Příbalový Leták

Afrin 0,5 Mg/Ml Nosní Sprej S Heřmánkem

Informace pro variantu: Nosní Sprej, Roztok (15ml,0,5mg/Ml), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls166664/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej

Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s mentolem

Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s heřmánkem

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg/ml 1 dávka (100 pl) obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 50 pg

Pomocné látky se známým účinkem: benzalkonium-chlorid 0,25 mg/ml.

Afrin nosní sprej s mentolem obsahuje propylenglykol 5 mg/ml.

Afrin nosní sprej s heřmánkem obsahuje propylenglykol 0,2 mg/ml.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Nosní sprej, roztok

Bílý až téměř bílý gelovitý roztok o pH 5,0 až 6,5.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Symptomatická úleva od nazální kongesce při alergické rinitidě, rinitidě z běžného nachlazení a při sinusitidě.

Přípravek Afrin je určen k léčbě dospělých a dětí od 6 let věku.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí: 1-2 vstřiky do každé nosní dírky každých 12 hodin.

Pediatrická populace

Děti > 10 let: 1-2 vstřiky do každé nosní dírky každých 12 hodin.

Děti 6-10 let: 1 vstřik do každé nosní dírky každých 12 hodin.

Během 24 hodin nemá být aplikováno více než 8 vstřiků u dospělých (4 vstřiky u dětí). Nepřekračujte uvedené dávkování.

Afrin nemá být používán déle než 7 dní, pokud není lékařem předepsáno jinak.

Před opakovaným používáním přípravku má uplynout několik dní.

Způsob podání

Před použitím důkladně protřepejte. Před prvním použitím naplňte dávkovač jeho opakovaným stlačováním, dokud nedosáhnete plné dávky. Trysku spreje držte směrem vzhůru, zasuňte ji střídavě do každé nosní dírky, pevně jednou až dvakrát stlačte a zároveň se nosem nadechněte.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo se známou citlivostí na sympatomimetické látky.

Afrin nesmí být používán:

•    pacienty, kteří užívají inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) nebo pacienty, kteří IMAO užívali během předchozích dvou týdnů.

•    pacienty s glaukomem s uzavřeným úhlem.

•    pacienty po prodělané transsfenoidální hypofyzektomii.

•    tam, kde je prokázána hypersenzitivita nebo idiosynkrazie na jakoukoli složku přípravku.

•    tam, kde je zánět kůže a sliznic v nazálním vestibulu a inkrustace (rhinitis sicca).

•    pacienty s akutním onemocněním koronárních cév nebo kardiálním astmatem.

Afrin nesmí být podáván dětem mladším 6 let.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Afrin musí být používán s opatrností u pacientů s onemocněním koronárních cév, hypertenzí, hypertyreózou, diabetem mellitem nebo s potížemi při močení spojenými se zvětšenou prostatou, pokud lékař neurčí jinak.

Dlouhodobé používání může vést k rebound kongesci.

Stejně jako u všech topických dekongestiv není doporučeno kontinuální používání delší než jeden týden.

Konzervant (benzalkonium-chlorid) obsažený v přípravku Afrin je dráždivý a může způsobit kožní reakce.

Propylenglykol obsažený v přípravku Afrin s mentolem a Afrin s heřmánkem může způsobit podráždění kůže.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné užívání tricyklických antidepresiv, maprotilinu nebo inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO) může potencovat presorické účinky oxymetazolinu.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Oxymetazolin není spojován s nepříznivými výsledky těhotenství. Studie na zvířatech neprokazují přímé či nepřímé škodlivé účinky na těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj. Afrin se může podávat těhotným ženám, pokud je používán podle doporučení. Zvýšené pozornosti je třeba v případě pacientek s hypertenzí nebo s příznaky sníženého prokrvení placenty. Časté nebo dlouhodobější používání vysokých dávek může snížit perfuzi placenty.

Kojení

Není známo, zda je oxymetazolin vylučován do mateřského mléka. S ohledem na nedostatek údajů o používání oxymetazolinu během kojení nesmí být přípravek Afrin během kojení používán.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se fertility u mužů a žen.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Afrin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Afrin je obecně dobře tolerován a nežádoucí účinky, pokud se objeví, jsou obvykle mírné a přechodné. Nejčastěji popisovaným nežádoucím účinkem je lokální pocit suchosti nosní sliznice. Méně častými lokálními účinky jsou píchání a pálení.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh jsou uvedeny v následující tabulce dle tříd orgánových systémů. Četnosti jsou definovány jako velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1 000 až < 1/100), vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Poruchy nervového systému

Vzácné

úzkost, sedativní účinek, podrážděnost, poruchy spánku u dětí, bolest hlavy

Poruchy oka

Vzácné

poruchy zraku

Srdeční poruchy

Vzácné

tachykardie, palpitace

Cévní poruchy

Vzácné

reaktivní hyperemie, zvýšený krevní tlak

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně

časté

kýchání, sucho a podráždění v nose, ústech a krku a rebound kongesce

Gastrointestinální poruchy

Vzácné

nauzea

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vzácné

exantém

Benzalkonium-chlorid a propylenglykol mohou způsobit lokální kožní reakce.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Příznaky mírného nebo závažného předávkování mohou být mydriáza, nauzea, cyanóza, horečka, spazmy, tachykardie, srdeční arytmie, srdeční zástava, hypertenze, plicní edém, dyspnoe, psychické poruchy. Také je možný výskyt příznaků inhibice funkcí centrálního nervového systému, jako je somnolence, pokles tělesné teploty, bradykardie, hypotenze podobná šoku, apnoe a ztráta vědomí. Neselektivní alfa-lytika, jako je fentolamin, mohou být podávána ke snížení zvýšeného krevního tlaku. V závažných případech může být nezbytná intubace a umělá ventilace.

V případě mírného nebo závažného nezamýšleného perorálního požití má být podáno aktivní uhlí (absorbent) a síran sodný (laxativum) nebo v případě požití velkého množství může být proveden výplach žaludku.

Následná léčba je podpůrná a symptomatická.

Vazopresorické látky jsou kontraindikovány.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Sympatomimetika samotná.

ATC kód: R01AA05

Mechanismus účinku

Oxymetazolin-hydrochlorid je sympatomimetikum, které vyvolává místní vazokonstrikci v nosní sliznici. Afrin Nosní sprej je označován jako přípravek No-Drip (nezatékající), jelikož se po aplikaci stává viskózněj ším a lépe ulpívá na slizničních membránách než vodný roztok. Klinická hodnocení prokázala, že oxymetazolin účinkuje během několika minut a jeho účinek může přetrvávat až 12 hodin po aplikaci.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Oxymetazolin-hydrochlorid je podáván přímo na nosní sliznici, kde vyvolává místní vazokonstrikci. O systémové expozici oxymetazolinu po jeho nazálním podání nejsou dostupné žádné údaje.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií toxicity po opakovaném podávání nebo reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Přípravek Afrin nebyl testován z hlediska genotoxicity a karcinogenity.

Preklinická data naznačují, že benzalkonium-chlorid může mít, na koncentraci a čase závislý, toxický účinek na cilia, včetně ireversibilní imobility, a může indukovat histopatologické změny nosní sliznice.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek

Afrin nosní sprej

dinatrium-edetát hydrogenfosforečnan sodný monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného povidon 40

benzalkonium-chlorid makrogol 1500 čištěná voda benzylalkohol

mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy

citrónové aroma obsahující přírodní a umělá aromata, alkohol a DL-alfa-tokoferol

Afrin nosní sprej s mentolem

dinatrium-edetát

hydrogenfosforečnan sodný

monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

povidon 40

benzalkonium-chlorid

makrogol 1500

propylenglykol

čištěná voda

benzylalkohol

cineol

racemický kafr levomenthol

mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy

Afrin s heřmánkem

dinatrium-edetát

hydrogenfosforečnan sodný

monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

povidon 40

benzalkonium-chlorid

makrogol 1500

čištěná voda

benzylalkohol

glycerol

mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy

heřmánkové aroma obsahující přírodní a umělá aromata, propylenglykol a kukuřičný sirup

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky

Po prvním otevření: 30 dní.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před chladem a mrazem.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Bílá neprůsvitná lahvička o objemu 15 ml z polyethylenu (HDPE) uzavřená bílou polypropylenovou pumpičkou.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer s.r.o.

Siemensova 2717/4 155 00 Praha 5 Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej

Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s mentolem

Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s heřmánkem


69/005/12-C 69/006/12-C 69/008/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18.1.2012

Datum posledního prodloužení registrace: 29.4.2015

10. DATUM REVIZE TEXTU

22.6.2016

6