Příbalový Leták

Aminoplasmal-15%

sp.zn. sukls82100/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Aminoplasmal - 15%

Infuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1000 ml roztoku obsahuje:

isoleucinum

5,85 g

leucinum

11,40 g

lysinum monohydricum

8,93 g

(odp. lysinum 7,95 g)

methioninum

5,70 g

phenylalaninum

5,70 g

threoninum

5,40 g

tryptophanum

2,10 g

valinum

7,20 g

argininum

16,05 g

histidinum

5,25 g

glycinum

19,20 g

alaninum

22,35 g

prolinum

7,35 g

acidum asparticum

7,95 g

acetylcysteinum

0,50 g

(odp. cysteinum 0,37 g)

acidum glutamicum

16,20 g

serinum

3,00 g

tyrosinum

0,50 g

Celkové aminokyseliny

150 g/l

Celkový dusík

24,0 g/l

Kalorická hodnota

2510 kJ = 600 kcal

Osmolarita

1290 mOsm/1

Titrační acidita

<30 mmol/1

pH

5,5-7,0

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikace

Přívod substrátů pro syntézu bílkovin při parenterální výživě.

Při parenterální výživě by měla být infuze aminokyselin doprovázena vždy podáváním dostatečného množství roztoků dodávajících kalorie, např. roztoků sacharidů.

4.2.    Dávkování a způsob podání Doporučené dávkovací schéma

Denní dávka by měla být upravena individuálně, podle pacientových potřeb aminokyselin, elektrolytů a tekutin, závisí na jeho/jejím klinickém stavu, tj. jeho/jejím stavu výživy a stupni katabolizmu.

Infuze by měla začínat nízkou dávkou a pomalou rychlostí s postupným zvyšováním na požadovanou úroveň.

Denní dávka:

6,5 - 13 ml/kg tělesné hmotnosti

odpovídá 1,0 - 2,0 g aminokyselin/kg tělesné hmotnosti odpovídá 455 - 910 ml pro pacienta s hmotností 70 kg

Maximální denní dávka:

13 ml/kg tělesné hmotnosti odpovídá 2,0 g aminokyselin /kg tělesné hmotnosti odpovídá 140 g aminokyselin pro pacienta s hmotností 70 kg odpovídá 910 ml pro pacienta s hmotností 70 kg

Maximální rychlost infuze a počet kapek:

0,6 ml/kg tělesné hmotnosti/hod, odpovídá 0,09 g aminokyselin/kg tělesné hmotnosti/hod. odpovídá 14 kapek/min pro pacienta s hmotností 70 kg odpovídá 40 ml/hod

Při tomto dávkování a rychlosti průtoku není doporučená denní dávka (2,0 g/kg tělesné hmotnosti/den) a rychlost infuze (0,1g/kg tělesné hmotnosti/hod) překročena.

Délka podávání

Roztok může být podáván tak dlouho, dokud je parenterální výživa indikována.

Způsob podávání

Intravenózní podání do vena cava.

Aminokyseliny jsou pouze jedna složka parenterální výživy. Kompletní parenterální výživa vyžaduje spolu s aminokyselinami současný přísun substrátů pro kalorie, esenciálních mastných kyselin, elektrolytů, vitamínů a stopových prvků.

4.3. Kontraindikace

-    Poruchy metabolizmu aminokyselin,

-    akutní selhání ledvin s vzestupem koncentrace nebílkovinného dusíku v séru,

-    pokročilé onemocnění jater

-    acidóza,

-    hyperhydratace,

-    hyponatrémie,

-    hypokalémie,

-    vážné poruchy oběhu (šok),

-    akutní plicní edém,

-    hypersenzitivita na kteroukoli složku přípravku Aminoplasmal - 15%.

Tento roztok by neměl být podáván novorozencům, kojencům a dětem před dosažením 2 let věku, jelikož poměr živin nesplňuje patřičně zvláštní pediatrické požadavky.

4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Pacienti se zvýšenou osmolaritou séra vyžadují zvýšenou pozornost.

Pro pacienty s insuficiencí jater, ledvin, nadledvinek, srdce nebo plic musí být ustaven individuální dávkovací režim.

Dodávka elektrolytů se řídí aktuálními požadavky.

Nepodávejte periferním venózním katétrem.

V    průběhu parenterální výživy by měly být sledovány rovnováha tekutin a elektrolytů, osmolarita séra, acidobazická rovnováha, krevní glukosa a jaterní funkce. Typ a četnost vyšetření závisí na závažnosti pacientova onemocnění a klinickém stavu.

Pravidelná a častější vyšetření klinického stavu a laboratorních testů jsou zapotřebí zejména u pacientů s:

-    poruchou metabolizmu aminokyselin,

-    jaterní insuficiencí, kvůli riziku objevení se neurologických poruch vznikajících z hyperamoniémie,

-    renální insuficiencí, zejména je-li přítomna hyperkalémie, rizikový faktor podporující vznik nebo zhoršování metabolické acidózy, a hyperazotémie způsobená nedostatečnou renální clearance.

-    U pacientů s insuficiencí nadledvinek, srdce nebo plic, rovnováha elektrolytů a tekutin by měla být kontrolována častěji.

V    průběhu déletrvajícího podávání (déle než několik týdnů) by měly být pozorněji sledovány koagulační faktory a krevní obraz.

Aminoplasmal - 15% obsahuje v 1 litru 5,3 mmol (odpovídá 121 mg) natria. Na to je zapotřebí pamatovat při podávání přípravku pacientům vyžadujícím omezení přívodu natria v dietě.

4.5.    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakologické interakce nejsou známy.

4.6.    Těhotenství a kojení

Žádné předklinické a klinické studie týkající se užití u těhotných nebo kojících žen nebyly s tímto přípravkem provedeny. Na druhou stranu neexistují žádné poznatky, které by napovídaly, že složky přípravku Aminoplasmal -15% by byly škodlivé pro embrya, plody nebo těhotné ženy.

Přesto, Aminoplasmal - 15% by měl být podáván těhotným a kojícím ženám až po pečlivém vyhodnocení přínosu a možných rizik.

4.7.    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8.    Nežádoucí účinky

Za předpokladu dodržování doporučeného dávkování, kontraindikací a zvláštních upozornění se výskyt vedlejších účinků neočekává.

4.9.    Předávkování

Předávkování nebo příliš vysoká rychlost infuze se mohou projevit ve formě nauzey, třesavky, zvracení a ztráty aminokyselin ledvinami.

V takových případech je nutno infuzi přerušit a později pokračovat nižší rychlostí.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Roztoky pro parenterální výživu, aminokyseliny ATC kód: B05 BA01

Aminoplasmal -15% obsahuje většinu aminokyselin přítomných v lidském těle.

Intravenózně podané aminokyseliny jsou vychytávány do intravaskulárních a intracelulárních zásobáren volných endogenních aminokyselin, které slouží jako komponenty pro syntézu strukturálních nebo určitou funkci plnících bílkovin v těle.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Složení aminokyselin v přípravku Aminoplasmal - 15% je založeno na výsledcích klinického zkoumání hladin aminokyselin v plazmě po infuzi aminokyselin.

Koncentrace jednotlivých aminokyselin v přípravku Aminoplasmal - 15% byla vybrána tak, aby při infuzi tohoto roztoku bylo proporcionální zvyšování hladin aminokyselin v plazmě co nejstejnoměmější. Znamená to, že během infuze přípravku

Aminoplasmal - 15% je udržována homeostáza aminokyselin v plazmě v největší možné míře.

Protože složky přípravku Aminoplasmal - 15% jsou podávány intravenózně, je jejich biologická dostupnost 100 %.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Nejsou k dispozici.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Seznam pomocných látek

Hydroxid sodný

Monohydrát kyseliny citronové (na úpravu pH)

Voda na injekci

6.2.    Inkompatibility

Nedoporučuje se vzhledem ke zvýšenému riziku mikrobiální kontaminace a fyzikálně-chemické inkompatibility přimísit k roztokům aminokyselin žádné léky.

Smísení přípravku Aminoplasmal - 15% s ostatními výživnými roztoky je možné; Potom však kompatibilita roztoků musí být ověřena před podáním.

6.3.    Doba použitelnosti

Doba použitelnosti v neporušeném obalu

3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření Přípravek je nutno použít bezprostředně po otevření.

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5.    Druh obalu a velikost balení

Aminoplasmal - 15% je dodáván v bezbarvých skleněných lahvích uzavřených gumovou zátkou, pertlem a plastickým víčkem, v kartonové krabici.

Velikost balení:

500 ml, 10 x 500 ml, 1000 ml, 6 x 1000 ml.

6.6.Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Přípravek je dodáván v obalu pro jedno použití.

Podávejte okamžitě po nasazení lahve k infuznímu setu. Nepoužitý obsah je nutno znehodnotit a nesmí být uchováván pro další použití.

Přípravek se nesmí použít, pokud roztok není čirý nebo pokud obal nebo uzávěr vykazuje viditelné stopy poškození.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Německo

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

76/859/92-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

23.12.1992 / 18.11.2009

10.    DATUM REVIZE TEXTU

17.6.2014

6/6