Příbalový Leták

Anastrozol Dr. Max 1 Mg Potahované Tablety

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (30,1mg), Potahovaná Tableta (20,1mg), Potahovaná Tableta (28,1mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU KRABIČKA


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Anastrozol Dr.Max 1 mg potahované tablety anastrozolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Obsahuje laktosu. Další informace viz v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

20 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet

5.    ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ_

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ_

8.    POUŽITELNOST_

Použitelné do:

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI_

J. Uriach y Companía, S.A, Avinguda Camí Reial 51-57, 08184 Palau-solitá i Plegamans, Barcelona, Španělsko

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO_

Reg.č.: 44/102/13-C

13.    ČÍSLO ŠARŽE_

Č.š.:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ_

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

anastrozol dr.max 1 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Anastrozol Dr.Max 1 mg potahované tablety anastrozolum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

J. Uriach y Companía, S.A. (logo)

3.    POUŽITELNOST

EXP:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

"5    JINÉ

3/3