Příbalový Leták

Anacid

OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU papírová krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ANACID


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Magnesii hydroxidům 258 mg, Algeldrati suspensio odpovídá aluminii hydroxidům 388 mg v 5 ml suspenze (= 1 sáček)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: natrium-benzoát, kyselina benzoová, nekrystalizující sorbitol 70%, etanol 96% a jiné


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Perorální suspenze

12 sáčků po 5 ml/30 sáčků po 5 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/ CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Obsah sodíku: 4,5 mg v 5 ml.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava -Komárov, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ ČÍSLA


Reg. č.: 09/225/89-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Pomáhá při pálení žáhy, nadýmání a žaludečních potížích.

Dospělí a dospívající nad 14 let:

Individuální, při dlouhodobé léčbě se obvykle podává 4-6 krát denně 5 ml (= 1 sáček), a to 1 až 3

hodiny po jídle. U některých méně závažných stavů se podává jednorázově 1 sáček při obtížích.

Bez porady s lékařem mohou dospívající nad 14 let a dospělí užívat přípravek maximálně po dobu 2 týdnů.

Děti a dospívající 6 - 14 let:

U dětí je obvyklá dávka 1 sáček 2-4krát denně a to 1 až 3 hodiny po jídle, nebo jednorázově 1 sáček při potížích.

Přípravek je však nutno podávat dětem a dospívajícím od 6 do 14 let jen na doporučení lékaře, který rovněž určí dobu léčby.


Před použitím je třeba sáček promnout mezi prsty.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Anacid


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU

Sáček 5 ml_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Anacid

Magnesii hydroxidům 258 mg, Algeldrati suspensio odpovídá aluminii hydroxidům 388 mg v 5 ml suspenze (= 1 sáček)

Perorální suspenze

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3 POUŽITELNOST


Použitelné do:


4.. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


6. JINÉ