Příbalový Leták

Allegra 120 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Allegra 120 mg potahované tablety fexofenadini hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje fexofenadini hydrochloridum 120 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


2 potahované tablety 7 potahovaných tablet 10 potahovaných tablet 15 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 200 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Balení 2 tablety: NEPRODEJNÝ VZOREK


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 24/515/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


allegra 120 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

PVC/PE/PVDC/AL BLISTR PVC/PVDC/AL BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Allegra 120 mg potahované tablety fexofenadini hydrochloridum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


3