Příbalový Leták

Alfuzosin Aurobindo 10 Mg Tablety S Prodlouženým Uvolňováním

Informace pro variantu: Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (100 Ii,10mg), Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (50 Ii,10mg), Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (30,10mg), Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (1000,10mg), Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (30 Ii,10mg), Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (500,10mg), zobrazit další variantu

sp. zn. sukls115220/2015 a k sp. zn. sukls115221/2015 a sukls115223/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Alfuzosin Aurobindo 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje alfuzosini hydrochloridum 10 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Tableta s prodlouženým uvolňováním

Bílé až téměř bílé kulaté (průměr 8.1 mm) bikonvexní potahované tablety s vyraženým „X“ na jedné a „47“ na straně druhé.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Léčba středně těžkých až těžkých funkčních symptomů benigní hyperplazie prostaty (BHP).

4.2    Dávkování a způsob podání Perorální podání.

Tableta s prodlouženým uvolňováním se polyká celá a zapíjí dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody). Tablety s prodlouženým uvolňováním se nesmí drtit, žvýkat ani dělit (viz bod 4.4).

První dávka se má užít večer před spaním. Desetimiligramová tableta s prodlouženým uvolňováním se užívá bezprostředně po stejném jídle každý den.

Dospělí:

Doporučená dávka je jedna 10mg tableta s prodlouženým uvolňováním jednou denně.

Starší pacienti (nad 65 let)

Doporučená dávka je stejná jako u dospělých. Farmakokinetické studie a studie klinické bezpečnosti ukazují, že u starších pacientů není nutná úprava dávky.

Porucha funkce ledvin

Lehká až středně těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu > 30 ml/min): Snížení dávky není obvykle nutné (viz bod 5.2).

Těžká porucha funkce ledvin

Přípravek Alfuzosin Aurobindo 10 mg se nemá podávat pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min), protože u této skupiny pacientů nejsou k dispozici údaje o klinické bezpečnosti (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater

Alfuzosin podávaný jako 10mg tablety s prodlouženým uvolňováním je kontraindikován u pacientů s jatemí insuficiencí. U pacientů s lehkou až středně těžkou jaterní insuficiencí je možné zvážit podání přípravků obsahujících nízkou dávku alfuzosin-hydrochloridu, jak je popsáno v odpovídajících informacích o přípravku.

Pediatrická populace

Účinnost alfuzosinu nebyla u dětí ve věku 2 - 16 let prokázána (viz bod 5.1). Alfuzosin proto není určen pro použití u pediatrické populace.

4.3    Kontraindikace

•    Hypersenzitivita na alfuzosin-hydrochlorid, další chinazoliny (např. terazolin, doxazosin) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

•    Ortostatická hypotenze v anamnéze.

•    Jaterní insuficience.

•    Kombinace s j inými alfa-1 -blokátory.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Protože u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) nejsou k dispozici údaje o klinické bezpečnosti, nemá se přípravek Alfuzosin Aurobindo 10 mg těmto pacientům podávat.

Přípravek Alfuzosin Aurobindo se má podávat s opatrností pacientům, kteří užívají antihypertenziva nebo nitráty.

U některých subjektů se může během několika hodin po podání přípravku vyvinout symptomatická (závratě, únava, pocení) nebo asymptomatická posturální hypotenze. Tyto účinky jsou obvykle přechodné, objevují se na začátku léčby a nejsou obvykle důvodem pro přerušení léčby.

Výrazný pokles krevního tlaku byl hlášen u post-marketingového sledování u pacientů s pre-existujícími rizikovými faktory (např. základní onemocnění srdce a/nebo současná léčba anti-hypertenzivy).

Při podávání alfuzosinu pacientům, kteří reagovali prohloubenou hypotenzí na podání jiných alfa-1-blokátorů, je třeba opatrnosti.

U pacientů s onemocněním koronárních cév je třeba pokračovat ve specifické léčbě koronární insuficience. Léčba alfuzosinem má být přerušena, pokud se objeví angina pectoris nebo se její příznaky zhorší.

Stejně jako všechny alfa-1-blokátory má být alfuzosin používán s opatrností u pacientů s akutním srdečním selháním.

Pacienti s vrozeným prodloužením QTc intervalu, se získaným prodloužením QTc intervalu v anamnéze nebo pacienti užívající léčivé přípravky, které prodlužují QTc interval, mají být vyšetřeni před podáním i během léčby alfuzosinem.

Při operaci šedého zákalu byl u některých pacientů léčených tamsulosinem (v současné době i v minulosti) pozorován „peroperační syndrom plovoucí duhovky“ (‘Intraoperative Floppy Iris Syndrome,’ IFIS, varianta syndromu malé zornice). Izolované případy byly rovněž hlášeny u dalších alfa-1-blokátorů a možnost účinku souvisejícího s touto třídou léků (class effect) nelze vyloučit. Protože IFIS může vést ke zvýšení komplikacím v průběhu výkonu, musí být oční chirurg před operací katarakty informován o užívání alfa1-blokátorů (v současné době i v minulosti).

Pacienti musí být upozorněni, že tablety se polykají celé. Jakékoliv jiné způsoby podání, jako je kousání, drcení, žvýkání, rozmělnění nebo roztlučení na prášek, jsou zakázány. Tyto postupy mohou vést k nežádoucímu uvolňování a vstřebávání léčivé látky s rizikem časného výskytu nežádoucích účinků.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Ve studiích u zdravých dobrovolníků nebyly mezi alfuzosinem a následujícími léčivými látkami pozorovány žádné farmakodynamické nebo farmakokinetické interakce: warfarin, digoxin, hydrochlorothiazid a atenolol.

Podávání celkových anestetik pacientovi, který užívá alfuzosin, může vést k nestabilitě krevního tlaku.

Kontraindikované kombinace:

- blokátory alfa-1 -receptorů (viz bod 4.3)

Zvyšuje hypotenzní účinek. Riziko závažné ortostatické hypotenze.

Kombinace, které je třeba vzít v úvahu:

-    Antihypertenziva (viz bod 4.4)

-    Nitráty (viz bod 4.4)

-    Silné inhibitory CYP3A4 (jako je itrakonazol, ketokonazol, inhibitory proteáz, klarithromycin, telithromycin a nefazodon), protože zvyšují hladiny alfuzosinu v krvi (viz bod 5.2)

Ketokonazol: Opakovaná dávka 200 mg ketokonazolu denně po dobu sedmi dnů vedla k 2,1násobnému zvýšení Cmax a 2,5násobnému zvýšení expozice alfuzosinu 10 mg jednou denně při podání po jídle. Další parametry, jako je tmax a ty 2 se nezměnily.

Nárůst Cmax a AUC(last) alfuzosinu po opakované dávce 400 mg ketokonazolu denně byl 2,3násobný resp. 3,2násobný (viz bod 5.2).

Viz také bod 4.4.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Vzhledem k rozsahu indikací přípravku není tato část relevantní.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou k dispozici žádné údaje o účinku na řízení motorových vozidel.

Na začátku léčby se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako jsou závratě a astenie. Toto je třeba brát v úvahu při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů.

4.8    Nežádoucí účinky

Klasifikace frekvence:

Velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), méně časté (>1/1 000 až <1/100), vzácné (>1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Frekvence

Časté

Méně časté

Velmi vzácné

Není známo

Poruchy krve a

lymfatického

systému

neutropenie,

thrombocytopenie

Srdeční poruchy

tachykardie

angina pectoris u pacientů s

fibrilace síní

ischemickou chorobou srdeční v anamnéze (viz bod 4.4)

Cévní poruchy

hypotenze (posturální), návaly

Poruchy

nervového

systému

závratě, bolest hlavy

synkopa, vertigo

Poruchy oka

peroperační syndrom plovoucí duhovky

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

rinitida

Gastrointestináln í poruchy

nauzea, bolest břicha

průjem

zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

vyrážka, exantém

kopřivka,

angioedém

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

astenie

edém, bolest na hrudi

Poruchy jater a žlučových cest

Hepatocelulární

poškození,

cholestatické

jaterní

onemocnění

Poruchy reprodukčního systému a prsu

priapismus

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí podle klesající závažnosti.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

V případě předávkování má být pacient hospitalizován, uložen do polohy vleže na zádech a má být zavedena konvenční léčba hypotenze. V případě výrazné hypotenze může být vhodné podání vasokonstrikční látky, která působí přímo na svalová vlákna cév.

Alfuzosin se ve vysoké míře váže na plasmatické proteiny, proto dialýza nemusí být přínosem.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.


5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonista a-receptorů ATC kód: G04C A01

Alfuzosin, racemát, je perorálně účinný derivát chinazolinu, který selektivně blokuje postsynaptické alfa-1-receptory. Studie in vitro potvrdily selektivitu alfuzosinu pro alfa-1-adrenoreceptory lokalizované v oblasti dna močového měchýře přiléhajícího k prostatě (trigonum vesicae), v uretře a prostatě. Klinické příznaky benigní hyperplazie prostaty nesouvisí pouze s velikostí prostaty, ale také se sympatomimetickými nervovými impulsy, které zvyšují napětí hladké svaloviny dolní části močového traktu stimulací postsynaptických alfa-receptorů. Léčba alfuzosinem uvolňuje tuto hladkou svalovinu, čímž dochází ke zlepšení průtoku moči.

Klinické důkazy uroselektivity byly prokázány klinickou účinností a dobrým bezpečnostním profilem u mužů léčených alfuzosinem, včetně starších pacientů a pacientů s hypertenzí. Alfuzosin může mít středně silné antihypertenzní účinky.

U mužů zlepšuje alfuzosin močení snížením napětí svaloviny uretry se snížením odporu průtoku z močového měchýře, což usnadňuje vyprázdnění močového měchýře.

U pacientů léčených alfuzosinem byla pozorována nižší frekvence akutní močové retence v porovnání s neléčenými pacienty.

V placebem kontrolovaných studiích u pacientů s benigní hyperplazií prostaty alfuzosin:

-    významně zvýšil maximální průtokovou rychlost (Qmax) u pacientů s Qmax menší než 15 ml/s v průměru o 30 %. Toto zlepšení bylo pozorováno od první dávky,

-    významně snížil tlak detrusoru a zvýšil objem, což vedlo k silnému nucení na močení,

-    významně snížil reziduální objem moči.

Tyto urodynamické účinky vedly ke zlepšení příznaků dolní části močového traktu (Lower Urinary Tract Symptoms, LUTS), tj. příznaků souvisejících s retencí (dráždivých) a vyprazdňováním moči (obstrukčních), což bylo jasně prokázáno.

Pediatrická populace

Alfuzosin není určen k použití u pediatrické populace (viz bod 4.2).

Účinnost alfuzosin-hydrochloridu nebyla ve dvou studiích provedených na 197 pacientech od 2 do 16 let věku se zvýšeným únikovým intravezikálním tlakem v detrusoru (LPP > 40 cm H2O) neurologické původu prokázána. Pacienti byli léčeni alfuzosin-hydrochloridem 0,1 mg/kg/den nebo 0,2 mg/kg/den, za použití upravených dětských lékových forem.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Alfuzosin vykazuje při terapeutickém rozmezí dávkování lineární farmakokinetiku. Kinetický profil je charakterizován velkou interindividuální variabilitou plasmatických koncentrací. Absorpce se zvyšuje při podání přípravku po jídle.

Absorpce

Průměrné maximální plasmatické koncentrace po podání první dávky (po jídle) byly 7,72 ng/ml, AUCinf byla 127 ng x hod/ml (po jídle) a tmax byla 6,69 hodiny (po jídle).

Za ustálených podmínek (po jídle) byla průměrná AUC v průběhu dávkovacího intervalu (AUCT) 145 ng x hod/ml, průměrná Cmax 10,6 ng/ml a Cmin byla 3,23 ng/ml.

Distribuce

Vazba na plasmatické proteiny je přibližně 90%. Distribuční objem alfuzosinu je u zdravých dobrovolníků 2,5 l/kg. Bylo prokázáno, že alfuzosin se přednostně distribuuje v prostatě ve srovnání s plasmou.

Eliminace

Zdánlivý biologický plasmatický poločas alfuzosinu je přibližně 8 hodin. Alfuzosin se rozsáhle metabolizuje v játrech (různými cestami). Metabolity jsou eliminovány močí a možná také žlučí. Z perorální dávky je 75 - 91 % vyloučeno ve stolici; 35 % v nezměněné podobě a zbytek jako metabolity, což ukazuje na určitý stupeň biliární exkrece. Přibližně 10 % dávky je vyloučeno v moči v nezměněné formě. Žádný z metabolitů není farmakologicky účinný.

Porucha funkce ledvin nebo jater

Distribuční objem a clearance se zvyšují při snížené funkce ledvin, což je pravděpodobně důsledkem snížení vazby na plasmatické proteiny. Biologický poločas se však nemění. Tato změna v farmakokinetické profilu není považována za klinicky relevantní. Z tohoto důvodu není nezbytné upravit dávkování u pacientů s lehkou až středně těžkou renální insuficiencí (viz bod 4.2 a 4.4).

U pacientů se těžkou poruchou funkce jater je biologický poločas prodloužen. Maximální plasmatická koncentrace je dvojnásobná a biologická dostupnost se zvyšuje v porovnání s mladými, zdravými dobrovolníky. Alfuzosin 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním je kontraindikován u pacientů s jaterní insuficiencí (viz bod 4.3).

Starší pacienti

Maximální plazmatické koncentrace (Cmax) a biologická dostupnost (AUC) se u starších pacientů v porovnání se zdravými dobrovolníky středního věku nezvyšují. Eliminační poločas (t1/2) zůstává nezměměn.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií genotoxicity, kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro mužea. In vitro, alfuzosin prodloužil trvání akčního potenciálu a QT intervalu v klinicky významných koncentracích.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Hypromelosa (E 464)

Hydrogenovaný rostlinný olej Povidon (K-30) (E1201)

Bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý Karbomer

Koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551) Magnesium-stearát (E572)

Potahová vrstva:

Hypromelosa (E464)

Propylenglykol Oxid titaničitý (E 171)

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Alfuzosin Aurobindo je k dispozici v průhledných PVC/PVdC Al blistrech a v bílých, neprůhledných, kulatých HDPE lahvičkách obsahujících silikagel.

Velikosti balení:

Blistr: 30, 50, a 100 tablet.

HDPE lahvička: 30, 500 a 1000 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Aurobindo Pharma (Malta) Limited Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront Floriana FRN 1913 Malta

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

77/214/14-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11.6.2014

10.    DATUM REVIZE TEXTU 1.10.2015