Příbalový Leták

Amlessa 4 Mg/10 Mg

sp. zn. sukls172759/2014 a k sp. zn. sukls188766/2014

Příbalová informace: informace pro pacienta

Amlessa 4 mg/5 mg Amlessa 4 mg/10 mg Amlessa 8 mg/5 mg Amlessa 8 mg/10 mg

tablety

perindoprilum erbuminum/amlodipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Amlessa a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amlessa užívat

3.    Jak se přípravek Amlessa užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Amlessa uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Amlessa a k čemu se používá

Amlessa se používá pro léčbu vysokého krevního tlaku (hypertenze) a/nebo léčbu stabilního onemocnění věnčitých tepen, ischemické choroby srdeční (stavu, při kterém je snížený nebo blokovaný přítok krve k srdci). Pacienti, kteří již užívají perindopril a amlodipin v oddělených tabletách, mohou místo toho dostávat jednu tabletu přípravku Amlessa, který obsahuje obě tyto látky.

Amlessa je kombinací dvou látek, perindoprilu a amlodipinu. Perindopril je inhibitor ACE (enzymu přeměňujícího angiotensin). Amlodipin je látkou blokující vápníkové kanály (která patří do skupiny léků zvaných dihydropyridiny). Působí společně rozšířením a uvolněním cév, což vede ke snížení krevního tlaku. Krev protéká tělem snadněji a srdce nemusí vynaložit tolik práce.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amlessa užívat

Neužívejte přípravek Amlessa

-    pokud jste alergický(á) na erbuminovou sůl perindoprilu nebo na kterýkoli inhibitor ACE, amlodipin-besylát nebo jiné dihydropyridiny nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

-    pokud jste těhotná po dobu delší než 3 měsíce. (Je lepší se vyhnout užívání přípravku Amlessa i v časném těhotenství - viz bod těhotenství),

-    pokud j ste zaznamenal(a) příznaky j ako j e sípání, otok tváře nebo j azyka, intenzivní svědění nebo závažné kožní vyrážky při dřívější léčbě inhibitory ACE nebo jestliže Vy nebo některý z členů Vaší rodiny pozoroval tyto příznaky nebo jakékoli další okolnosti (stav zvaný angioedém),

-    jestliže máte kardiogenní šok (stav, kdy srdce není schopno čerpat dostatečné množství krve do těla), stenózu aorty (zúžení hlavní cévy vedoucí ze srdce) nebo nestabilní anginu pectoris (bolest na hrudi, která se může projevovat během odpočinku),

-    pokud máte závažně nízký krevní tlak (závažná hypotenze),

-    pokud trpíte srdečním selháním (srdce nedokáže čerpat přiměřené množství krve, což vede

k dýchavičnosti nebo otokům dolních končetin, kotníků či nohou) po akutním srdečním infarktu,

-    pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Amlessa se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

-    pokud máte hypertrofickou kardiomyopatii (onemocnění srdečního svalu) nebo stenózu renální arterie (zúžení tepny, která zásobuje ledvinu krví),

-    pokud máte jakékoli další srdeční problémy,

-    pokud máte poruchu funkce jater,

-    pokud máte problémy s ledvinami nebo se podrobujete dialýze,

-    pokud máte onemocnění cévního kolagenu (choroba pojivové tkáně), jako je systémový lupus erythematodes nebo sklerodermie,

-    pokud máte cukrovku,

-    pokud jste na omezené dietě nebo užíváte náhrady soli obsahující draslík (je důležitá vyvážená hladina draslíku v krvi),

-    pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

-    blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem.

-    aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Amlessa“.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Užívání přípravku Amlessa není vhodné na počátku těhotenství a ve druhé a třetí třetině těhotenství se nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu (viz bod Těhotenství a kojení).

Pokud užíváte přípravek Amlessa, měl(a) byste též informovat svého lékaře nebo zdravotnické odborníky pokud:

-    se máte podrobit celkovému znecitlivění a/nebo velkému chirurgickému zákroku,

-    jste nedávno trpěl(a) průjmem nebo zvracením,

-    se máte podrobit aferéze LDL (odstraňování cholesterolu z Vaší krve pomocí přístroje),

-    se máte podrobit desenzibilizační léčbě pro snížení účinku přecitlivělosti na bodnutí včelou nebo vosou.

Děti a dospívající

Užívání přípravku Amlessa se nedoporučuje u dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Amlessa

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Měl(a) byste se vyhnout užívání přípravku Amlessa spolu s:

-    lithiem (užívaným k léčbě mánie nebo deprese),

-    estramustinem (užívaným při nádorové terapii),

-    diuretiky (močopudnými léky) šetřícími draslík (spironolakton, triamteren), doplňky draslíku nebo náhradami soli s obsahem draslíku.

Léčba přípravkem Amlessa může být ovlivňována jinými léky. Sdělte svému lékaři, zda užíváte kterýkoli z následujících léků, protože může být vyžadována zvláštní opatrnost:

-    jiné léky na vysoký krevní tlak včetně diuretik (léků, které zvyšují množství moči tvořené ledvinami),

-    nesteroidní protizánětlivé léky (například ibuprofen) pro zmírnění bolesti nebo vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové,

-    léky k léčbě cukrovky (jako je insulin),

-    léky k léčbě duševních poruch, jako je deprese, úzkost, schizofrenie atd. (například tricyklická antidepresiva, antipsychotika, antidepresiva podobná imipraminu, neuroleptika),

-    imunosupresiva (léky snižující obranný mechanismus těla) používané k léčbě autoimunitních poruch nebo po transplantaci orgánu (například cyklosporin),

-    alopurinol (pro léčbu dny),

-    prokainamid (pro léčbu nepravidelného srdečního tepu),

-    vazodilatační prostředky včetně nitrátů (přípravků rozšiřujících cévy),

-    heparin (léky užívané k ředění krve),

-    efedrin, noradrenalin nebo adrenalin (léky užívané k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku nebo astmatu),

-    baklofen užívaný k léčbě ztuhlosti svalů při chorobách, jako je mnohočetná skleróza,

-    některá antibiotika, j ako je rifampicin,

-    antiepileptické prostředky, jako je karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin, primidon,

-    itrakonazol, ketokonazol (léky používané pro léčbu houbových infekcí),

-    alfa-blokátory používané pro léčbu zvětšené prostaty, jako je prazosin, alfuzosin, doxazosin, tamsulosin, terazosin,

-    amifostin (používaný k prevenci nebo snížení vedlejších účinků způsobených jinými léky nebo léčbou ozařováním, které se používají pro léčbu rakoviny),

-    kortikosteroidy (používané k léčbě různých stavů včetně závažného astmatu a revmatického zánětu kloubů),

-    soli zlata, zejména při nitrožilním podání (užívané k léčbě příznaků revmatického zánětu kloubů).

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

-    Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Amlessa“ a „Upozornění a opatření“).

Přípravek Amlessa s jídlem a pitím

Přípravek Amlessa by se měl užívat před jídlem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Musíte informovat svého lékaře, jestliže jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Váš lékař Vám doporučí vysazení přípravku Amlessa dříve, než otěhotníte nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede Vás na jinou léčbu. Amlessa se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození Vašemu dítěti, je-li užíván po třetím měsíci těhotenství.

Kojení

Informujte svého lékaře, jestliže kojíte nebo se připravujete na kojení. Amlessa se nedoporučuje matkám, které kojí a Váš lékař může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Amlessa neovlivňuje bdělost, avšak můžete zaznamenat závratě nebo slabost následkem nízkého krevního tlaku, které by mohly ovlivnit Vaši schopnost řídit vozidla nebo provozovat strojní zařízení. Doporučuje se, abyste neřídil(a) vozidla a neprovozovala(a) strojní zařízení dokud nezjistíte, jak na Vás Amlessa působí.

3. Jak se přípravek Amlessa užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á) poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Spolkněte svou tabletu a zapijte sklenicí vody před jídlem, nejlépe ráno ve stejnou dobu každého dne. Váš lékař rozhodne o Vaší správné dávce. Za běžných okolností to bude jedna tableta denně. Přípravek Amlessa je obvykle předepisován pacientům, kteří již perindopril a amlodipin užívali ve formě oddělených tablet.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amlessa, než jste měl(a)

Jestliže jste vzal(a) příliš mnoho tablet, obraťte se na své nejbližší pohotovostní oddělení nebo to oznamte ihned svému lékaři. Nejpravděpodobnějšími příznaky předávkování jsou nízký krevní tlak, který Vám může způsobit závratě nebo mdloby. Pokud k tomu dojde, může pomoci, když si lehnete se zvýšenými dolními končetinami.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amlessa

Je důležité užívat svůj lék denně, protože pravidelná léčba poskytuje lepší výsledky. Avšak jestliže zapomenete vzít dávku přípravku Amlessa, užijte příští dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amlessa

Jelikož je léčba přípravkem Amlessa obvykle dlouhodobá, měl(a) byste se poradit se svým lékařem dříve, než zastavíte užívání svých tablet.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících účinků, zastavte ihned užívání tohoto léčivého přípravku a informujte ihned svého lékaře:

-    příznaky reakce z přecitlivělosti, jako je otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, obtížné dýchání,

-    závažné závratě nebo mdloby,

-    neobvykle rychlá nebo nepravidelná činnost srdce.

Ostatní vedlejší účinky zahrnují:

-    Časté vedlejší účinky (vyskytující se u méně než 1 z 10 uživatelů, avšak u více než 1 ze 100 uživatelů):

bolest hlavy, závratě, točení hlavy, znecitlivění a mravenčení, nadměrná spavost, poruchy vidění, pociťování hluku v uších, palpitace (velice rychlé bušení srdce), zrudnutí (pocit horka či tepla v obličeji), točení hlavy následkem nízkého krevního tlaku, kašel, dýchavičnost, nevolnost, zvracení, bolest břicha, poruchy chuti, nedokonalé či obtížné trávení, průjem, zácpa, alergické reakce (jako jsou kožní vyrážky, svědění), svalové křeče, pocit únavy, otok (otok dolních končetin nebo kotníků),

-    Méně časté vedlejší účinky (vyskytující se u méně než 1 z 100 uživatelů, avšak u více než 1 z 1 000 uživatelů):

změny nálad, poruchy spánku, třes, synkopa (dočasná ztráta vědomí), ztráta pocitu bolesti, rinitida (ucpaný nos nebo vodnatý výtok z nosu), změna chování střev, vypadávání vlasů, červené nebo jinak zbarvené skvrny na kůži, bolest zad, svalů nebo kloubů, bolest na hrudníku, zvýšená potřeba močení, zejména během noci, celkový pocit nevolnosti, bronchospasmus (stažení hrudníku, sípání a dýchavičnost), sucho v ústech, angioedém (příznaky, jako je sípání, otok obličeje nebo jazyka), problémy s ledvinami, impotence, zvýšené pocení, zvětšení prsů u mužů, zvýšení nebo pokles tělesné hmotnosti,

-    Velmi vzácné vedlejší účinky (vyskytující se u méně než 1 z 10 000 uživatelů):

zmatenost, srdečně-cévní poruchy (nepravidelná srdeční činnost, srdeční bolest, srdeční záchvat a mrtvice), eozinofilní pneumonie (vzácný typ zápalu plic), erythema multiforme (kožní vyrážka, která často začíná červenými svědivými skvrnami na obličeji, pažích či dolních končetinách), poruchy krve, slinivky břišní, žaludku nebo jater, periferní neuropatie (choroba, která vyvolává ztrátu smyslového vnímání, bolest, neschopnost ovládání svalů), hypertonie (abnormální zvýšení svalového napětí), vaskulitida (zánět cév zásobujících kůži), otok dásní, vysoká hladina cukru v krvi.

Následující nežádoucí účinky byly také hlášeny u pacientů, kteří užívali přípravek Amlessa: hypoglykemie (nízká hladina krevního cukru), vaskulitida (zánět krevních cév).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Amlessa uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Amlessa obsahuje

Léčivými látkami jsou perindoprilum erbuminum a amlodipinum:

Amlessa 4 mg/5 mg

Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 4 mg (odpovídající perindoprilum 3,34 mg) a amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas).

Amlessa 4 mg/10 mg

Jedna tableta obsahuj

e perindoprilum erbuminum 4 mg (odpovídající perindoprilum 3,34 mg) a

amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas).


- Pomocnými látkami jsou hydrogenuhličitan sodný, mikrokrystalická celulosa (E460),

Amlessa 8 mg/5 mg

Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 8 mg (odpovídající perindoprilum 6,68 mg) a amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas).

Amlessa 8 mg/10 mg

Jedna tableta obsahuj

e perindoprilum erbuminum 8 mg (odpovídající perindoprilum 6,68 mg) a

amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas).


předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát (E572).

Jak přípravek Amlessa vypadá a co obsahuje toto balení

Amlessa 4 mg/5 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté, mírně bikonvexní tablety se zkosenými hranami. Amlessa 4 mg/10 mg jsou bílé až téměř bílé, bikonvexní podlouhlé tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Amlessa 8 mg/5 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety se zkosenými hranami.

Amlessa 8 mg/10 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tablety se dodávají v krabičkách po 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 nebo 100 tabletách v blistrech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovinsko Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovinsko TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-StraBe 5, 27472 Cuxhaven, Německo LEK Pharmaceuticals, d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Velká Británie

Perindopril/Amlodipine

Portugalsko, Maďarsko, Slovenská republika, Česká republika, Polsko, Lotyšsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko

Amlessa

Nizozemsko

Perindopril tert-butylamine/Amlodipine Sandoz

Litva, Itálie

Dalnessa

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.2.2015

6/6