Příbalový Leták

Ambroxol Dr.Max 15 Mg/5 Ml

Sp.zn.sukls28174/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ambroxol Dr.Max 15 mg/5 ml Sirup

ambroxoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Ambroxol Dr.Max a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambroxol Dr.Max užívat

3.    Jak se Ambroxol Dr.Max užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak Ambroxol Dr.Max uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Ambroxol Dr.Max a k čemu se používá

Přípravek se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacího ústrojí. Jedná se např. o akutní a opakované záněty průdušek, hrtanu a průdušnice a dále o chronická onemocnění jako je např. chronická bronchitida (zánět průdušek) a chronická obstrukční plicní nemoc.

Pacienti s akutním onemocněním dýchacího ústrojí mohou přípravek užívat bez porady s lékařem. Pacienti trpící chronickým onemocněním dýchacího ústrojí mohou dlouhodobě přípravek užívat jen po poradě s lékařem.

Akutní onemocnění jsou na počátku obvykle doprovázeny suchým, dráždivým kašlem, případně ještě pocitem pálení na hrudi u zánětu průdušek a chrapotem u zánětu hrtanu. V dalším průběhu dochází k tvorbě vazkého hlenu a postupnému vykašlávání. U chronických stavů mohou být oba druhy kašle -suchý dráždivý kašel i vlhký (produktivní) typ kašle s tvorbou hlenu.

Ambroxol, léčivá látka přípravku Ambroxol Dr.Max, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látka pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek zajišťující transport hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší transport a vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle.

Ambroxol Dr.Max je určen především pro děti do 12 let, mohou ho však užívat i dospívající a dospělí.

Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambroxol Dr.Max užívat Neužívejte Ambroxol Dr.Max

-    jestliže jste alergický(á) na ambroxol hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím Ambroxol Dr.Max se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

-    jestliže dlouhodobě trpíte kašlem;

-    jestliže máte astma nebo trpíte vážnými astmatickými záchvaty;

-    jestliže máte nebo jstě měl(a) onemocnění ledvin nebo jater;

-    jestliže máte žaludeční nebo dvanáctníkové vředy.

V souvislosti s podáváním ambroxolu byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí. Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí nebo pohlavních orgánů), přestaňte Ambroxol Dr.Max užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a Ambroxol Dr.Max

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Podávání přípravku Ambroxol Dr.Max společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim a erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v hlenu, který se vytváří v dýchacích cestách, což lze považovat za žádoucí účinek.

Podávání přípravku Ambroxol Dr.Max společně s léky tlumící kašel (např. kodein) vede k potlačení vykašlávání hlenu, a proto se současné užívání nedoporučuje.

Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nežádoucí interakce s jinými léky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nedoporučuje se Ambroxol Dr.Max užívat v těhotenství, zejména v prvních 3 měsících.

Jelikož je ambroxol vylučován do mateřského mléka, nedoporučuje se, aby Ambroxol Dr.Max užívaly kojící matky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Ambroxol Dr.Max obsahuje sorbitol

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 1 ml přípravku obsahuje 0,35 g sorbitolu. Maximální doporučená denní dávka (30 ml) obsahuje 10,5 g sorbitolu. Sorbitol může mít mírný projímavý účinek. Energetická hodnota sorbitolu je 10,92 kJ/g (2,6 kcal/g).

Ambroxol Dr.Max je vhodný pro diabetiky.

3. Jak se Ambroxol Dr.Max užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

•    Dospělí a dospívající nad 12 let:    10 ml    3x denně

•    Děti 6 - 12 let:    5 ml 2    - 3x denně

•    Děti 2 - 5 let:    2,5 ml    3x denně

•    Děti do 2 let:    2,5 ml    2x denně

K odměření příslušných dávek slouží přiložená plastová stříkačka.

Ambroxol Dr.Max lze podávat dětem mladším 12 let pouze na doporučení lékaře.

Ambroxol Dr.Max je určen pouze pro perorální použití.

Ambroxol Dr.Max lze užívat s jídlem i bez jídla. Je doporučeno vypít sklenici vody po podání a zvýšit příjem tekutin během dne.

Délka léčby přípravkem Ambroxol Dr.Max je určena individuálně, v závislosti na indikaci a typu onemocnění. Pokud se však při akutním onemocnění dýchacích cest příznaky během 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nezlepší nebo se zhoršují, musíte vyhledat lékaře.

Přípravek neužívejte bez porady s lékařem déle než 10 dnů.

Dlouhodobé užívání přípravku Ambroxol Dr.Max u chronických onemocnění je možné pouze po poradě s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ambroxol Dr.Max, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ambroxol Dr.Max, než jste měl(a), požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka. Do současné doby nebyly zaznamenány žádné specifické projevy předávkování u lidí. Na základě zpráv o náhodném předávkování a/nebo chybách v léčbě se pozorované příznaky shodují se známými nežádoucími účinky přípravku Ambroxol Dr.Max v doporučených dávkách a mohou vyžadovat léčbu těchto příznaků.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ambroxol Dr.Max

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku léku, vezměte ji, jakmile si vzpomenete. Pokud je však již čas pro další dávku, vynechte zapomenutou dávku a užijte následující dávku jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Ambroxol Dr.Max

Ambroxol Dr.Max má být užíván jen v případě potřeby a jeho podávání se má ukončit, pokud nastane úleva.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté (mohou se vyskytnout u méně než 1 z 10 pacientů)

   Narušení chuti

•    Necitlivost v hrdle

•    Nevolnost

•    Necitlivost úst a jazyka

Méně časté (mohou se vyskytnout u méně než 1 ze 100 pacientů)

•    Průjem

Zvracení

•    Porucha trávení

•    Suchá ústa

•    Bolesti břicha

Vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 z 1000 pacientů)

   Reakce z přecitlivělosti

•    Vyrážka

•    Kopřivka

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

   Anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku , angioedému (rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění

•    Závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy)

•    Svědění kůže

•    S uché hrdlo

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Ambroxol Dr.Max uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za „EXP:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Ambroxol Dr.Max obsahuje

-    Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum 3 mg v 1 ml sirupu.

-    Pomocnými látkami jsou natrium-benzoát (E 211), sorbitol (E 420), sukralosa, hyetelosa, monohydrát kyseliny citronové (E 330), tekuté jahodové aroma 501 440 T (složené z propylenglykolu (E 1520) a směsi silic) a čištěná voda.

Jak Ambroxol Dr.Max vypadá a co obsahuje toto balení

Ambroxol Dr.Max je bezbarvá nebo světle žlutá tekutina s jahodovou vůní.

Ambroxol Dr.Max sirup je balen v hnědé skleněné lahvičce s plastovým dětským bezpečnostním šroubovacím uzávěrem, vnějším uzávěrem a adaptérem v krabičce. Každé balení obsahuje plastovou stříkačku pro perorální podání.

Velikost balení: 100 ml, 200 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Dr. Max Pharma Limited First Floor Roxburghe House 273-287 Regent Street Londýn, W1B 2HA Velká Británie

Výrobce

Balkanpharma - Troyan AD, 1 Krayrechna Str., Troyan, Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika    Ambroxol    Dr.Max    15    mg/5    ml

Polsko    Ambroxol    Dr.Max

Slovenská republika    Ambroxol Dr.Max 15 mg/5    ml    sirup

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6.5.2016

5