Příbalový Leták

Afrin 0,5 Mg/Ml Nosní Sprej S Heřmánkem

Informace pro variantu: Nosní Sprej, Roztok (15ml,0,5mg/Ml), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls166664/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s mentolem Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s heřmánkem

oxymetazolini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4

-    Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Afrin a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Afrin používat

3.    Jak se přípravek Afrin používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Afrin uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Afrin a k čemu se používá

Celý název léčivého přípravku je Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s mentolem Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s heřmánkem

Co je přípravek Afrin

Afrin nosní sprej obsahuje léčivou látku oxymetazolini hydrochloridum.

Jak přípravek Afrin funguje

Přípravek Afrin je dekongestant, který uvolňuje ucpaný nos stažením krevních cév v nose. Účinek nastupuje během několika minut a trvá hodiny.

Kdy přípravek Afrin použít

Afrin se používá k symptomatickému uvolnění ucpaného nosu při alergické rýmě, běžném nachlazení a zánětu vedlejších dutin nosních (sinusitida). Může se užívat každých 12 hodin.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Afrin používat Nepoužívejte Afrin

-    jestliže jste alergický(á) na oxymetazolini hydrochloridum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-    jestliže užíváte inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO, které se používají při léčbě Parkinsonovy choroby a deprese). Inhibitory MAO mohou zesilovat účinky oxymetazolinu na zvýšení krevního tlaku

-    jestliže máte glaukom (zelený zákal) s uzavřeným úhlem

-    jestliže j ste podstoupil(a) transsfenoidální hypofyzektomii (odstranění podvěsku mozkového dutinou nosní)

-    jestliže trpíte zánětem kůže a sliznice nosního vchodu a tvorbou strupů a suchého povlaku na nosní sliznici (rhinitis sicca)

-    jestliže u Vás probíhá akutní koronární příhoda (onemocnění věnčitých tepen, infarkt myokardu) nebo pokud trpíte kardiálním (srdečním) astmatem

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem, pokud máte:

-    onemocnění koronárních cév

-    hypertenzi (vysoký krevní tlak)

-    nadměrnou funkci štítné žlázy (hypertyreóza)

-    diabetes mellitus (cukrovka)

-    potíže s močením v důsledku zvětšené prostaty

Pokud je přípravek Afrin používán delší dobu, může způsobit ucpaný nos. Nedoporučuje se jej používat déle než jeden týden. Pokud se Vaše příznaky po 7 dnech nezlepší nebo se zhorší, vyhledejte svého lékaře.

Děti

Nepodávejte přípravek Afrin dětem mladším 6 let (viz bod 3 „Jak se přípravek Afrin používá").

Další léčivé přípravky a přípravek Afrin

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To zahrnuje i léky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Hypertenzní účinky (zvyšující krevní tlak) oxymetazolinu se mohou zesilovat, pokud je používán spolu s:

-    některými typy antidepresiv: tricyklická antidepresiva, maprotilin, inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO)

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Užití oxymetazolinu není spojováno s nepříznivým výsledkem těhotenství. Těhotné ženy mohou přípravek Afrin používat, pokud je používán podle doporučení. Pacientkám s vysokým krevním tlakem nebo příznaky sníženého prokrvení placenty má být věnována zvýšená pozornost. Časté nebo dlouhodobé používání vysokých dávek může snižovat prokrvení placenty.

Kojení

Není známo, zda je oxymetazolin vylučován do mateřského mléka. S ohledem na nedostatek údajů o použití oxymetazolinu během kojení nesmí být přípravek Afrin během kojení užíván.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl pozorován žádný účinek na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Afrin obsahuje benzalkonium-chlorid; přípravek Afrin nosní sprej s mentolem a Afrin nosní sprej s heřmánkem obsahují propylenglykol

-    Benzalkonium-chlorid (konzervant) je dráždivý a může způsobit kožní reakce.

-    Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.

3. Jak se přípravek Afrin používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Dávkování

Dospělí a děti > 10 let: 1-2 vstřiky do každé nosní dírky každých 12 hodin.

Děti 6-10 let: 1 vstřik do každé nosní dírky každých 12 hodin.

Během 24 hodin nemá být aplikováno více než 8 vstřiků u dospělých (4 u dětí).

Nepřekračujte uvedené dávkování.

Afrin nemá být používán déle než 7 dní, pokud není lékařem předepsáno jinak.

Před opakovaným používáním přípravku má uplynout několik dní.

Způsob podání

Před použitím důkladně protřepejte. Před prvním použitím naplňte dávkovač jeho opakovaným stlačováním, dokud nedosáhnete plné dávky. Trysku spreje držte směrem vzhůru, zasuňte ji střídavě do každé nosní dírky, pevně jednou až dvakrát stlačte a zároveň se nosem nadechněte.

Po použití trysku otřete. Použití tohoto přípravku více než jednou osobou může vést k přenosu infekce.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Afrin, než jste měl(a)

Jestliže jste použil(a) více přípravku Afrin než jste měl(a), máte ihned informovat svého lékaře nebo navštívit zdravotnické zařízení a lahvičku s přípravkem přinést s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Afrin

Nezdvojnásobujte následující dávku abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Možné nežádoucí účinky jsou:

Méně časté (vyskytující se u méně než 1 ze 100 pacientů), kýchání, sucho a podráždění v nose, ústech nebo krku a ucpaný nos.

Vzácné (vyskytující se u méně než 1 z 1 000 pacientů), úzkost, únava, podrážděnost, neklidný spánek u dětí, rychlý tlukot srdce, bušení srdce (palpitace), zvýšený krevní tlak, otok nosní sliznice, bolest hlavy, pocit na zvracení, zčervenání, vyrážka a poruchy vidění.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

3

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5.    Jak přípravek Afrin uchovávat

-    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

-    Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem a mrazem.

-    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

-    Přípravek spotřebujte do 30 dní od prvního otevření.

-    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co přípravek Afrin obsahuje

Afrin nosní sprej

-    Léčivou látkou je oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg/ml

-    Pomocnými látkami jsou dinatrium-edetát, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, povidon 40, benzalkonium-chlorid, makrogol 1500, čištěná voda, benzylalkohol, mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy, citronové aroma obsahující přírodní a umělá aromata, alkohol a DL-alfa-tokoferol.

Afrin nosní sprej s mentolem

-    Léčivou látkou je oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg/ml

-    Pomocnými látkami jsou dinatrium-edetát, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, povidon 40, benzalkonium-chlorid, makrogol 1500, propylenglykol, čištěná voda, benzylalkohol, mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy, cineol, racemický kafr, levomenthol.

Afrin s heřmánkem

-    Léčivou látkou je oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg/ml

-    Pomocnými látkami j sou dinatrium-edetát, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, povidon 40, benzalkonium-chlorid, makrogol 1500, čištěná voda, benzylalkohol, mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy, glycerol, heřmánkové aroma obsahující přírodní a umělá aromata, propylenglykol a kukuřičný sirup.

Jak přípravek Afrin vypadá a co obsahuje toto balení

Afrin je bílý až téměř bílý gelovitý roztok v bílé neprůsvitné lahvičce o objemu 15 ml z polyethylenu

(HDPE) uzavřené bílou polypropylenovou pumpičkou.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Bayer s.r.o.

Siemensova 2717/4 155 00 Praha 5 Česká republika

Výrobce:

Berlimed S.A., C/Francisco Alonso no.7, Poligono Industrial Santa Rosa Alcalá de Henares; 28806 Madrid; Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

AFRIN: Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Slovenská republika, Slovinsko,

Španělsko, Rumunsko

AFRIN Comfort: Maďarsko

AFRIN ND: Bulharsko, Polsko

NASAROX: Portugalsko

Rhinacept: Řecko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.6.2016

5