Příbalový Leták

Ampicilin 1,0 Biotika

Informace pro variantu: Prášek Pro Injekční Roztok (10,1gm), Prášek Pro Injekční Roztok (1,1gm), Prášek Pro Injekční Roztok (50,1gm), zobrazit další variantu

sp. zn. sukls145261/2013

sp. zn. sukls145261/2013

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

AMPICILIN 1,0 BIOTIKA

Prášek pro přípravu injekčního roztoku

Ampicillinum natricum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna lahvička obsahuje ampicillinum natricum 1,06 g odp. ampicillinum 1,0 g Obsahuje sodík.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu injekčního roztoku

1 (10 nebo 50) injekčních lahviček

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intramuskulární, intravenózní nebo intratekální podání.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ_

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem. Po naředění ihned spotřebujte.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


do 30.9.2013

Biotika a.s., 976 13 Slovenská Eupča 566, Slovenská republika od 1.10.2013

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

15/548/92-B/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ_

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉMVNITŘNÍM OBALU LAHVIČKA


1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU AMPICILIN 1,0 BIOTIKA inj.plv.sol.

Ampicillinum natricum

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

IV, IM, ITH

3.    POUŽITELNOST

EXP:

4.    ČÍSLO ŠARŽE_

Č. šarže:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1,0 g

6.    JINÉ

3/3