Příbalový Leták

Ambroxol Dr.Max 15 Mg/5 Ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ambroxol Dr.Max 15 mg/5 ml sirup

ambroxoli hydrochloridum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml sirupu obsahuje ambroxoli hydrochloridum 3 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Obsahuje sorbitol.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Sirup

100 ml 200 ml

5    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Po prvním otevření: 6 měsíců.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA

Reg. č.: 52/153/16-C

13. ČÍSLO SARZE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

Uvolňuje zahlenění.

Usnadňuje vykašlávání.

Zmírňuje kašel.

Bez cukru, vhodný pro diabetiky.

Dávkování:

Věk

Dávkování

Děti do 2 let

2,5 ml 2x denně

Děti 2 - 5 let

2,5 ml 3x denně

Děti 6 - 12 let

5 ml 2 - 3x denně

Dospělí a dospívající nad 12 let

10 ml 3x denně

16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU ambroxol dr.max 15 mg/5 ml

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ambroxol Dr.Max 15 mg/5 ml sirup

ambroxoli hydrochloridum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml sirupu obsahuje ambroxoli hydrochloridum 3 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Obsahuje sorbitol.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Sirup

100 ml 200 ml

5    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Po prvním otevření: 6 měsíců.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA 52/153/16-C

13. ČÍSLO SARZE


Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15 NÁVOD K POUŽITÍ

16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

4/4