Příbalový Leták

Allegra 120 Mg

Sp.zn.sukls170945/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Allegra 120 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje fexofenadini hydrochloridum 120 mg, což odpovídá fexofenadinum 112 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Broskvově zbarvená potahovaná tableta ve tvaru tobolky o rozměrech 6,1x15,8 mm, která má na jedné straně vyražené “012" a “e” napsané na druhé straně.

4    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Přípravek Allegra 120 mg je indikován ke zmírnění příznaků sezónní alergické rýmy u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Doporučená dávka fexofenadin-hydrochloridu u dospělých je 120 mg 1x denně užívaná před jídlem. Fexofenadin-hydrochlorid je farmakologicky aktivním metabolitem terfenadinu.

Pediatrická populace

   Děti ve věku 12 let a starší

Doporučená dávka fexofenadin-hydrochloridu u dětí ve věku 1 2 let a starších je 120 mg denně užívaná před jídlem.

•    Děti ve věku do 12 let

Bezpečnost a účinnost fexofenadin-hydrochloridu 120 mg u dětí do 12 let nebyla dosud stanovena.

Zvláštní skupiny pacientů

Studie u zvláštních rizikových skupin (starší pacienti, pacienti s poruchou funkce ledvin a jater) ukazují, že u těchto pacientů není nutná úprava dávkování fexofenadin-hydrochloridu.

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v době 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Stejně jako u většiny nových léčivých přípravků je jen omezené množství údajů týkajících se starších pacientů a pacientů s poruchou funkce ledvin a jater.

Fexofenadin-hydrochlorid se má u těchto skupin pacientů podávat s opatrností.

Pacienti s kardiovaskulárním onemocněním nebo s tímto onemocněním v anamnéze mají být upozorněni, že antihistaminika mohou způsobovat nežádoucí účinky, jako je tachykardie a palpitace (viz bod 4.8).

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Fexofenadin-hydrochlorid není metabolizován v játrech, a proto nedochází k vzájemným interakcím sjinými léčivými přípravky prostřednictvím jaterního mechanismu. Bylo zjištěno, že společné podávání fexofenadin-hydrochloridu s erythromycinem nebo ketokonazolem může mít za následek 2 - 3krát zvýšenou hladinu fexofenadinu v plazmě. Tyto změny neměly žádný vliv na QT interval a neměly souvislost se zvýšeným výskytem nežádoucích účinků v porovnání s léčivými přípravky podávanými jednotlivě.

Studie na zvířatech ukázaly, že zvýšení plazmatických hladin fexofenadinu pozorované po současném podání s erythromycinem nebo ketokonazolem nastalo pravděpodobně díky zvýšené gastrointestinální absorpci a sníženému vylučování žlučí nebo snížené gastrointestinální sekreci.

Nebyla pozorována žádná interakce mezi fexofenadinem a omeprazolem. Avšak podání antacid s obsahem hliníku a gelů obsahujících hydroxid hořečnatý15 minut před podáním fexofenadin-hydrochloridu způsobilo snížení biologické dostupnosti, s největší pravděpodobností v důsledku vazby v gastrointestinálním traktu. Je doporučeno mezi podáním fexofenadin-hydrochloridu a antacid obsahujících hliník a hořčík dodržet dvouhodinový interval.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Žádné dostupné údaje o podávání fexofenadin-hydrochloridu těhotným ženám nejsou k dispozici. Omezené studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky mající vliv na těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Fexofenadin-hydrochlorid nemá být používán během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.

Kojení

Nejsou k dispozici žádné údaje, že by fexofenadin-hydrochlorid přecházel do mateřského mléka. Ale při podávání terfenadinu kojícím ženám, jeho metabolit fexofenadin byl v mateřském mléce nalezen. Proto se podávání fexofenadin-hydrochloridu kojícím matkám nedoporučuje.

Fertilita

Nejsou k dispozici data o vlivu fexofenadin-hydrochloridu na fertilitu u lidí. U myší nebyl při podávání fexofenadin-hydrochloridu zaznamenán žádný vliv na fertilitu (viz bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Na základě farmakodynamického profilu a hlášených nežádoucích účinků je nepravděpodobné, že tablety fexofenadin-hydrochloridu budou mít vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. V objektivních testech bylo prokázáno, že přípravek Allegra nemá vliv na funkci centrálního

nervového systému. To znamená, že pacienti užívající tento přípravek mohou řídit nebo plnit úkoly vyžadující soustředění. Nicméně u senzitivních jedinců, kteří mají neobvyklou reakci na léčivé přípravky, je doporučeno kontrolovat jejich reakce před řízením nebo prováděním složitých úkolů.

4.8 Možná nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle frekvence výskytu následovně:

velmi časté (> 1/10); časté (> 1/100 až < 1/10); méně časté (> 1/1 000 až < 1/100); vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny v pořadí s klesající závažností.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v klinických studiích u dospělých pacientů s podobným výskytem jako ve studiích s placebem:

Poruchy nervového systému Časté: bolest hlavy, ospalost, závrať.

Garstointestinální poruchy Časté: nauzea.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Méně časté: únava.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u dospělých pacientů v postmarketingovém sledování. Četnost těchto nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit):

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivní reakce s projevy jako je angioedém, tlak na hrudi, dyspnoe, zrudnutí a systémová anafylaxe.

Psychiatrické poruchy

Nespavost, nervozita, poruchy spánku nebo noční můry/nadměrné snění (paronirie).

Srdeční poruchy Tachykardie, palpitace.

Gastrointestinální poruchy Průjem.

Poruchy kůže a podkožní tkáně Vyrážka, kopřivka, pruritus.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Při předávkování fexofenadin-hydrochloridem byly hlášeny závratě, ospalost, únava a sucho v ústech. Žádné klinicky významné nežádoucí účinky nebyly hlášeny u zdravých jedinců, jimž byly podávány jednotlivé dávky do 800 mg a 690 mg dvakrát denně po dobu 1 měsíce, nebo 240 mg jednou denně podávané po dobu 1 roku. Maximální tolerovaná dávka fexofenadin-hydrochloridu nebyla stanovena.

K odstranění nevstřebaného léčivého přípravku se mají použít standardní opatření. Doporučuje se symptomatická a podpůrná léčba. Hemodialýzou není možné účinně fexofenadin-hydrochlorid z krve odstranit.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná antihistaminika pro systémovou aplikaci ATC kód: R06AX26

Mechanismus účinku

Fexofenadin-hydrochlorid je nesedativní H antihistaminikum. Fexofenadin je farmakologicky aktivním metabolitem terfenadinu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Studie sledující výskyt erupcí a s okolním zarudnutím (“wheal and flare studies”) indukovaných lidským histaminem po podávání fexofenadin-hydrochloridu jednou a dvakrát denně ukazují, že tento léčivý přípravek vykazuje antihistaminový účinek začínající během jedné hodiny s dosažením maximálního účinku po 6 hodinách a trváním po dobu 24 hodin.

Ani po 28 dnech podávání nebyl prokázán vznik tolerance k těmto účinkům. Byl prokázán pozitivní vztah dávka-odpověď mezi dávkami 10 mg až 130 mg podávaných perorálně. U tohoto modelu antihistaminové aktivity bylo prokázáno, že byly požadovány dávky alespoň 130 mg k dosažení stejného účinku, který by byl udržován po dobu 24 hodin. Maximální inhibice kožních erupcí a zarudnutí byla vyšší než 80 %. Klinické studie u sezónní alergické rinitidy prokázaly, že dávka 120 mg je dostatečně účinná po dobu 24 hodin.

U pacientů se sezónní alergickou rinitidou, kterým byl podán fexofenadin-hydrochlorid v dávce až 240 mg dvakrát denně po dobu dvou týdnů, nebyl prokázán významný rozdíl v QTc intervalu ve srovnání s placebem. Rovněž u zdravých jedinců, kterým byl podán fexofenadin-hydrochlorid v dávce až 60 mg dvakrát denně po dobu 6 měsíců, 400 mg dvakrát denně po dobu 6,5 dne a 240 mg jednou denně po dobu jednoho roku, nebyla prokázána významná změna QTc intervalu ve srovnání s placebem. Fexofenadin-hydrochlorid v koncentracích 32krát vyšších než terapeutická koncentrace u člověka neměl vliv na opožděné otevření draslíkového kanálu v buňkách lidského srdečního svalu.

Fexofenadin-hydrochlorid (5-10 mg/kg perorálně) inhiboval antigenem indukovaný bronchospasmus u senzibilizovaných morčat a inhiboval uvolnění histaminu v supraterapeutických koncentracích (10-100 ^mol) z peritoneálních žírných buněk.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Fexofenadin-hydrochlorid je po perorálním podání rychle vstřebáván do těla, kdy Tmax je dosažena přibližně po 1 - 3 hodinách po podání dávky. Průměrná hodnota Cmax po podání 120 mg dávky jednou denně byla přibližně 427 ng/ml.

Distribuce

Fexofenadin je z 60 - 70 % vázán na plazmatické proteiny.

4

Biotransformace a eliminace

Fexofenadin se zanedbatelně metabolizuje (v játrech nebo mimo játra) a je jedinou hlavní složkou identifikovanou v moči a stolici zvířat a člověka. Profily plazmatické koncentrace fexofenadinu mají bi-exponenciální klesající charakter s terminálním eliminačním poločasem v rozmezí 11 až 15 hodin po opakovaném dávkování. Farmakokinetika jedné a vícenásobné dávky fexofenadinu je lineární pro perorální dávky až do 120 mg dvakrát denně. Dávka 240 mg dvakrát denně vytváří mírně větší než proporcionální zvýšení (8,8 %) ustáleného stavu plochy pod křivkou, což naznačuje, že farmakokinetika fexofenadinu je při dávkách mezi 40 mg a 240 mg podávaných denně prakticky lineární. Hlavním cesta eliminace je zřejmě exkrece žlučí, zatímco pouze 10 % požité dávky se vylučuje v nezměněné podobě močí.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Psi tolerovali 450 mg/kg podaných dvakrát denně po dobu 6 měsíců a nebyl u nich prokázán žádný toxický účinek, kromě občasného zvracení. Rovněž při studiích s jednorázovým podáním u psů a hlodavců nebyly pitvou prokázány žádné velké nálezy související s léčbou.

Studie tkáňové distribuce fexofenadin-hydrochloridu značeným radioizotopem u potkanů prokázaly, že fexofenadin neprochází hematoencefalickou bariérou.

V různých in vitro a in vivo testech mutagenicity se neprokázaly mutagenní účinky fexofenadin-hydrochloridu.

Karcinogenní potenciál fexofenadin-hydrochloridu byl hodnocen použitím terfenadinu ve studiích s podporou farmakokinetických studií ukazující na expozici fexofenadin-hydrochloridu (pomocí AUC hodnot v plazmě). U potkanů a myší, kterým byl podáván terfenadin, nebyla pozorována žádná kancerogenita (až do 150 mg/kg/den).

Ve studii reprodukční toxicity u myší fexofenadin-hydrochlorid nenarušil fertilitu, nebyl teratogenní a nenarušil pre- nebo postnatální vývoj.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa Předbobtnalý kukuřičný škrob Sodná sůl kroskarmelosy Magnesium-stearát

Potahová vrstva:

Hypromelosa Povidon K30 Oxid titaničitý (E171)

Koloidní bezvodný oxid křemičitý Makrogol 400

Červený oxid železitý (E172)

Žlutý oxid železitý (E172)

6.2 Inkompatibility

Žádné.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

PVC/PE/PVDC/Al nebo PVC/PVDC/Al blistry, baleny v krabičkách.

Velikost balení: 2 (pouze vzorek), 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 a 200 (10x 20) tablet v jednom balení. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

24/515/15-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 21.10.2015

10.    DATUM REVIZE TEXTU 7.1.2016

6