Příbalový Leták

Alendronic Acid/Vitamin D3 Sandoz 70 Mg/5600 Iu

—P-O-7


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz 70 mg/5600 IU tablety

acidum alendronicum/colecalciferolum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje acidum alendronicum 70 mg (jako natrii alendronas trihydricus) a colecalciferolum 140 mikrogramů (což odpovídá vitaminu D3 5 600 IU).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Také obsahuje sacharózu.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tablety

2 tablety

4    tablety 6 tablet 12 tablet

5    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Nedrťte ani nežvýkejte.

Jednou týdně.

Užívejte jednu tabletu jednou týdně.

Označte si den v týdnu, který Vám nejlépe vyhovuje:

PO

ÚT

ST

ČT

SO

NE

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

LL NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 87/333/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


alendronic acid/vitamin d3 sandoz 70 mg/5600 IU


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistry_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz 70 mg/5600 IU tablety

acidum alendronicum/colecalciferolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o.


3. POUŽITELNOST


EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5 JINÉ


4