Příbalový Leták

Anacid

sp.zn. sukls177322/2013

Příbalová informace: informace pro pacienta ANACID (Magnesii hydroxidům, Algeldrati suspensio) perorální suspenze

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek těsně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýcholi nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci (viz. bod 4)

•    Pokud se do 14 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek ANACID a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ANACID užívat

3. Jak se přípravek ANACID užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek ANACID uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek ANACID a k čemu se používá

Přípravek ANACID pomáhá při pálení žáhy, nadýmání a žaludečních potížích.

Jedná se o směs slabě bazických látek, které v žaludku váží kyselinu chlorovodíkovou a vytvořením ochranného filmu i mechanicky chrání žaludeční sliznici.

Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat dospělí i děti od 14 let při zvýšené kyselosti žaludeční šťávy, pálení žáhy, funkčních poruchách trávení, žaludečních obtížích vyvolaných dietní chybou, alkoholem nebo kouřením.

Pouze na doporučení lékaře lze přípravek užívat u dětí ve věku 6-14 let, nebo u dospělých při žaludečním nebo dvanáctníkovém vředu, zánětu žaludeční sliznice a žaludečních obtížích vyvolaných užíváním léků. Rovněž užívání přípravku nemocnými s těžšími poruchami ledvin nebo dlouhodobější podávání dětem je možné pouze na doporučení lékaře.

O užívání tohoto přípravku u těhotných a kojících žen je vhodné se poradit s lékařem.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost než začnete přípravek ANACID užívat Neužívejte přípravek ANACID

Jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv další složku přípravku ANACID (uvedenou v bodě 6).

Nepodávejte dětem do 6 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku ANACID se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

- jestliže trpíte těžší poruchou ledvin.

Děti a dospívající:

Přípravek ANACID není určen k léčbě dětí mladších 6 let. Léčba dětí ve věku od 6 do 14 let je možná na základě doporučení lékaře.

Dakší léčivé přípravky a přípravek ANACID

Přípravek zpomaluje vstřebávání různých léčiv jako jsou např. antibiotika, sulfonamidy a protizánětlivé léky (salicyláty). Proto se doporučuje podávání jiných léků nejméně 2 hodiny před nebo po podání přípravku ANACID.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné dově užíval (a) nebo které možná budete užívat.Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se o vhodnosti užívání tohoto přípravku s lékařem.

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek ANACID nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek ANACID obsahuje:

malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.

sorbitol. Pokud trpíte nesnášenlivostí některého z cukrů, informujte svého lékaře dříve, než začnete přípravek užívat.

natrium - benzoát a kyselinu benzoovou - tyto mohou mírně dráždit sliznice.

Jeden sáček (= 5 ml) obsahuje 4,5 mg sodíku.

3.    Jak se přípravek ANACID užívá

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů uvedených v příbalové informaci nebo podle instrukcí svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jisti kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Dospělí a dospívající nad 14 let:

Dávkování je individuální, při dlouhodobé léčbě se obvykle podává 4-6krát denně 5 ml (= 1 sáček), a to 1 až 3 hodiny po jídle. U některých méně závažných stavů se podává jednorázově 1 sáček při obtížích.

Děti 6-14 let:

U dětí je obvyklá dávka 1 sáček 2-4krát denně, a to 1 až 3 hodiny po jídle, nebo jednorázově 1 sáček při obtížích. Přípravek je však nutno užívat jen na doporučení lékaře, který rovněž určí dobu léčby.

Před použitím je třeba obsah sáčku promnout mezi prsty.

Pokud do dvou týdnů příznaky neustoupí nebo se stav zhorší nebo se vyskytnou neobvyklé reakce, je třeba se poradit s lékařem.

Dlouhodobé podávání je možné pouze na doporučení lékaře.

Jestliže jste použil(a) více přípravku ANACID, než jste měl(a)

Při předávkování nebo požití většího množství přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek ANACID Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil (a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ANACID nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při vysokých dávkách (nad 200 ml denně) a při dlouhodobé léčbě může dojít k omezení vstřebávání ze střeva. Dále může užívání přípravku vést k měknutí kostí u starších lidí a poruchám funkce ledvin u mladších jedinců. Při silně snížené funkci ledvin může dlouhodobé užívání způsobit zvýšené hladiny hořčíku v krevním séru, co se projeví žízní, nízkým krevním tlakem a útlumem reflexů.

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5.    Jak přípravek ANACID uchovávat

Uchovávejte mimo dohledá dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace Co přípravek ANACID obsahuje

Léčivými látkami jsou Magnesii hydroxidům 258 mg a Algeldrati suspensio odpovídá aluminii hydroxidům 388 mg v 5 ml suspenze (= 1 sáček).

Pomocnými látkami jsou: glycerol 85%, sorbitol 70% nekrystalizující, natrium-benzoát, kyselina benzoová, silice kůry skořicovníku ceylonského, ethanol 96% a čištěná voda.

Jak přípravek ANACID vypadá a co obsahuje toto balení

Sáček je tvořen kombinovanou folií (papír - polyetylén - hliník - polyetylén), krabička.

Přípravek ANACID je bílá, časem sedimentující suspenze skořicové vůně.

Velikost balení: 12 nebo 30 sáčků po 5 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

TEVA Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava,-Komárov, Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.11.2013