Příbalový Leták

Ambroxol Dr.Max 15 Mg/5 Ml

Sp.zn.sukls28174/2016 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ambroxol Dr.Max 15 mg/5 ml Sirup

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml sirupu obsahuje ambroxoli hydrochloridum 3 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Sorbitol (E 420)    0,35 g/ml

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Sirup

Bezbarvá nebo světle žlutá tekutina s jahodovou vůní.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Mukolytická léčba akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku je:

Věk

Dávkování

Dospělí a dospívající nad 12 let:

10 ml 3x denně

Děti 6 - 12 let:

5 ml 2 - 3x denně

Děti 2 - 5 let:

2,5 ml 3x denně

Děti do 2 let:

2,5 ml 2x denně

Při léčbě akutních respiračních onemocnění je třeba poradit se s lékařem, pokud se příznaky nezlepší nebo se v průběhu léčby zhorší.

Porucha funkce ledvin Není nutná úprava dávkování.

Porucha funkce jater Není nutná úprava dávkování.

Způsob podání

Přípravek je určen pouze k perorálnímu podání.

K odměření správné dávky je přiložena plastová stříkačka.

Ambroxol sirup lze užívat s jídlem i bez jídla. Po podání je doporučeno vypít sklenici vody a pít dostatečné množství tekutin během dne.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí souvisejících s podáním ambroxolu, jako je například erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom (SJS)/toxická epidermální nekrolýza (TEN) a akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP). Pokud se objeví symptomy nebo příznaky progresivní kožní vyrážky (někdy ve formě puchýřů nebo slizničních lézí), je nutno neprodleně ukončit podávání ambroxolu a vyhledat lékařskou pomoc.

Porucha funkce ledvin a jater

U pacientů s poškozením ledvin nebo závažným poškozením jater má být ambroxol sirup podáván se zvýšenou opatrností (např. v nižších dávkách nebo v delších časových intervalech) a pouze po konzultaci s lékařem. U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin je třeba očekávat hromadění jaterního metabolitu ambroxolu.

Zvýšená opatrnost je vyžadována u pacientů s anamnézou peptických nebo dvanáctníkových vředů.

U pacientů s astmatem a s vážnými astmatickými záchvaty má být ambroxol sirup používán s opatrností.

Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol (0,35 g / ml). Maximální doporučená denní dávka (30 ml) obsahuje 10,5 g sorbitolu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy by tento přípravek neměli užívat. Sorbitol může mít mírný projímavý účinek. Energetická hodnota sorbitolu je 10,92 kJ/g (2,6 kcal/g).

Tento přípravek neobsahuje cukr, takže je vhodný pro diabetiky.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Podávání ambroxolu s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim a erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v bronchopulmonálním sekretu a ve sputu.

Podávání ambroxolu s léky tlumící kašel (např. kodein) může v důsledku potlačení kašlacího reflexu způsobit vážné ucpání dýchacích cest. Současné podávání se proto nedoporučuje.

Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nežádoucí interakce s jinými léky.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství

Ambroxol-hydrochlorid prochází placentární bariérou. Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivým účinkům, co se týká těhotenství, vývoje embrya a plodu, porodu nebo postnatálního vývoje (viz bod 5.3).

Klinické zkušenosti po 28. týdnu těhotenství neodhalily žádné škodlivé účinky na plod. Přesto mají být dodržovány obecné zásady užívání léků během těhotenství. Zvláště v prvním trimestru není užívání ambroxolu doporučeno.

Kojení

Ambroxol-hydrochlorid přechází do mateřského mléka u zvířat. Protože nejsou k dispozici žádné adekvátní údaje o podávání ambroxolu u kojících žen, ambroxol by měl být užíván u kojících žen pouze po pečlivém zhodnocení rizika a přínosu.

Fertilita

Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na fertilitu (viz bod 5.3).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tento léčivý přípravek nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Následující tabulka, shrnující nežádoucí reakce ambroxolu, je rozdělena do skupin podle terminologie MedDRA spolu s jejich četnostmi: velmi časté (> 1/10); časté (> 1/100 až <1/10); méně časté (> 1 000 až <1/100); vzácné (> 1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit):

Třídy orgánových systémů podle databáze MedDRA

Četnost

Nežádoucí účinek

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Hypersenzitivní reakce

Není známo

Anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku, angioedému a pruritu

Poruchy nervového systému

Časté

Dysgeusie

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté

Hypestézie v oblasti hltanu

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea, hypestézie v oblasti úst

Méně časté

Průjem, zvracení, dyspepsie, suchá ústa, bolest břicha

Není známo

Suché hrdlo

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vzácné

Vyrážka, kopřivka

Není známo

Závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy)

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9 Předávkování

Do současné doby nebyly zaznamenány žádné specifické projevy předávkování u lidí. Na základě zpráv o náhodném předávkování a/nebo chybách v léčbě se pozorované příznaky shodují se známými nežádoucími účinky ambroxolu v doporučených dávkách a mohou vyžadovat symptomatickou léčbu.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.


5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Mukolytika ATC kód: R05CB06

Ambroxol, metabolit bromhexinu, je mukoaktivní látka s několika vlastnostmi zahrnující sekretolytické a sekretomotorické působení, které obnovuje fyziologický mechanismus vyčištění dýchacích cest, který hraje důležitou roli v obranném mechanismu těla, a vedou k produktivnímu kašli.

V předklinických studiích bylo zjištěno, že léčivá látka ambroxol-hydrochlorid zvyšuje sekreci hlenu v respiračním traktu. Zvyšuje tvorbu plicního surfaktantu a stimuluje činnost řasinek. Toto působení vede ke zlepšení slizničního transportu (mukociliární clearance). Zlepšení mukociliární clearance bylo prokázáno v klinických farmakologických studiích. Zvýšení hlenové sekrece a mukociliární clearance usnadňuje vykašlávání a zmírňuje kašel.

U pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) vedla dlouhodobá léčba (6 měsíců) ambroxol-hydrochloridem (75 mg) k významnému snížení exacerbací, které bylo zjevné po 2 měsících léčby. U pacientů léčených ambroxol-hydrochloridem byly příznaky onemocnění přítomny podstatně méně dní a byl u nich snížen počet dní, během kterých užívali antibiotika, pokud u nich byla tato léčba požadována. Léčba ambroxol-hydrochloridem vedla také ke statisticky významnému zlepšení příznaků (potíže s vykašláváním hlenu, kašel, dušnost, auskultační nález) ve srovnání s placebem.

Na modelu králičího oka byl pozorován lokální anestetický účinek ambroxol-hydrochloridu, který může být vysvětlen schopností blokovat sodíkový kanál. In vitro studie prokázaly, že ambroxol-hydrochlorid blokuje sodíkové kanály neuronu; vazba byla reverzibilní a závislá na koncentraci.

In vitro studie ukázaly, že ambroxol-hydrochlorid významně snižuje uvolňování cytokinů z mononukleárních a polymorfonukleárních buněk v krvi, ale také vázaných ve tkáních.

Podávání ambroxol-hydrochloridu společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v bronchopulmonálním sekretu a ve sputu.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Absorpce perorálních forem ambroxolu s okamžitým uvolňováním je rychlá a úplná. Absorpce vykazuje lineární závislost na dávce. Maximálních plazmatických hladin je dosaženo za 1 až 2,5 hodiny po perorálním podání formy s okamžitým uvolňováním a za 6,5 hodiny (medián) u formy s prodlouženým uvolňováním. Zjištěná absolutní biologická dostupnost po podání 30 mg tablety byla 79 %.

Distribuce

Ambroxol je rychle distribuován do tkání, nejvyšší koncentrace je dosahováno v plicní tkáni. Distribuční objem po perorálním podání byl odhadnut na 552 l. Extenzivně se váže na plazmatické proteiny (90 %)

Biotransformace a eliminace

Přibližně 30% perorálně podané dávky je eliminováno během prvního průchodu játry (first pass effect). Jinak je ambroxol primárně metabolizován v játrech glukuronidací a částečně štěpením na dibrom-anthranilovou kyselinu (přibližně 10%) vedle některých dalších méně významných metabolitů. Studie na lidských jaterních mikrozomech ukázaly, že za přeměnu na dibrom-anthranilovou kyselinu je odpovědný CYP3A4.

Během 3 dnů po perorálním podání se přibližně 6 % dávky nalézá ve volné formě a přibližně 26 % dávky lze zjistit v konjugované formě v moči. Ambroxol hydrochlorid je vylučován s terminálním biologickým poločasem přibližně 10 hodin. Celková clearance je v rozsahu 660 ml/min, s renální clearance vypočtenou přibližně na 83 % celkové clearance.

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů

U pacientů s poruchou funkce jater je vylučování ambroxol-hydrochloridu sníženo, což má za následek přibližně 1,3x až 2x vyšší plazmatické hladiny. Díky širokému terapeutickému rozmezí není nutná úprava dávek ambroxol hydrochloridu.

Jiné

Nebylo zjištěno, že by věk a pohlaví ovlivňovaly farmakokinetiku ambroxol hydrochloridu v klinicky významném rozsahu, takže není nutné upravovat režim dávkování.

Nebylo zjištěno, že by příjem potravy ovlivňoval biologickou dostupnost ambroxol hydrochloridu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ambroxol-hydrochlorid má nízký index akutní toxicity. Ve studiích s opakovaným podáním dávky nebyly po perorálně podaných dávkách 150 mg/kg/den (myš, 4 týdny), 50 mg/kg/den (potkan, 52 a 78 týdnů), 40 mg/kg/den (králík, 26 týdnů) a 10 mg/kg/den (pes, 52 týdnů) zjištěny hladiny nežádoucích účinků (NOAEL). Nebyl zjištěn žádný cílový orgán z hlediska toxicity.

Ve čtyřtýdenních studiích intravenózní toxicity, v nichž byl použit ambroxol-hydrochlorid u potkanů (v dávce 4; 14 a 64 mg/kg/den) a u psů (v dávce 45; 90 a 120 mg/kg/den (infuze 3 hodiny denně)), se neprojevila žádná závažná lokální a systémová toxicita včetně histopatologie. Všechny nežádoucí účinky byly reverzibilní.

Nebyly zjištěny žádné embryotoxické nebo teratogenní účinky při perorálních dávkách ambroxol-hydrochloridu až 3 000 mg/kg/den u potkanů a až 200 mg/kg/den u králíků. Fertilita samců a samic potkana nebyla poškozena až do dávky 500 mg/kg/den. Hodnota NOAEL byla ve studii peri- a postnatálního vývoje stanovena na 50 mg/kg/den. Dávka ambroxol-hydrochloridu 500 mg/kg/den byla mírně toxická pro feny a štěňata, což se projevilo zpomalením hmotnostních přírůstků a snížením počtu mláďat ve vrhu. Studie genotoxicity in vitro (Amesův a chromozomální aberační test) a in vivo (mikronukleární test u myší) neodhalily žádný mutagenní potenciál ambroxol-hydrochloridu. Ambroxol-hydrochlorid nevykázal tumorogenní potenciál ve studiích kancerogenity uskutečněných na myších (50, 200 a 800 mg/kg/den) po dobu 105 týdnů a potkanech (65, 250 a 1000 mg/kg/den) po dobu 116 týdnů.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Natrium-benzoát (E 211)

Sorbitol (E 420)

Sukralosa

Hyetelosa

Monohydrát kyseliny citronové (E 330)

Tekuté jahodové aroma 501 440 T (složené z propylenglykolu (E 1520) a směsí silic)

Čištěná voda

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky

Po prvním otevření: 6 měsíců.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Hnědá skleněná lahvička (třída III) s HDPE dětským bezpečnostním šroubovacím uzávěrem, vnějším PP uzávěrem a PE adaptérem, krabička. Každé balení obsahuje plastovou stříkačku (PP tělo a HDPE píst) pro perorální podání se stupnicí po 0,5 ml do 5 ml.

Velikost balení: 100 ml, 200 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Max Pharma Limited First Floor Roxburghe House 273-287 Regent Street Londýn, W1B 2HA Velká Británie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

52/153/16-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 13.4.2016

10. DATUM REVIZE TEXTU

6.5.2016

6/6