Příbalový Leták

Alfuzosin Aurobindo 10 Mg Tablety S Prodlouženým Uvolňováním

Informace pro variantu: Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (100 Ii,10mg), Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (50 Ii,10mg), Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (30,10mg), Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (1000,10mg), Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (30 Ii,10mg), Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (500,10mg), zobrazit další variantu

1


NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Alfuzosin Aurobindo 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Afluzosini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje alfuzosini hydrochloridum 10 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tableta s prodlouženým uvolňováním Balení v blistrech

30 tablet s prodlouženým uvolňováním 50 tablet s prodlouženým uvolňováním 100 tablet s prodlouženým uvolňováním

HDPE-lahvička:

30 tablet s prodlouženým uvolňováním 500 tablet s prodlouženým uvolňováním 1000 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Aurobindo Pharma (Malta) Limited Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront Floriana FRN 1913 Malta


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 77/214/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Alfuzosin Aurobindo 10 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Alfuzosin Aurobindo 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Afluzosini hydrochloridum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

3.    POUŽITELNOST

EXP:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

"5    JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU Lahvička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Alfuzosin Aurobindo 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Afluzosini hydrochloridum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje alfuzosini hydrochloridum 10 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tableta s prodlouženým uvolňováním

30 tablet s prodlouženým uvolňováním 500 tablet s prodlouženým uvolňováním 1000 tablet s prodlouženým uvolňováním


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Upozornění! Lahvička z HDPE obsahuje desikant. Zamezte jeho pozření.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Aurobindo Pharma (Malta) Limited Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront Floriana FRN 1913 Malta

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.

77/214/14-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU