Příbalový Leták

Aknemycin Plus

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aknemycin Plus 40 mg/g + 0,25 mg/g Kožní roztok

erythromycinum, tretinoinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


100 g roztoku obsahuje erythromycinum 4,00 g, tretinoinum 0,025 g.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: ethanol 95%, glycerol 85% a kopovidon.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Kožní roztok. 25 ml


5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Použitelnost po prvním otevření a odjištění aplikátoru 6 měsíců.


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci:

Almirall Hermal GmbH ScholtzstraBe 3 D-21465 Reinbek Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 46/268/02-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Aknemycin Plus


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aknemycin Plus 40 mg/g + 0,25 mg/g Kožní roztok

erythromycinum, tretinoinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


100 g roztoku obsahuje erythromycinum 4,00 g, tretinoinum 0,025 g.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:    ethanol 95%, glycerol 85 % a kopovidon.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Kožní roztok 25 ml


5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Použitelnost po prvním otevření a odjištění aplikátoru 6 měsíců.


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci:

Almirall Hermal GmbH ScholtzstraBe 3 D-21465 Reinbek Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 46/268/02-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


4/4