Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Ambex

zastaralé informace, vyhledat novější
Informace pro variantu: Ambex, zobrazit další variantu

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls79891/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ambex

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Účinná látka:

Ambroxoli hydrochloridum 60 mg v jedné šumivé tabletě Pomocné látky:

jedna šumivá tableta obsahuje 30 mg aspartamu, 175,3 mg sodíku a další pomocné látky uvedené v bodě 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Šumivé tablety.

Popis přípravku: bílé až převážně bílé, ploché kulaté tablety se zkosenými hranami, s půlící rýhou na jedné straně, s typickou pomerančovou vůní.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikace

Mukolytická léčba akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu.

Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 12 let.

Pro děti mladší 12 let jsou určeny jiné lékové formy s nižším obsahem ambroxolu např. kapky nebo sirup.

4.2.    Dávkování a způsob podání

Během prvních dvou až tří dnů se u dospělých, mladistvých a dětí od 12 let užívá V4 tablety 3x denně. Poté se užívá ^ šumivé tablety dvakrát denně.

U dospělých může být léčebný účinek zvýšen podáním 1 tablety 2x denně.

K dělení tablety slouží půlící rýha.

Šumivé tablety se rozpustí před požitím ve sklenici vody. Užívají se po jídle.

Přípravek Ambex se nemá užívat bez porady s lékařem déle než 4-5 dní

4.3.    Kontraindikace

Přípravek nesmí být podáván pacientům se známou přecitlivělostí na ambroxol nebo jiné látky obsažené v přípravku.

Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky a vzhledem ke skutečnosti, že bezpečnost a účinnost přípravku Ambex u této věkové skupiny nebyla prokázána, není přípravek vhodný pro děti mladší 12 let.

4.4.    Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Šumivé tablety obsahují aspartam - zdroj fenylalaninu, proto je nevhodný pro pacienty s fenylketonurií.

Ambroxol by měl být podáván s opatrností při porušené bronchomotorice s větším nahromaděním hlenu z důvodu možného městnání hlenu.

Opatrnosti je třeba u pacientů s akutní vředovou chorobou žaludku a duodena, neboť mukolytika mohou poškozovat žaludeční sliznici. U těchto pacientů je proto třeba zvážit poměr rizika a přínosu léčby.

Při omezené funkci ledvin nebo při těžkém onemocnění jater se smí ambroxol užívat jen po konzultaci s lékařem. Jako u všech látek metabolizovaných v játrech a posléze vylučovaných ledvinami lze očekávat v případě závažné renální insuficience nahromadění metabolitů ambroxolu v organismu. Je třeba prodloužit dávkovací interval mezi jednotlivými dávkami nebo podávat nižší dávky.

Ve velmi vzácných případech byly při užívání léčivé látky ambroxol hlášeny závažné kožní reakce, jako je Stevensův-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom (toxická epidermální nekrolýza). Většinou mohly být objasněny závažností základního onemocnění nebo souběžnou medikací. V počátečním stadiu Stevens-Johnsonova nebo Lyellova syndromu se mohou u pacienta vyskytnout nespecifické chřipce podobné příznaky jako např. horečka, bolest celého těla, rýma, kašel a bolest v krku, které mohou vést k nasazení symptomatické léčby přípravky proti kašli a nachlazení. Právě proto, pokud by se objevily nové kožní nebo slizniční léze, je třeba léčbu ambroxolem ukončit a vyhledat lékaře.

Účinnost ambroxolu je podpořena přívodem tekutin.

Pacienti s histaminovou intolerancí by měli být sledováni. Tito pacienti by neměli být dlouhodobě léčeni, neboť ambroxol ovlivňuje metabolismus histaminu a může vést ke vzniku příznaků intolerance (např. bolest hlavy, rýma, svědění).

Přípravek obsahuje 175,3 mg sodíku v jedné tabletě. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

4.5.    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při podávání přípravku Ambex společně s antitusiky může dojít v důsledku utlumení kašlacího reflexu k nebezpečnému hromadění sekretu.

4.6.    Těhotenství a kojení

Těhotenství

Ambroxol prostupuje placentární bariérou. Dostatečné údaje o podávání ambroxolu těhotným ženám nejsou k dispozici. Týká se to zejména období do 28. týdne těhotenství. V experimentálních studiích na zvířatech nebylo prokázáno teratogenní působení ambroxolu (viz bod 5.3). Přípravek by měl být v těhotenství užíván jen po pečlivém zvážení přínosu a rizika léčby, a to zejména v prvním trimestru těhotenství, v pozdějších stádiích těhotenství se dosud neprokázaly škodlivé účinky na plod.

Kojení

Ambroxol přechází do mateřského mléka. Proto užívání přípravku kojícími matkami se nedoporučuje. Nicméně nepříznivé účinky na kojené děti by neměly být očekávány.

Fertilita

Není známo, že by ambroxol ovlivňoval fertilitu u muže nebo ženy.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou známy, ovlivnění se nepředpokládá.

4.8. Nežádoucí účinky

Při hodnocení nežádoucích účinků se používají následující četnosti výskytu:

Velmi časté (>1/10) ;

Časté (> 1/1 00 až < 1/10) ;

Méně časté (> 1/1 000 až < 1/100) ;

Vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000);

Velmi vzácné (< 1/10 000),

není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Gastrointestinální poruchy:

Méně časté: nevolnost, bolest břicha, zvracení, sucho v ústech

Vzácné: pyrosis

Velmi vzácné: zácpa, sialorhea

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Velmi vzácné: závažné kožní reakce jako je Stevens-Johnsonův syndrom a epidermální nekrolýza (viz bod 4.4)

Poruchy nervového systému:

Méně časté: změny vnímání chuti

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Velmi vzácné. Rhinorrhea, suchost dýchacích cest

Poruchy ledvin a močových cest:

Velmi vzácné: Dysurie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Méně časté: reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážka, otok obličeje, dýchací obtíže, svědění), horečka.

Velmi vzácné: anafylaktické reakce až šok

4.9. Předávkování

Do současné doby nebyly zaznamenány závažné projevy předávkování u lidí. Bylo referováno o krátkodobém neklidu a průjmu.

Ambroxol byl podáván parenterálně v dávkování až 15 mg/kg/den a perorálně v dávce až 25 mg/kg/den a byl dobře snášen. Analogicky k předklickým testům může při extrémním předávkování dojít k zvýšené sekreci slin, dávení, zvracení a poklesu krevního tlaku.

Jestliže se vyskytnou příznaky předávkování, měla by být zahájena symptomatická léčba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Expektorancia, mukolytika.

ATC kod: R05CB06

V preklinických studiích bylo zjištěno, že ambroxol, léčivá látka přípravku Ambex , zvyšuje sekreci hlenu v respiračním traktu. Zvyšuje tvorbu plicního surfaktantu a stimuluje činnost řasinek. Toto působení vede ke zlepšení slizničního transportu (mukociliární clearance). Zlepšení mukociliární clearance bylo prokázáno v klinických farmakologických studiích. Zvýšení hlenové sekrece a mukociliární clearance usnadňuje vykašlávání a zmírňuje kašel.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce všech perorálních forem ambroxolu s neprotrahovaným účinkem je rychlá a téměř úplná a v terapeutickém rozmezí dávkování vykazuje lineární závislost na dávce podané v terapeutickém rozsahu. Maximálních plazmatických hladin je dosahováno během 0,5 až 3 hodin.

Při dávkování v terapeutickém rozmezí je vazba na plazmatické proteiny přibližně 90%. Ambroxol je po perorálním, nitrožilním nebo nitrosvalovém podání rychle a dobře distribuován z krve do tkání, nejvyšší koncentrace je dosahováno v plicní tkáni.

Plazmatický poločas je 7 až 12 hodin, kumulace nebyla zaznamenána.

Přibližně 30% perorálně podané dávky je eliminováno v první fázi. Ambroxol je metabolizován zejména konjugací v játrech. Asi 90% dávky je eliminováno renální cestou.

Při závažných onemocněních jater se clearance ambroxolu snižuje o 20-40%. Při závažné dysfunkci ledvin je třeba očekávat hromadění metabolitů ambroxolu.

5.3.    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Ambroxol má velmi nízký index toxicity. Perorální dávky 50 mg/kg (potkan), 40 mg/kg (králík) a 50 mg/kg (pes) představují dávky, které v opakovaných studiích v trvání až 6ti měsíců nevykazují žádné nežádoucí účinky. Z toxikologického hlediska nebyl pro ambroxol zjištěn žádný cílový orgán. Nebyly zjištěny žádné embryotoxické nebo teratogenní účinky při perorálních dávkách až 3000 mg/kg u potkanů a 200 mg/kg u králíků. Fertilita samců a samic potkana nebyla poškozena až do dávky 500 mg/kg.

Tzv. hladina "žádných nežádoucích účinků" byla při perinatálním a postnatálním podávání stanovena na 50 mg/kg. Dávka 500 mg/kg byla mírně toxická pro feny a štěňata, což se projevilo zpomalením hmotnostních přírůstků a snížením počtu mláďat ve vrhu.

Ambroxol nebyl mutagenní (Amesův test a mikronukleární test).

Léčivá látka přípravku nevykázala tumorogenní vlastnosti ve studiích kancerogenity uskutečněných na myších a potkanech.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Seznam pomocných látek

Dihydrogen-citronan sodný, hydrogenuhličitan sodný, povidon 25, sodná sůl sacharinu, aspartam, pomerančové aroma v prášku, makrogol 6000.

6.2.    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.    Doba použitelnosti

4 roky

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5.    Druh obalu a velikost balení

Bílá PP tuba, bílá PE zátka s vysoušedlem, krabička Velikost balení: 10 a 20 šumivých tablet

6.6.    Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci

Přípravek je určen k perorálnímu podání.

Tablety se před použitím rozpustí ve 2 dcl vody a roztok se po úplném rozpuštění tablety vypije.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

WALMARK, as.

Oldřichovice 44 739 61 Třinec, Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

52/031/06-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1. 2. 2006 / 22.2.2012

10.    DATUM REVIZE TEXTU

22.2.2012

5/5