Příbalový Leták

Alkeran

Informace pro variantu: Prášek A Rozpouštědlo Pro Injekční Roztok (1+1x10ml,5mg/Ml), zobrazit další variantu

sp.zn. sukls102170/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele Alkeran

50 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok melphalanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Alkeran a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alkeran používat

3.    Jak se přípravek Alkeran používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Alkeran uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Alkeran a k čemu se používá

Přípravek Alkeran obsahuje léčivou látku melfalan, která patří do skupiny léků nazývaných

cytostatika a užívá se k léčbě některých druhů nádorových onemocnění. Účinkuje tak, že

snižuje počty abnormálních buněk, které vytváří Vaše tělo.

Přípravek Alkeran se používá při:

•    mnohočetném myelomu - zhoubného nádoru, který vzniká z buněk v kostní dřeni nazývaných plazmatické buňky. Plazmatické buňky pomáhají bojovat s infekcí a nemocemi tak, že produkují protilátky.

•    pokročilém neuroblastomu u dětí - (zhoubný nádor postihující nervový systém)

•    maligním melanomu na končetině - zhoubný nádot kůže

•    sarkomu měkkých tkání na končetině - zhoubný nádor svalů, tukových a vazivových tkání, cév nebo jiných podpůrných tkání těla

Zeptejte se svého lékaře, pokud chcete další vysvětlení k těmto onemocněním.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alkeran používat Neužívejte přípravek Alkeran:

-    jestliže jste alergický(á) na melfalan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže kojíte

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Alkeran, řekněte svému lékaři nebo zdravotní sestře, zda:

•    právě podstupujete nebo jste v nedávné době podstoupil(a) léčbu ozařováním (radioterapii) nebo chemoterapii,

•    máte poruchu funkce ledvin,

•    budete nebo jste v nedávné době byl(a) očkován(a). Důvodem je, že některé očkovací látky (například proti obrně, spalničkám, příušnicím a zarděnkám) u Vás mohou vyvolat infekci, pokud Vám budou podány během léčby přípravkem Alkeran.

Další léčivé přípravky a přípravek Alkeran

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně volně prodejných léků. Totéž se týká bylinných přípravků.

Zejména informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud užíváte některý z následujících přípravků:

•    vakcíny obsahující živé organismy (viz Upozornění a opatření)

•    kyselinu nalidixovou (antibiotikum užívané k léčbě infekcí močových cest)

•    cyklosporin (používaný k prevenci odmítnutí orgánů nebo tkání po transplantaci nebo k léčbě určitých kožních onemocnění, jako je lupénka a ekzém, nebo k léčbě revmatoidní artritidy).

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek Alkeran, pokud plánujete početí dítěte. To platí pro ženy i pro muže.

V době, kdy Vy nebo Váš partner dostáváte tuto injekci, je nutné používat spolehlivou antikoncepci, aby nedošlo k otěhotnění.

Pokud již jste těhotná, je důležité, abyste to řekla svému lékaři dříve, než dostanete přípravek Alkeran.

Při podávání přípravku Alkeran nesmíte kojit. Poraďte se se svým lékařem.

Plodnost

Přípravek Alkeran může působit na vaječníky nebo sperma a může způsobit neplodnost (neschopnost mít dítě). U žen může dojít k zastavení menstruace (amenorea) a u mužů k úplné nepřítomnosti spermií (azoospermie). Vzhledem k možnosti nedostatku spermií následkem léčby přípravkem Alkeran se mužům doporučuje, aby se před léčbou poradili o možnosti konzervace spermií. Doporučuje se, aby muži, kteří jsou léčeni přípravkem Alkeran , nepočali dítě během léčby a po dobu až 6 měsíců po jejím skončení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly u pacientů dostávajících tento lék zkoumány.

Přípravek Alkeran obsahuje sodík.

Tento léčivý přípravek obsahuje 2,32 mmol (53,4 mg) sodíku na injekční lahvičku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Přípravek Alkeran obsahuje etanol.

Tento léčivý přípravek obsahuje 5% obj.alkoholu, což odpovídá 10 ml piva nebo 4,2 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

Přípravek Alkeran obsahuje propylenglykol.

Může způsobit příznaky opilosti.

3. Jak se přípravek Alkeran používá

Přípravek Alkeran injekce by Vám měl předepsat pouze odborný lékař, který má zkušenosti s léčbou rakoviny.

Přípravek Alkeran je aktivní cytotoxická látka, která se používá podle pokynů lékaře se zkušenostmi s podáváním takových látek.

Přípravek Alkeran lze podat:

•    infuzí do žíly

•    perfuzí konkrétní části těla podáním do tepny

Váš lékař rozhodne, kolik přípravku Alkeran Vám bude podáno. Množství přípravku Alkeran závisí na:

•    Vaší tělesné hmotnosti nebo tělesném povrchu (specifické měření zohledňující Vaši hmotnost a velikost)

•    jiných lécích, které užíváte

•    Vašem onemocnění

•    Vašem věku

•    zda máte poruchu funkce ledvin či nikoliv

Při podávání přípravku Alkeran Váš lékař bude provádět pravidelné krevní testy pro kontrolu krevního obrazu. Váš lékař může někdy změnit Vaši dávku v závislosti na výsledku těchto testů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Alkeran , než jste měl(a)

Přípravek Alkeran Vám bude podávat lékař, je tedy nepravděpodobné, že by Vám byla podána příliš velká dávka. Pokud se domníváte, že Vám byla podána příliš velká dávka nebo jste dávku vynechal(a), řekněte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z následujících účinků, okamžitě to sdělte svému odbornému lékaři nebo navštivte nemocnici:

• alergická reakce, jejímiž známkami mohou být: vyrážka, kožní uzlíky nebo kopřivka na kůži otok obličeje, očních víček nebo rtů náhlá dýchavičnost a tíseň na hrudi kolaps (způsobený srdeční zástavou)

•    jakékoliv příznaky horečky nebo infekce (například bolest v hrdle, bolest v ústech nebo potíže s močovými cestami)

•    jakékoliv nečekané podlitiny nebo krvácení nebo pocit extrémní únavy, závratě nebo dušnost, protože by to mohlo znamenat, že se vytváří příliš málo krvinek určitého typu

•    pokud se náhle necítíte dobře (i při normální teplotě)

•    pokud cítíte bolest, ztuhlost nebo slabost svalů a Vaše moč je    tmavší    než obvykle nebo

je hnědé či červené barvy - pokud Vám byl přípravek Alkeran podán přímo do horní nebo dolní končetiny.

Řekněte svému lékaři, pokud se u Vás objeví kterýkoliv z následujících vedlejších příznaků,

ke kterým také může dojít u tohoto léku:

Velmi časté (postihuje více než 1 z 10 osob)

•    pokles počtu krvinek a krevních destiček

•    pocit na zvracení (nevolnost), zvracení a průjem

•    vředy v ústech - při vysokých dávkách přípravku Alkeran

•    vypadávání vlasů - při vysokých dávkách přípravku Alkeran

•    mravenčení nebo pocit tepla v místě, kam byla podána injekce přípravku Alkeran

•    svalové problémy jako úbytek a bolest - při podání přípravku Alkeran přímo do horní nebo dolní končetiny

Časté (postihuje méně než 1 z 10 osob)

•    vypadávání vlasů - při obvyklých dávkách přípravku Alkeran

•    vysoké hladiny chemické látky nazvané močovina ve Vaší krvi - u osob s poruchou funkce ledvin, které jsou léčeny pro myelom

•    svalový problém, který může způsobovat bolest, napětí, palčivá bolest, pálení nebo necitlivost - nazývaný kompartmentový syndrom. K tomu může dojít, pokud Vám je podán přípravek Alkeran přímo do horní nebo dolní končetiny

Vzácné (postihuje méně než 1 z 1 000 osob)

•    onemocnění, při němž máte malý počet červených krvinek, jelikož jsou předčasně ničeny - kvůli tomu můžete pociťovat velkou únavu, dušnost a závratě a může to způsobovat bolesti hlavy nebo žluté zbarvení Vaší kůže nebo očí

•    plicní problémy, které u Vás mohou vyvolávat kašel nebo sípání a obtíže s dýcháním

•    poruchy jaterní funkce, které se mohou projevit v krevních testech nebo vyvolat žloutenku (zežloutnutí bělma očí a kůže)

•    vředy v ústech - při normálních dávkách přípravku Alkeran

•    kožní vyrážky nebo svědění kůže

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

•    leukémie - rakovina krve

•    u žen: nedostavuje se menstruace (amenorea)

•    u mužů: nepřítomnost spermií v semeni (azoospermie)

•    odumření svalové tkáně (nekróza svalů)

•    rozpad svalových vláken (rabdomyolýza)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek Alkeran uchovávat

•    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

•    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“.

•    Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

•    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace Co přípravek Alkeran obsahuje

Léčivou látkou je melphalanum. Jedna injekční lahvička obsahuje melphalanum 50 mg. Pomocnými látkami jsou povidon a kyselina chlorovodíková 35%.

Před podáním injekce se melfalan se rozpustí v rozpouštědle. Rozpouštědlo obsahuje vodu na injekci, dihydrát citronanu sodného, propylenglykol a ethanol 96%.

Jak přípravek Alkeran vypadá a co obsahuje toto balení

Balení obsahuje jednu injekční lahvičku přípravku Alkeran a jednu injekční lahvičku s rozpouštědlem pro přípravek Alkeran.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive, Citywest Business Campus,

Dublin 24,

Irsko

Výrobce: GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A, San Polo di Torrile, Parma, Itálie Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.7.2016

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky Název přípravku

Alkeran

(Melphalanum)

Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok Složení přípravku

Léčivá látka: melphalanum, 50 mg v jedné lahvičce.

Pomocné látky: kyselina chlorovodíková 35%, povidon.

10ml lahvička rozpouštědla: dihydrát citronanu sodného, propylenglykol, ethanol 96%, voda na injekci.

Léková forma a velikost balení

Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok

Přípravek Alkeran se dodává jako souprava obsahující lahvičku s lyofilizovaným práškem a 10ml lahvičku s rozpouštědlem.

Farmakoterapeutická skupina, způsob účinku

Cytostatikum.

Alkeran je cytotoxická látka ze skupiny alkylujících látek. Tvorba meziproduktů (organických iontů nesoucích pozitivní náboj na uhlíku) z každé ze dvou 2-chloretylových skupin umožňuje alkylaci pomocí kovalentní vazby s dusíkem v poloze 7 guaninu na DNA. Tak dojde ke zkříženému spojení dvou vláken DNA, čímž se zabrání replikaci buněk.

Po aplikaci injekce melfalanu byl v plazmě pacientů zjištěn monohydroxymelfalan a dihydroxymelfalan, dosahující maximálních koncentrací přibližně po 60 až 105 minutách. V organismu melfalan podléhá spontánní degradaci, není metabolizován v játrech. Jen velmi malé množství melfalanu se vylučuje ledvinami v nezměněné formě.

Držitel rozhodnutí o registraci

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive, Citywest Business Campus,

Dublin 24,

Irsko

Výrobce

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.

San Polo Torrile (PR)

Itálie

Indikace

Injekční přípravek Alkeran aplikovaný arteriální perfuzí je indikován v terapii:

-    lokalizovaného maligního melanomu končetin;

-    lokalizovaného sarkomu měkkých tkání končetin.

Injekční přípravek Alkeran aplikovaný intravenózně v konvenčním dávkování je indikován v terapii:

-    mnohočetného myelomu;

Injekční přípravek Alkeran aplikovaný intravenózně ve vysoké dávce je indikován v terapii:

-    mnohočetného myelomu (s autologní transplantací kostní dřeně nebo bez ní);

-    pokročilého neuroblastomu v dětském věku;

Kontraindikace

•    Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.

•    Kojení.

Zvláštní upozornění

Přípravek Alkeran je účinné cytotoxické léčivo určené k použití pod dozorem lékařů majících zkušenosti s podáváním takovýchto léčiv.

Imunizace živými vakcínami může u imunokomprimovaných pacientů potenciálně způsobit infekci. Imunizace živými vakcínami se proto u pacientů léčených přípravkem Alkeran nedoporučuje.

Kdyby byl injekční roztok Alkeran podán paravenózně, mohl by způsobit lokální poškození tkáně, a proto se nemá podávat přímou injekcí do periferní žíly.

Aplikace vysokých dávek injekčního přípravku Alkeran - vzhledem k rizikům, jež obnáší, a k vysokým požadavkům na podpůrnou péči - má být vyhrazena specializovaným pracovištím, vybaveným odpovídajícím zařízením, a mají ji provádět jen zkušení lékaři.

U pacientů, jimž se podává vysoká dávka injekčního přípravku Alkeran, se má zvážit profylaktická aplikace antibiotik a podle potřeby podání krevních produktů. V období bezprostředně následujícím po podání vysoké dávky tohoto přípravku se má udržovat vysoká diuréza vydatnou hydratací a forsírovanou diurézou.

Před podáním vysoké dávky injekčního přípravku Alkeran je třeba věnovat pozornost zajištění adekvátního celkového stavu nemocného a dostatečných funkcí orgánů.

Sledování

Protože Alkeran působí silně myelosupresivně, je nezbytné provádět časté pravidelné kontroly krevního obrazu, aby se předešlo možnosti nadměrné myelosuprese a riziku ireverzibilní aplazie kostní dřeně.

Pokles počtu krevních elementů může pokračovat i po zastavení aplikace přípravku Alkeran, a proto je jeho aplikaci nutné dočasně přerušit hned po zjištění prvních známek abnormálně velkého poklesu počtu leukocytů nebo trombocytů.

U pacientů, kteří nedávno podstoupili jinou chemoterapii nebo radioterapii, je při použití přípravku Alkeran nutná zvláštní opatrnost s ohledem na zvýšenou myelotoxicitu.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s renální dysfunkcí, kteří mohou mít i uremickou supresi kostní dřeně, může být snížena clearance melfalanu, což si může vynutit redukci dávek přípravku Alkeran (viz bod 4.2.) Tyto pacienty je nutné pečlivě sledovat.

U pacientů s mnohočetným myelomem a poruchou funkce ledvin byl v počátečních stadiích terapie melfalanem pozorován přechodný významný vzestup koncentrace močoviny v krvi.

Mutagenita

U pacientů léčených tímto přípravkem byly pozorovány chromozomální aberace.

Kancerogenita

Akutní myeloidní leukémie (AML) a myelodysplastické syndromy (MDS)

U melfalanu, stejně jako ostatních alkylačních činidel, byly hlášeny leukemogenní účinky, zejména u starších pacientů po dlouhodobé kombinované terapii nebo radioterapii. Po melfalanové terapii amyloidózy, maligního melanomu, mnohočetného myelomu, makroglobulinémie, syndromu chladových aglutininů a ovariálního karcinomu byly hlášeny případy akutní leukemie.

Porovnáním souboru pacientek s ovariálním karcinomem léčených alkylačními léčivy se souborem pacientek se stejnou diagnózou, které ale nebyly léčeny tímto typem léčiv, bylo zjištěno, že použití alkylačních léčiv (včetně melfalanu) významně zvýšilo výskyt akutní leukemie.

Před zahájením léčby je nutné zvážit poměr mezi leukemogenním rizikem (AML a MDS) a potenciální terapeutickou prospěšností, pokud se zvažuje použití melfalanu v kombinaci s thalidomidem a prednisonem. Před zahájením a během léčby musí lékaři pacienta vždy vyšetřit za použití obvyklých testů, aby se zajistila včasná detekce rakoviny a v případě potřeby byla zahájena léčba.

Tento léčivý přípravek obsahuje 2,32 mmol (53,4 mg) sodíku v injekční lahvičce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Tento léčivý přípravek obsahuje 5 % obj. alkoholu, což odpovídá 10 ml piva nebo 4,2 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

Tento léčivý přípravek obsahuje propylenglykol. Může způsobit příznaky opilosti..

Interakce

Imunizace živými vakcínami se u imunokomprimovaných pacientů nedoporučuje.

Souběžné podání kyseliny nalidixové s vysokou i.v. dávkou melfalanu bylo příčinou úmrtí u pediatrické populace následkem hemoragické enterokolitidy.

U pacientů, kteří podstoupili transplantaci kostní dřeně podmíněnou vysokou i.v. dávkou melfalanu a jimž byl poté podán cyklosporin k prevenci reakce štěpu proti hostiteli, bylo popsáno narušení renální funkce.

Dávkování

Mnohočetný myelom

Přípravek Alkeran se aplikuje intermitentním způsobem, samotný nebo v kombinaci s jinými cytotoxickými léčivy. Byly použity dávky v rozmezí od 8 do 30 mg/m2 tělesného povrchu, podávané v intervalech 2 až 6 týdnů. Rada léčebných režimů kromě toho zahrnovala aplikaci prednisonu. O přesných podrobnostech léčebných protokolů je třeba se informovat v odborné literatuře.

Při použití v monoterapii je typickým intravenózním dávkovacím schématem podání 0,4 mg/kg tělesné hmotnosti (16 mg/m2 tělesného povrchu), opakované ve vhodných intervalech (např. každé 4 týdny), jejichž délka ale musí stačit k zotavení krevního obrazu v periferní krvi.

Vysokodávkové režimy obvykle využívají jednorázovou i.v. dávku 100 až 200 mg/m2 tělesného povrchu (přibližně 2,5 až 5,0 mg/kg tělesné hmotnosti), ovšem po dávkách vyšších než 140 mg/m2 tělesného povrchu je nezbytná autologní transplantace kostní dřeně. U pacientů s renální dysfunkcí se má dávka snížit o 50 % (viz Porucha funkce ledvin).

S ohledem na těžkou myelosupresi vyvolávanou vysokodávkovou injekcí přípravku Alkeran má být tento způsob léčby vyhrazen specializovaným pracovištím, vybaveným odpovídajícím zařízením, a prováděn jen zkušenými klinickými lékaři.

Maligní melanom

Hypertermická regionální perfuze přípravkem Alkeran byla použita jako adjuvantní léčba k chirurgické terapii maligního melanomu v časném stadiu a jako paliativní léčba pokročilé, ale lokalizované formy této nemoci.

O podrobnostech perfuzní techniky a o použitém dávkování je třeba se informovat v odborné literatuře.

Typické dávkovací rozmezí při perfuzi horní končetiny se pohybuje mezi 0,6 - 1,0 mg/kg tělesné hmotnosti a při perfuzi dolní končetiny mezi 0,8-1,5 mg/kg tělesné hmotnosti.

Sarkom měkkých tkání

Hypertermická regionální perfuze přípravkem Alkeran byla použita v léčení všech stadií lokalizovaného sarkomu měkkých tkání, obvykle v kombinaci s chirurgickou léčbou.

Alkeran byl v této indikaci podáván také v kombinaci s aktinomycinem D; o podrobnostech dávkovacích režimů je třeba se informovat v odborné literatuře.

Typické dávkovací rozmezí při perfuzi horní končetiny se pohybuje mezi 0,6 - 1,0 mg/kg tělesné hmotnosti a při perfuzi dolní končetiny mezi 1,0 -1,4 mg/kg tělesné hmotnosti

Pokročilý neuroblastom v dětském věku

Byly použity dávky 100 až 240 mg/m2 tělesného povrchu (někdy rozdělené do stejně velkých dílčích dávek, podaných ve třech po sobě jdoucích dnech) společně s autologní transplantací kostní dřeně, v některých případech ještě v kombinaci s radioterapií a/nebo s jinými cytotoxickými léčivy.

Parenterální podání

S výjimkou případů, kdy je indikována regionální arteriální perfuze, je přípravek Alkeran určen pouze k intravenónímu podání.

Intravenózní podání injekčního roztoku přípravku Alkeran se doporučuje realizovat jeho pomalým vstříknutím do rychle běžící i.v. infuze cestou očištěného injekčního konektoru („portu“).

Není-li přímé vstříknutí do rychle běžící infuze vhodné, lze injekční roztok podat po jeho předchozím zředění v nosném infuzním roztoku intravenózní infuzí z infuzního vaku.

Injekční přípravek Alkeran není kompatibilní s infuzními roztoky obsahujícími glukózu, a proto se doporučuje, aby se při jeho aplikaci používal POUZE fyziologický roztok (0,9% infuzní roztok chloridu sodného).

Jestliže se připravený injekční roztok přípravku Alkeran dále ředí mísením s infuzním roztokem, klesá jeho stabilita, přičemž rychlost degradace se rychle zvyšuje se stoupající teplotou. Provádí-li se aplikace při pokojové teplotě (přibližně 25 °C), neměla by od přípravy (rekonstituce) injekčního roztoku do dokončení infuzního podání uplynout doba delší než 1,5 hodiny.

Je nutné věnovat zvláštní péči tomu, aby se zabránilo paravenóznímu podání. V případě špatné přístupnosti periferních žil je třeba zvážit možnost podání centrálním žilním katetrem.

Vysoké dávky přípravku Alkeran - ať ve spojitosti s autologní transplantací kostní dřeně nebo bez ní - se doporučuje podávat centrálním žilním katetrem.

Při regionální arteriální perfuzi je třeba postupovat podle podrobného návodu v odborné literatuře.

Pediatrická populace

Vysoké dávky injekčního přípravku Alkeran ve spojení s autologní transplantací kostní dřeně byly použity u dětí s neuroblastomem; v této situaci se používají dávkovací schémata vycházející z plochy tělesného povrchu.

Alkeran v konvenčním dávkovém rozmezí je jen zřídkakdy indikován u dětí. Přesné pokyny pro dávkování u dětí nelze poskytnout.

Starší pacienti

Třebaže Alkeran v konvenčním dávkování bývá často aplikován starším pacientům, specifické informace týkající se jeho podávání této skupině pacientů nejsou k dispozici.

Zkušenosti s podáváním přípravku Alkeran u starších pacientů jsou omezené. Před aplikací vysoké dávky injekčního přípravku Alkeran starším pacientům je třeba věnovat pozornost zajištění adekvátního celkového stavu nemocného a dostatečných funkcí orgánů. Při hodnocení farmakokinetiky melfalanu nebyl prokázán vztah mezi věkem pacienta a clearance melfalanu nebo terminálním eliminačním poločasem melfalanu. Na základě omezených údajů, které jsou k dispozici, není u starších pacientů dostávajících melfalan v intravenózní formě nutná žádná specifická úprava dávkování a je doporučena běžná současná praxe úpravy dávkování na základě celkového stavu pacienta a podle stupně vyvolané myelosuprese.

Porucha funkce ledvin

Při renální dysfunkci klesá clearance melfalanu, i když je sama o sobě variabilní.

Používá-li se přípravek Alkeran v konvenčním i.v. dávkování (od 8 do 40 mg/m2 tělesného povrchu), doporučuje se u pacientů se středně těžkou až těžkou renální dysfunkcí snížit úvodní dávku o 50 % a další dávkování stanovit podle stupně myelosuprese.

U vysokých i.v. dávek přípravku Alkeran (od 100 do 240 mg/m2 tělesného povrchu) závisí potřeba redukce dávky na stupni renální dysfunkce, na tom, zda bude prováděna autologní transplantace kmenových buněk kostní dřeně, a na terapeutických požadavcích. Jako vodítko lze uvést, že při středně těžké až těžké renální dysfunkci {při hodnotě clearance 51Cr-EDTA (chromii[51Cr] edetas) od 50 do 30 ml/min} bývá obvyklé snížení dávky o 50 %. Nezbytná je rovněž adekvátní hydratace a forsírovaná diuréza. U pacientů s ještě těžší renální dysfunkcí {při hodnotě clearance 51Cr-EDTA (chromii[51Cr] edetas) nižší než 30 ml/min} se vysoké dávky přípravku Alkeran nedoporučují.

Způsob podávání

Bezpečná manipulace

Přípravek Alkeran má k podání připravovat lékárník dobře obeznámený s vlastnostmi tohoto přípravku a s požadavky na bezpečné zacházení s ním, nebo má mít nad přípravou přímý dozor.

Přípravek Alkeran má být připravován k aplikaci v aseptické jednotce lékárny, vybavené vhodným boxem s vertikálním laminárním prouděním vzduchu. Tam, kde toto vybavení není k dispozici, se má injekce Alkeran připravovat ve zvláštní místnosti (přípravně) lůžkového nebo ambulantního oddělení.

Osoby, které injekce připravují k použití nebo s nimi manipulují, při tom musejí mít nasazeny tyto ochranné prostředky:

-    rukavice na jedno použití, zhotovené z chirurgického latexu nebo z polyvinylchloridu vhodné kvality (pryžové rukavice nejsou dostačující);

-    chirurgickou obličejovou masku vhodné kvality;

-    ochranné brýle, které je po použití nutné důkladně umýt vodou;

-    zástěru na jedno použití.

V aseptických zařízeních se vyžaduje použití dalších vhodných pomůcek.

Dojde-li ke kontaminaci okolního prostředí (rozsypáním nebo rozlitím byť i malého množství přípravku), je nutné rozsypaný nebo rozlitý přípravek neprodleně setřít (osoba, která to provádí, při tom musí mít vhodný ochranný oděv) zvlhčenými papírovými ručníky (osuškami) na jedno použití a ty po použití odhodit do sběrného obalu (pytle nebo pevné nádoby) určeného pro vysoce nebezpečný odpad a zlikvidovat v souladu s platnými místními právními předpisy. Kontaminované plochy mají být umyty velkým množstvím vody.

Přijde-li injekční roztok do styku s kůží, je nutné zasažené místo neprodleně důkladně umýt mýdlem a velkým množstvím studené vody.

Přijde-li Alkeran do styku s očima, je OKAMŽITĚ nutné provést výplach očí sterilním izotonickým roztokem chloridu sodného a neprodleně vyhledat (přivolat) lékařskou pomoc. Není-li k dispozici sterilní izotonický roztok chloridu sodného, lze k výplachu očí použít velké množství vody.

Likvidace

Ostré předměty, např. injekční jehly, stříkačky, aplikační soupravy a lahvičky, se odkládají k likvidaci do pevných nádob označených vhodným výstražným symbolem. Osoby odstraňující tyto předměty musejí být obeznámeny s bezpečnostními opatřeními, která je nutné dodržovat, a nebezpečný materiál se má pokud možno zničit spalováním. Veškerá likvidace musí být v souladu s platnými místními právními předpisy nebo s regulačními požadavky místních oprávněných autorit.

Příprava injekčního roztoku Alkeran

Injekční roztok Alkeran se má připravovat rekonstitucí lyofilizovaného prášku přiloženým rozpouštědlem (ředidlem) ZA POKOJOVÉ TEPLOTY.

K lyofilizovanému prášku se přidá najednou 10 ml tohoto rozpouštědla a obsah lahvičky se hned začne protřepávat a protřepává se, dokud nevznikne čirý roztok. Takto připravený roztok obsahuje v 1 ml ekvivalent 5 mg bezvodého melfalanu a má hodnotu pH přibližně 6,5.

Injekční roztok přípravku Alkeran má omezenou stabilitu, a proto se musí připravovat těsně před aplikací. Jakékoli množství zbylého, nepoužitého roztoku je nutné zlikvidovat.

Rekonstituovaný roztok se nesmí ukládat do chladničky, protože by došlo k precipitaci.

Jestliže se připravený roztok injekčního přípravku Alkeran dále ředí mísením s infuzním roztokem, klesá jeho stabilita a rychlost degradace se rychle zvyšuje se stoupající teplotou. Provádí-li se aplikace při pokojové teplotě (přibližně 25 °C), neměla by od rekonstituce injekčního roztoku do dokončení infuzního podání uplynout doba delší než 1,5 hodiny.

Pokud se v rekonstituovaném injekčním roztoku nebo v jeho dále zředěném infuzním roztoku objeví jakýkoli viditelný zákal nebo pokud dojde ke krystalizaci, nesmí se takový roztok podat a musí být zlikvidován.

Nežádoucí účinky

V současnosti nejsou k dispozici aktuální klinické informace pro tento léčivý přípravek, které by umožňovaly stanovení četnosti nežádoucích účinků. Frekvence nežádoucích účinků se může lišit v závislosti na indikaci a užívané dávce a také v závislosti na kombinaci s dalšími léčivy.

Nežádoucí účinky jsou seřazeny dle četnosti na základě následující klasifikace:

Velmi časté (>1/10), časté (>1/100, <1/10), méně časté(>1/1000, <1/100), vzácné (>1/10000, <1/1000), velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánových systémů

Nežádoucí účinky

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Není známo

Sekundární akutní myeloidní leukémie a myelodysplastický syndrom

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté

Útlum kostní dřeně, který vede k leukopenii, trombocytopenii a anémii

Vzácné

Hemolytická anémie

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Alergické reakce1 (viz Poruchy kůže a podkožní tkáně)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácné

Intersticiální pneumonie a plicní fibróza (včetně fatálních případů)

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Nauzea, zvracení2, průjem2, stomatitida2 při vysokých dávkách

Vzácné

Stomatitida2 při konvenčních dávkách

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné

Jaterní poruchy (změny funkčních jaterních testů až klinická manifestace jako hepatitida a žloutenka); venookluzivní onemocnění po vysokých dávkách

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Alopecie při vysokých dávkách

Časté

Alopecie při konvenčních dávkách

Vzácné

Makulopapulózní exantém a pruritus (viz Poruchy imunitního systému)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (po izolované perfuzi končetiny)

Velmi časté

Svalová atrofie, svalová fibróza, myalgie,

Časté

Kompartmentový syndrom

Není známo

Svalová nekróza, rabdomyolýza

Poruchy ledvin a močových cest

Časté

U pacientů s myelomem a poruchou funkce ledvin bylo v časných stadiích léčby melfalanem pozorováno přechodné výrazné zvýšení hodnot urey v krvi

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Není známo

Azoospermie, amenorea

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Subjektivní a přechodný pocit horka a/nebo palčivá bolest

Vyšetření (po izolované perfuzi končetiny)

Velmi časté

Zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi

1. Po úvodní i po opakované aplikaci me

falanu, zejména po jeho i.v. podání, byly

ojediněle hlášeny alergické reakce jako kopřivka, edém, exantémy a anafylaktický šok. V souvislosti s těmito nežádoucími účinky byla vzácně hlášena i srdeční zástava.

2. Výskyt průjmu, zvracení nebo stomatitidy představuje toxicitu limitující dávku u pacientů, kterým je podána vysoká i.v. dávka přípravku Alkeran v kombinaci s autologní transplantací kostní dřeně. Zdá se, že předléčení cyklofosfamidem snižuje závažnost gastrointestinálních poruch vyvolaných vysokými dávkami přípravku Alkeran.

Doba použitelnosti

3 roky.

Po naředění ihned spotřebovat

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 13.7.2016

13