Příbalový Leták

Alkeran

Informace pro variantu: Prášek A Rozpouštědlo Pro Injekční Roztok (1+1x10ml,5mg/Ml), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Alkeran

Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok melphalanum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna injekční lahvička obsahuje melphalanum 50 mg


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: kyselina chlorovodíková 35%, povidon.

Rozpouštědlo: dihydrát citronanu sodného, propylenglykol, ethanol 96%, voda na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Balení obsahuje 1 injekční lahvičku s léčivou látkou a 1 injekční lahvičku s rozpouštědlem.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


intravenózní podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Cytotoxická látka


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


Tt název a adresa držitele rozhodnutí o registraci


Držitel rozhodnutí o registraci: Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Irsko


12. registrační císlo/císla


Registrační číslo: 44/224/70-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. klasifikace pro výdej


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. informace v braillově písmu


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Alkeran 50 mg

melphalanum

prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

kv.

podání

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

6.

JINÉ

Aspen Pharma

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Alkeran

Rozpouštědlo k přípravku

Složení: dihydrát citronanu sodného, propylenglykol, ethanol 96%, voda na injekci


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


c.š.:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


10 ml


6. JINÉ


Aspen Pharma


4