Příbalový Leták

Amix Vet D 500 Mg/G

Informace pro variantu: Amix Vet D 500 Mg/G, zobrazit další variantu

NÁVRH NA VNĚJŠÍ ETIKETU=PI

Amix vet D 500 mg/g premix pro medikaci krmiva


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

CYMEDICA spol. s r.o.

Pod Nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amix vet D 500 mg/g premix pro medikaci krmiva


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Každý gram přípravku obsahuje


Léčivá látka:

Doxycyclinum 500,0 mg

(eq. 577 mg Doxicyclini hyclas)


Pomocné látky

Pšeničná mouka q.s.


4. INDIKACE


Infekce způsobené patogeny citlivými na doxycyklin. Profylaxe a léčba respiratorních infekcí způsobených zárodky Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica. Doxycyklin je také účinný proti Brachyspira hyodysenteriae.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat v případě přecitlivělosti na tetracykliny.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou známy.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Prasata.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Způsob použití: v krmivu.

Pouze pro přípravu medikovaného krmiva.


Obecná dávka: 10-12,5 mg doxycyklinu na kg ž.hm. a den.

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 0,5 kg přípravku na 1 tunu kompletní krmné směsi

(tj. 250 ppm doxycyklinu v krmné směsi). Podává se po dobu 5-8 dní.


Přepočet dávky přípravku na kg krmiva:

mg Amix vet D 500 premix/kg krmiva =

potřebná dávka (mg/kg) x 2 x živá hmotnost (kg)/denní příjem krmiva (kg)


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5-8 dní.

Přípravek je vhodný i k aplikaci gravidním nebo laktujícím zvířatům.


Vzhledem k narůstající rezistenci na 61,8% vůči Brachyspira hyodysenteriae by měla být zahájena léčba na základě stavení účinnosti doxycyclinu.


Nedojde-li v průběhu pětidenní léčby přípravkem k projevům zlepšení klinického stavu, je nutno

léčbu přerušit a přehodnotit diagnózu a terapii.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Maso prasat: 8 dnů


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v suchu při teplotě do 25C. Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu je 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 28 dní.

Doba použitelnosti medikovaných krmiv je v případě sypkých krmiv 2 měsíce a v případě pelet 1 měsíc.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Aktivní složka přípravku je v koncentrovaném stavu dráždivá. Při manipulaci s přípravkem se doporučuje používání ochranných rukavic. Je nutno zamezit inhalaci, požití nebo kontaktu s pokožkou a s očima. Při kontaktu s pokožkou je nutno zasažené místo umýt mýdlem a vodou.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2011


15. DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Balení po 10 kg a 25 kg. Vícevrstevný papírový pytel.

Musí být respektována úřední pravidla pro míchání medikovaných premixů do konečných krmiv.


Léková forma: Premix pro medikaci krmiva


Reg. č.: 98/035/06-C

Exp.:

Č.š.:1