Příbalový Leták

Amix Vet D 500 Mg/G

Informace pro variantu: Amix Vet D 500 Mg/G, zobrazit další variantu

NÁVRH NA VNĚJŠÍ ETIKETU=PI

Amix vet D 500 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

CYMEDICA spol. s r.o.

Pod Nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amix vet D 500 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku

Doxycyclinum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Každý gram přípravku obsahuje


Léčivá látka:

Doxycyclinum 500,0 mg

(eq. 577 mg Doxicyclini hyclas)


4. INDIKACE


Infekce způsobené patogeny citlivými na doxycyklin. Profylaxe a léčba respiratorních infekcí způsobených zárodky Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica. Doxycyklin je také účinný proti Brachyspira hyodysenteriae.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat v případě přecitlivělosti na tetracykliny.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou známy.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Prasata.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Způsob použití: V pitné vodě nebo v krmivu.

V krmivu použít pouze individuálně tj. pro jednotlivá zvířata.

Po rozpuštění ve vodě spotřebovat do 24 hodin. 2 hodiny před aplikací přípravku omezte přívod vody.


Prasata: Obecná dávka: 10-12,5 mg doxycyklinu na kg ž.hm. a den, po dobu 5-8 dnů.

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 0,5 kg přípravku na 1 tunu kompletní krmné směsi

(tj. 250 ppm doxycyklinu v krmné směsi).


Přepočet dávky přípravku na kg krmiva:

mg Amix vet D 500 prášku/kg krmiva =

potřebná dávka (mg/kg) x 2 x živá hmotnost (kg)/denní příjem krmiva (kg)

V pitné vodě

10 –12,5 mg doxycyklinu/ kg ž.hm. což odpovídá 1 –1,25g Amix vet D 500 prášku na 50 kg ž.hm. v průběhu 5-8 dnů nebo 200-250 g Amix vet D 500 prášku /1000 l vody.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


V krmivu je možné přípravek aplikovat pouze individuálně, tj. pro jednotlivá zvířata. Nelze ho použít pro přípravu medikované krmné směsi pro hromadnou aplikaci. Nádoby k medikaci pitné vody musí být udržovány v čistotě. Denně připravovat čerstvý roztok!


Vzhledem k narůstající rezistenci na 61,8% vůči Brachyspira hyodysenteriae by měla být zahájena léčba na základě stanovení účinnosti doxycyclinu.


Nedojde-li v průběhu pětidenní léčby přípravkem k projevům zlepšení klinického stavu, je nutno

léčbu přerušit a přehodnotit diagnózu a terapii.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Maso prasat: 8 dnů


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v suchu při teplotě do 25C. Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 28 dní.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu je 12 hodin.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Aktivní složka přípravku je v koncentrovaném stavu dráždivá. Při manipulaci s přípravkem se doporučuje používání ochranných rukavic. Je nutno zamezit inhalaci, požití nebo kontaktu s pokožkou a s očima. Při kontaktu s pokožkou je nutno zasažené místo umýt mýdlem a vodou.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2011


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Balení 1 kg - Zatavený třívrstevný sáček (vnitřní vrstva polyethylen PE).


Léková forma: prášek pro přípravu perorálního roztoku


Reg. č.: 96/036/06-C

Exp.:

Č.š.:1