podává infuzí přes in-line filtr s mikropórézní membránou s průměrem otvorů ne větším než 0,22 pm. Testování infuzního systému

s použitím in-line filtru (0,22 pm) neodhalilo žádné významné ztráty účinnosti.

Byly hlášeny vzácné případy sraženin během infuze paklitaxelu, obvykle na konci 24-hodinové infúze. Aby se snížilo riziko tvorby sraženin, musí se paklitaxel použít co nejrychleji po naředění a je třeba zamezit nadměrné vibraci a třesení. Během infúze se musí často kontrolovat vzhled roztoku a objeví-li se sraženiny, je třeba infúzi ukončit.

Aby se minimalizovala expozice pacientů DEHP, který se může vylučovat z PVC infuzních vaků, setů a dalšího zdravotnického vybavení, měl by být naředěný roztok paklitaxelu uchováván v lahvích bez PVC (skleněných, polypropylenových) nebo v plastových nádobách (polypropylen, polyolefin) a podáván v infuzní ch setech s polyetylenovými hadičkami. Filtry s krátkými vstupy a výstupy z PVC nevedly k významnému vylučování DEHP.

Likvidace: Všechny předměty potřebné k přípravě, podání, nebo které přišly do kontaktu s paklitaxelem, musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy likvidace cytotoxických látek.

9/9