Příbalový Leták

Ampicilin 1,0 Biotika

Informace pro variantu: Prášek Pro Injekční Roztok (10,1gm), Prášek Pro Injekční Roztok (1,1gm), Prášek Pro Injekční Roztok (50,1gm), zobrazit další variantu

sp. zn. sukls76225/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

AMPICILIN 0,5 BIOTIKA AMPICILIN 1,0 BIOTIKA Prášek pro injekční roztok ampicillinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je AMPICILIN BIOTIKA a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AMPICILIN BIOTIKA používat

3.    Jak se AMPICILIN BIOTIKA používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak AMPICILIN BIOTIKA uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je AMPICILIN BIOTIKA a k čemu se používá

Ampicilin je penicilinové polosyntetické baktericidní širokospektrální antibiotikum. Mechanizmus baktericidního účinku ampicilinu spočívá v blokádě syntézy buněčné stěny bakterie s následnou bakteriolýzou.

Přípravek AMPICILIN Biotika je indikován k léčbě infekcí vyvolaných mikroby citlivými na ampicilin meningitidy (zánětu mozkových blan), sepse (otrava krve) ,epiglotitidy (zánět hrtanové příklopky) a endokarditidy (zánětu nitroblány srdeční. , Dle původce zánětu může být léčba kombinována s podáním jiných antibiotik.

- ).

Ampicilin může být také alternativou léčby dalších infekcí, jako jsou některé infekce močových a dýchacích cest.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AMPICILIN BIOTIKA používat

Vyžaduje se, aby se před použitím přípravku laboratorně dokázala citlivost infekčního agens. Při podávání vysokých dávek ampicilinu, zejména delší dobu je třeba kontrolovat funkci jater, především změny S -AST, krevní obraz a moč.

Nepoužívejte AMPICILIN BIOTIKA:

-    jestliže jste alergický(á) na ampicilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), protože existuje riziko anafylaktického šoku (závažná alergická reakce).

-    jestliže jste v minulosti překonali těžkou alergickou reakci na jiná antibiotika včítaně kožních vyrážek na obličeji nebo krku

-    jestliže máte závažnou poruchu fjnkce jater,

-    jestliže máte lymfatickou leukemii,

-    jestliže máte infekční mononukleózu nebo podezření na ni

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku AMPICILIN BIOTIKA se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Alergická reakce je indikací k přerušení podávání přípravku. Při anafylaktickém šoku je potřebné především zvládnout selhání krevního oběhu a poruch dýchání adrenalinem, noradrenalinem, hydrokortisonem, podat vápník a antihistaminika; postupuje se podle zásad k zvládnutí těchto reakcí.

Pacientky užívající perorální hormonální antikoncepci mají být upozorněny na nutnost alternativní kontracepce, protože hormonální kontracepce během podávání antibiotika může selhat.

Další léčivé přípravky a AMPICILIN BIOTIKA

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména důležité je informovat lékaře, pokud užíváte probenecid nebo alopurinol (léky na dnu), methotrexát (přípravek na léčbu rakoviny nebo reumatismu), diuretika (léky na odvodnění) nebo hormonální antikoncepci (ampicilin může snižovat účinek perorálně podávané antikoncepce), nebo užíváte jiná antibiotika.

Zkřížená alergie s peniciliny, částečně mezi peniciliny a cefalosporiny. Při současné aplikaci s bakteriostatickými antibiotiky (tetracykliny, chloramfenikolem, erythromycinem a dalšími) dochází k antagonismu. Kombinací s aminoglykosidovými antibiotiky se terapeuticky zvýší antimikrobiální účinnost rozšířením antimikrobiálního spektra.

Současné podávání diuretik snižuje plazmatické koncentrace ampicilinu. Ampicilin může snižovat účinek perorálně podávané antikoncepce obsahující estrogen vzhledem ke svému vlivu na bakteriální floru zažívacího ústrojí. Při podávání s alopurinolem vzrůstá frekvence výskytu alergických kožních reakcí. Současné podání probenecidu zpomaluje vylučování; u dětí do 2 let je však probenecid kontraindikován. U pacientů léčených antikoagulancii (přípravky tlumícími srážení krve) je možnost prodloužení krvácivosti.

AMPICILIN BIOTIKA s jídlem pitím a alkoholem

Před použitím přípravku AMPICILIN BIOTIKA se poraďte s lékařem.

Po dobu podávaní přípravku nesmí být konzumovány alkoholické nápoje.

Těhotenství , kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ovlivnění pozornosti však není pravděpodobné.

Důležité informace o některých složkách přípravku AMPICILIN BIOTIKA

Tento přípravek obsahuje sodík.

Jeden g přípravku AMPICILIN BIOTIKA obsahuje 2,68 mmol sodíku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. Jak se AMPICILIN BIOTIKA používá

Tento přípravek může být podáván pouze lékařem nebo zdravotní sestrou. Injekční roztok ampicilinu se připravuje těsně před použitím.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí 2 - 6 g/den, v dílčích dávkách po 6 hodinách po dobu 7-10 dnů. Jednotlivá nitrosvalová dávka nepřevyšuje 1,5 g. Nitrožilní dávky se podávají krátkodobou infuzí, zejména převyšuje-li jednotlivá dávka 1

g.

Délka podání: Není-li uvedeno jinak, pak 48 - 72 hodin po ústupu známek infekce, u závažných stavů individuálně podle povahy infekce a klinického průběhu onemocnění.

Dávky u jednotlivých infekcí a délka léčby

Meningitida, sepse a epiglotitida způsobená H. influenzae:

200 - 400 mg/kg/den v 4 - 6 dílčích dávkách po 4 - 6 hodinách po dobu 10 dnů, epiglotitida 5 - 7 dnů.

Meningitida, sepse u dospělých:

12 g/den v dílčích dávkách po 6 hodinách po dobu 10 dnů, u infekcí způsobených Listeria monocytogenes po dobu 2-3 týdnů v kombinaci s gentamicinem v dávce 3 mg/kg/den v dílčích dávkách po 8 hodinách do negativní kultivace z moku.

Enterokoková endokarditida:

12 g/den v dílčích dávkách po 6 hodinách. Aplikuje se po dobu 4-6 týdnů v kombinaci s gentamicinem 5-7 mg/kg/den v dílčích dávkách po 8 hodinách po dobu 2 týdnů (pouze u kmenů které nejsou rezistentní k vysokým koncentracím ampicilinu nebo gentamicinu).

Profylaxe infekční endokarditidy:

Dospělí 50 mg/kg v kombinaci s 2 mg/kg gentamicinu 30 minut před chirurgickým zákrokem.

Použití u dětí

Dětem se obvykle podává 100-200 mg/kg/den v dílčích dávkách po 6 hodinách po dobu 7 - 10 dnů. Jednotlivá nitrosvalová dávka nepřevyšuje 1,5 g. Nitrožilní dávky se podávají krátkodobou infuzí, zejména převyšuje-li jednotlivá dávka 1 g.

Dávky u jednotlivých infekcí a délka léčby.

Novorozenecké meningitidy a sepse (způsobené Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes): Novorozenci s tělesnou hmotností do 2 kg:

50 mg/kg každých 12 hodin po dobu 1. týdne věku, dále 50 mg/kg každých 8 hodin.

Novorozenci s tělesnou hmotností nad 2 kg: 50 mg/kg každých 8 hodin po dobu 1. týdne věku, dále 50 mg/kg každých 6 hodin.

Děti starší 1 měsíce:

200-400 mg/kg/den v dílčích dávkách po 6 hodinách. Aplikuje se po dobu 2-3 týdnů. Doporučuje se kombinace s gentamicinem do negativní kultivace z moku: nedonošení 2,5 mg každé 24 hodiny, novorozenci a kojenci 4 mg/kg/den každé 24 hodiny.

Enterokoková endokarditida:

Děti starší 1 měsíce:

50 mg každých 6 hodin po dobu 2 týdnů. Aplikuje se po dobu 4-6 týdnů v kombinaci s gentamicinem 5-7 mg/kg/den v dílčích dávkách po 8 hodinách po dobu 2 týdnů (pouze u kmenů které nejsou rezistentní k vysokým koncentracím ampicilinu nebo gentamicinu).

Profylaxe infekční endokarditidy:

Děti starší 1 měsíce

50 mg/kg v kombinaci s 2 mg/kg gentamicinu 30 minut před chirurgickým zákrokem.

Dávkování při snížené funkci ledvin

Při závažné renální insuficienci (clearance endogenního kreatininu <10ml/min) se obvyklá udržovací dávka ampicilinu podává v prodlouženém dávkovacím intervalu 12 až 16 hodin. Po hemodialýze se podává udržovací dávka.

Způsob a cesta podání

Nitrožilně, nitrosvalově (jen výjimečně u dospělých do jednotlivé dávky 1g). Interval: 4-6 hodin.

Jestliže jste použil(a) více přípravku AMPICILIN BIOTIKA, než jste měl(a)

Je to nepravděpodobné, že by ste dostali více přípravku, ale pokud si myslíte, že jste dostali příliš mnoho přípravku AMPICILINU BIOTIKA ,prášku pro injekční roztok, informujte okamžitě svého lékaře nebo zdravotní sestru. Příznaky mohou být podrážděný žaludek (pocit na zvracení, zvracení nebo průjem) nebo křeče.

Vzhledem k velké terapeutické šíři nebylo zaznamenáno předávkování. V případě předávkování lékař nasadí odpovídající léčbu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se objevují nejčastěji mezi 7. až 10. dnem od zahájení aplikace a vyskytují se u 10 až 15 % pacientů.

Nežádoucí účinky byly rozděleny podle frekvence výskytu za použití následující konvence: velmi časté (> 1/10); časté (> 1/100 až < 1/10); méně časté (> 1/1 000 až < 1/100); vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy imunitního systému

Velmi časté: riziko zkřížené senzibilizace s peniciliny

Méně časté: riziko zkřížené senzibilizace s cefalosporiny, anafylakticky šok, edém

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté: exantém, kopřivka, pruritus (6 až 8 %)

Vzácné: Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné: purpura, trombocytopenie

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné: poruchy funkce jater

Gastrointestinální poruchy

Méně časté: nauzea, zvracení, průjem

Vzácné: vzniká riziko pseudomembranózní kolitidy, které si vyžaduje okamžitou léčbu

Poruchy nervového systému

Velmi vzácné: bolesti hlavy

Psychiatrické poruchy

Velmi vzácné: poruchy spánku a osobnosti

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Po nitrožilní nebo nitrosvalové aplikaci se může objevit lokální iritace kůže, pocit bolesti či tromboflebitida v okolí místa vpichu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak AMPICILIN BIOTIKA uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.

Injekční roztok ampicilinu se připravuje těsně před použitím.

Po naředění ihned spotřebujte.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek AMPICILIN BIOTIKA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co AMPICILIN BIOTIKA obsahuje

- Léčivou látkou je ampicillinum jako ampicillinum natricum .

Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje:

g jako ampicillinum g jako ampicillinum


AMPICILIN 0,5 BIOTIKA: 1 injekční lahvička obsahuje ampicillinum 0,5 natricum 0,53 g.

AMPICILIN 1,0 BIOTIKA: 1 injekční lahvička obsahuje ampicillinum 1,0 natricum 1,06 g.

Jak AMPICILIN BIOTIKA vypadá a co obsahuje toto balení

Zapertlovaná injekční lahvička z bezbarvého skla III. HT, pryžová chlorbutylová zátka, hliníkový kryt, krabička.

Velikost balení: 1, 10, 50 injekčních lahviček po 0,5 g 1, 10, 50 injekčních lahviček po 1,0 g Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika Výrobce

Biotika a.s., 976 13 Slovenská Eupča 566, Slovenská republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.8.2015

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Příprava roztoků:

K intramuskulární aplikaci se roztok připraví rekonstitucí 0,5 g ampicilinu v 2 až 3 ml (1,0 g v 4 až 6 ml) vody k injekci a podá se hluboko intragluteálně. (Přidáním 1,8 ml vody na injekci k 0,5 g ampicilinu vzniknou 2 ml roztoku ampicilinu o koncentraci 250 mg/ml, přidáním 3,5 ml vody na injekci k 1,0 g ampicilinu vzniknou 4 ml roztoku ampicilinu o koncentraci 250 mg/ml.)

Injekční roztok k pomalé intravenózni injekci se připraví rekonstitucí 0,5 g v 10 až 30 ml (1,0 g v 20 až 60 ml) izotonického roztoku chloridu sodného.

Roztok k intravenózní infuzi se připraví následovně:

Odebráním 1,8 ml ze 100 ml vhodného infuzního roztoku a jeho vstříknutím k 0,5 g ampicilinu vzniknou 2 ml roztoku o koncentraci 250 mg/ml. Přidáním tohoto roztoku ampicilinu k zbývajícímu infuznímu roztoku se připraví infuzní roztok o koncentraci 0,5 %.

Odebráním 3,5 ml ze 100 ml vhodného infuzního roztoku a jeho vstříknutím k 1,0 g ampicilinu vzniknou 4 ml roztoku o koncentraci 250 mg/ml. Přidáním tohoto roztoku ampicilinu k zbývajícímu infuznímu roztoku se připraví infuzní roztok o koncentraci 1,0 %.

Roztok k intratekální aplikaci v koncentraci 1 až 2 % v izotonickém roztoku chloridu sodného se připraví následovně:

Odebráním 1,8 ml izotonického roztoku chloridu sodného z 50 ml izotonického roztoku chloridu sodného a jeho vstříknutím k 0,5 g ampicilinu vzniknou 2 ml roztoku o koncentraci 250 mg/ml. Přidáním tohoto roztoku ampicilinu k zbývajícímu izotonickému roztoku chloridu sodného se připraví intratekální roztok o koncentraci 1,0 %.

Odebráním 3,5 ml z 50 ml izotonického roztoku chloridu sodného a jeho vstříknutím k 1,0 g ampicilinu vzniknou 4 ml roztoku o koncentraci 250 mg/ml. Přidáním tohoto roztoku ampicilinu k zbývajícímu izotonickému roztoku chloridu sodného se připraví intratekální roztok o koncentraci 2,0 %.

7/7