Příbalový Leták

Amlessa 4 Mg/10 Mg

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA/pro blistry_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amlessa 4 mg/5 mg Amlessa 4 mg/10 mg Amlessa 8 mg/5 mg Amlessa 8 mg/10 mg tablety

perindoprilum erbuminum/amlodipinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 4 mg (odpovídající perindoprilum 3,34 mg) a amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas).

Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 4 mg (odpovídající perindoprilum 3,34 mg) a amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas).

Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 8 mg (odpovídající perindoprilum 6,68 mg) a amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas).

Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 8 mg (odpovídající perindoprilum 6,68 mg) a amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tablety

5 tablet 7 tablet 10 tablet 14 tablet 20 tablet 28 tablet 30 tablet 50 tablet 60 tablet 90 tablet 100 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovinsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Amlessa 4mg/5 mg : 58/674/11-C Amlessa 4 mg/10 mg : 58/675/11 -C Amlessa 8 mg/5 mg : 58/676/11-C Amlessa 8 mg/10 mg : 58/677/11-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


amlessa 4 mg/5 mg amlessa 4 mg/10 mg amlessa 8 mg/5 mg amlessa 8 mg/10 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR/ OPA/A1/PVC//A1 fólie


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amlessa 4 mg/5 mg Amlessa 4 mg/10 mg Amlessa 8 mg/5 mg Amlessa 8 mg/10 mg tablety

perindoprilum erbuminum/amlodipinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


KRKA


3. POUŽITELNOST


Doba použitelnosti bude vyražena při výrobě.


4. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže bude vyraženo při výrobě.


5. JINÉ


3/3