Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Afrin 0,5 Mg/Ml Nosní Sprej S Glycerolem

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s mentolem Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s glycerolem Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s heřmánkem

Oxymetazolini hydrochloridum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg.

100 mikrolitrů (1 dávka) obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 50 mikrogramů.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Afrin nosní sprej Pomocné látky:

mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy, dinatrium-edetát, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, povidon 40, makrogol 1500, benzalkonium chlorid, benzylalkohol, citronové aroma, čištěná voda

Afrin nosní sprej s mentolem

Pomocné látky:

mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy, dinatrium-edetát, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, povidon 40, makrogol 1500, propylenglykol, benzalkonium chlorid, benzylalkohol, cineol, racemický kafr, levomenthol, čištěná voda

Afrin nosní sprej s glycerolem

Pomocné látky:

mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy, dinatrium-edetát, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, povidon 40, makrogol 1500, glycerol, benzalkonium chlorid, benzylalkohol, citronové aroma, čištěná voda

Afrin nosní sprej s heřmánkem

Pomocné látky:

mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy, dinatrium-edetát, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, povidon 40, makrogol 1500, glycerol, benzalkonium chlorid, benzylalkohol, heřmánkové aroma, čištěná voda

4.


LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Nosní sprej, roztok 15 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Pouze nosní podání

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Po 30 dnech od prvního otevření zlikvidujte.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem a mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Do 30.6.2013

Schering-Plough Europe, Brusel, Belgie Od 1.7.2013

Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem Nizozemsko

12.


REGISTRAČNÍ ČÍSLA


Reg.č.:

69/005/12-C

69/006/12-C

69/007/12-C

69/008/12-C


Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s mentolem Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s glycerolem Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s heřmánkem

13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


Užívejte každých 12 hodin.

Před použitím dobře protřepejte.

Po použití trysku očistěte.

Kontaktujte svého lékárníka nebo lékaře pokud:

•    se Vaše příznaky nezlepší nebo zhorší do 7 dní,

•    se u Vás objeví nové příznaky.

Symptomatická úleva od ucpaného nosu spojeného s:

•    běžným nachlazením,

•    sennou rýmou,

•    sinusitidou.

•    Dospělý a děti > 10 let: 1-2 vstřiky do každé nosní dírky každých 12 hodin.

•    Děti 6-10 let: 1 vstřik do každé nosní dírky každých 12 hodin.

Afrin by neměl být používán déle než 7 dní, pokud není lékařem předepsáno jinak. Během 24 hodin by nemělo být aplikováno více než 8 vstřiků u dospělých (4 u dětí).

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


afrin

afrin mentol afrin glycerol afrin heřmánek

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTEK 1 LAHVIČKA 15 ml


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s mentolem Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s glycerolem Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s heřmánkem

Oxymetazolini hydrochloridum Pouze nosní podání


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


EXP

Používejte do 30 dnů od prvního otevření.


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


15 ml


6. JINÉ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.