Příbalový Leták

Actilyse

sp.zn. sukls55613/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele ACTILYSE

Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok

Alteplasum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Actilyse a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Actilyse používat

3.    Jak se Actilyse užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Actilyse uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    CO JE ACTILYSE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku Actilyse je alteplasa (viz bod 6: „Další informace“). Alteplasa patří do skupiny léků, které se nazývají trombolytika. Tyto léky svým účinkem rozpouští krevní sraženiny, které vznikly v krevních cévách.

Actilyse se používá k léčbě řady stavů, které jsou způsobeny vznikem krevní sraženiny uvnitř krevních cév, včetně:

-    srdečních příhod, způsobených krevními sraženinami v tepnách srdce (infarkt myokardu)

-    krevních sraženin v tepnách plic (plicní embolie)

-    cévních mozkových příhod způsobených krevní sraženinou v tepně mozku (akutní ischemická cévní mozková příhoda).

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ACTILYSE POUŽÍVAT Neužívejte Actilyse:

-    jestliže jste alergický/á na alteplasu, gentamicin (stopový zbytek z výrobního procesu), přírodní kaučuk (také nazývaný latex, který je obsažen v obalu přípravku) nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže trpíte onemocněním, které zvyšuje riziko krvácení, nebo jste takové onemocnění nedávno prodělali; mezi ně patří:

•    sklon ke krvácení nebo poruchy krevní srážlivosti

•    závažné nebo nebezpečné krvácení v kterémkoliv místě těla

•    krvácení uvnitř mozku nebo lebky

•    nekontrolovaný, velmi vysoký krevní tlak

•    bakteriální infekce srdce nebo bakteriální zánět srdce (endokarditida), nebo zánět blan v okolí srdce (zánět osrdečníku, perikarditida)

•    zánět slinivky břišní (akutní pankreatitida)

•    žaludeční vřed nebo vředy ve střevě

•    křečové žíly v jícnu (jícnové varixy)

•    abnormality krevních cév, j ako j e místní výduť tepny (aneurysma)

•    určité nádory

•    závažné onemocnění j ater

-    jestliže užíváte léky na „ředění“ krve (perorální antikoagulancia), ledaže by příslušné testy potvrdily, že účinek těchto léků již není klinicky významný

-    jestliže jste v minulosti prodělal (a) operaci mozku nebo páteře

-    j estliže j ste v uplynulých 3 měsících prodělal (a) větší chirurgický výkon, nebo j ste utrpěl(a) významné poranění

-    jestliže u Vás byla v uplynulých 10 dnech prováděna zevní srdeční masáž

-    jestliže jste v uplynulých 10 dnech porodila dítě

Lékař také nepoužije přípravek Actilyse k léčbě srdeční příhody nebo krevní sraženiny v tepnách plic

-    jestliže máte nebo jste v minulosti prodělal(a) cévní mozkovou příhodu způsobenou krvácením do mozku

-    jestliže máte nebo jste v minulosti prodělal(a) cévní mozkovou příhodu způsobenou neznámou příčinou

-    jestliže jste nedávno (v uplynulých 6 měsících) prodělal (a) cévní mozkovou příhodu způsobenou krevní sraženinou v tepně mozku (ischemickou cévní mozkovou příhodu), pokud nejde o cévní mozkovou příhodu, kvůli které máte být právě léčen(a)

Vedle toho lékař nepoužije přípravek Actilyse k léčbě cévní mozkové příhody způsobené krevní sraženinou v tepně mozku (akutní ischemickou cévní mozkovou příhodu)

-    jestliže příznaky cévní mozkové příhody ve Vašem případě začaly před více než 4,5 hodinami nebo je možné, že začaly před více než 4,5 hodinami, protože nevíte, kdy začaly

-    jestliže cévní mozková příhoda ve Vašem případě způsobila jen velmi mírné příznaky

-    j sou-li přítomny známky krvácení do mozku

-    jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu během posledních třech měsíců

-    jestliže se příznaky před podáním Actilyse rychle lepší

-    jestliže u Vás proběhla velice závažná cévní mozková příhoda

-    jestliže se u Vás objevily křeče, když cévní mozková příhoda začala

-    jestliže je abnormální tromboplastinový čas (krevní test ověřující, jak dobře se sráží Vaše krev). Tento test může být abnormální, jestliže jste dostal(a) heparin (lék používaný na „ředění“ krve) během předchozích 48 hodin.

-    jestliže trpíte diabetem (cukrovkou) a prodělal(a) jste cévní mozkovou příhodu v minulosti

-    jestliže máte v krvi velmi nízký počet krevních destiček (trombocytů)

-    jestliže máte velmi vysoký krevní tlak (nad 185/110), který lze snížit jen injekčním podáváním léků

-    jestliže je hladina cukru (glukosy) ve Vaší krvi velmi nízká (pod 50 mg/dl)

-    jestliže je hladina cukru (glukosy) ve Vaší krvi velmi vysoká (přes 400 mg/dl)

-    jestliže je Vám méně než 18 let nebo více než 80 let.

Upozornění a opatření

Při použití přípravku Actilyse bude lékař zvláště opatrný

-    pokud jste prodělal(a) nějaký jiný druh alergické reakce, než náhlou alergickou reakci ohrožující život (reakci závažné přecitlivělosti) a to na léčivou látku alteplasu, gentamicin (stopový zbytek z výrobního procesu), přírodní kaučuk (také nazývaný latex, který je součástí obalu přípravku) nebo na kterékoli pomocnou látku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže je u Vás přítomen nebo u Vás nedávno nastal nějaký stav, který zvyšuje riziko krvácení, jako je:

•    drobné poranění

•    biopsie (zákrok za účelem získání vzorku tkáně)

•    punkce velké cévy

•    nitrosvalová injekce

-    jestliže j ste v minulosti byli léčeni přípravkem Actilyse

-    jestliže je Vám více než 65 let

Další léčivé přípravky a Actilyse

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.Zvláště je důležité informovat lékaře, jestliže užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době:

-    jakékoliv léky, které se užívají k „ředění“ krve, včetně:

•    kyseliny acetylsalicylové

•    warfarinu

•    kumarinu

•    heparinu

-    určité léky, které se používají k léčbě vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Lékař Vám podá přípravek Actilyse pouze tehdy, jestliže možný přínos převáží možné riziko pro Vaše dítě.

3. JAK SE ACTILYSE POUŽÍVÁ

Přípravek Actilyse Vám bude podáván lékařem nebo zdravotnickým pracovníkem. Není určen pro samoléčbu.

Léčbu přípravkem Actilyse je nutno zahájit co nejdříve po vzniku příznaků.

Existují tři různé stavy, při kterých lze tento lék podávat:

Srdeční příhoda (infarkt myokardu)

Dávka, kterou dostanete, závisí na Vaší tělesné hmotnosti. Maximální dávka přípravku Actilyse je 100 mg, ale bude nižší, jestliže vážíte méně než 65 kg.

Může být podána dvěma různými způsoby:

a)    forma s podáváním trvajícím 90 minut u pacientů léčených během 6 hodin od začátku příznaků. Tato forma se skládá z:

-    úvodní injekce části dávky přípravku Actilyse do žíly

-    infúze zbytku dávky po dobu následujících 90 minut.

b)    forma s podáváním trvajícím 3 hodiny u pacientů léčených 6 - 12 hodin od začátku příznaků. Tato forma se skládá z:

-    úvodní injekce části dávky přípravku Actilyse do žíly

-    infúze zbytku dávky po dobu následujících 3 hodin.

Vedle přípravku Actilyse Vám lékař podá další lék, který zastavuje tvorbu krevních sraženin. Tento lék bude podán co nejdříve od vzniku bolestí na hrudi.

Krevní sraženiny v tepnách plic (plicní embolie)

Dávka, kterou dostanete, závisí na Vaší tělesné hmotnosti. Maximální dávka přípravku Actilyse je 100 mg, ale bude nižší, jestliže vážíte méně než 65 kg.

Lék je obvykle podáván jako:

-    úvodní injekce části dávky přípravku Actilyse do žíly

-    infúze zbytku dávky po dobu následujících 2 hodin.

Po léčbě přípravkem Actilyse lékař zahájí (nebo znovu zahájí) terapii heparinem (což je lék na „ředění“ krve).

Cévní mozková příhoda způsobená krevní sraženinou v mozkové tepně (akutní ischemická cévní mozková příhoda)

Přípravek Actilyse musí být podán během 4,5 hodin od vzniku prvních příznaků. Čím dříve přípravek Actilyse dostanete, tím více Vám může být léčba prospěšná a s menší pravděpodobností dojde k výskytu nepříznivých nežádoucích účinků. Dávka, kterou dostanete, závisí na Vaší tělesné hmotnosti. Maximální dávka léku je 90 mg, ale bude nižší, jestliže vážíte méně než 100 kg. Přípravek Actilyse je podán jako:

-    úvodní injekce části dávky do žíly

-    infúze zbytku dávky po dobu následujících 60 minut.

Nesmíte užívat kyselinu acetylsalicylovou po dobu prvních 24 hodin poté, co jste byl(a) léčen(a) přípravkem Actilyse z důvodu cévní mozkové příhody. Pokud je to nezbytné, lékař Vám může dát injekci s heparinem.

Způsob použití

Přípravek Actilyse je dodáván jako prášek pro přípravu injekčního a infuzního roztoku a rozpouštědlo. To znamená, že každé balení obsahuje jednu lahvičku s práškem a jednu lahvičku s rozpouštědlem (vodou na injekci). Před použitím je třeba rozpouštědlo přidat k prášku a vytvořit roztok, který je pak podáván do žíly (intravenózní injekce nebo infúze).

Přípravek Actilyse se nesmí mísit s jinými léky.

Jestliže máte nějaké další otázky týkající se použití přípravku Actilyse, zeptejte se svého lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Actilyse nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U pacientů léčených přípravkem Actilyse se objevily následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů, kteří užívají přípravek)

-    srdeční selhání

-    tekutina v plicích (plicní edém)

-    krvácení nebo podlitina (hematom) v místě injekce

-    nízký krevní tlak (hypotenze)

-    nepravidelný srdeční tep po obnovení průtoku krve v srdci

-    bolesti na hrudi (angina pectoris)

Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů, kteří užívají přípravek)

-    další srdeční příhoda

-    krvácení do mozku (mozkové krvácení) po léčbě cévní mozkové příhody způsobené krevní sraženinou v mozkové tepně (akutní ischemická cévní mozková příhoda) - možná bude nutné ukončit léčbu

-    zastavení činnosti srdce (srdeční zástava) - možná bude nutné ukončit léčbu

-    šokový stav (velmi nízký krevní tlak) způsobený selháním srdce - možná bude nutné ukončit léčbu

-    krvácení do dýchacích cest, jako je krvácení z nosu (epistaxe) nebo vykašlávání hlenů s příměsí krve (hemoptýza) - možná bude nutné ukončit léčbu

-    krvácení z dásní

-    krvácení ze žaludku nebo ze střeva, včetně zvracení krve (hemateméza) nebo přítomnosti krve ve stolici (meléna nebo krvácení z konečníku)

-    krvácení do tělesných tkání způsobující vznik nafialovělých podlitin (ekchymózy)

-    krvácení z močových cest nebo z reprodukčních orgánů, což může vést k výskytu krve v moči (hematurie)

-    krvácení, které vyžaduje podání krevní    transfuze

-    žaludeční nevolnost (nauzea)

-    zvracení

-    horečka

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů, kteří užívají přípravek)

-    krvácení do mozku (mozkové krvácení) po léčbě srdeční příhody (infarktu myokardu) nebo krevní sraženiny v tepnách plic (plicní embolie) - možná bude nutné ukončit léčbu

-    krvácení do vaku blan obklopujících srdce (hemoperikard) - možná bude nutné ukončit léčbu

-    vnitřní krvácení do zadní části břišní dutiny (retroperitoneální krvácení) - možná bude nutné ukončit léčbu

-    poškození srdečních chlopní (mitrální regurgitace) nebo poškození přepážky oddělující srdeční komory (defekt septa komor) - možná bude nutné ukončit léčbu

-    vznik krevních    sraženin    v plicích    (plicní embolie)

-    krvácení z ucha

-    vznik krevních    sraženin    v krevních    cévách; tyto    sraženiny mohou vcestovat do dalších orgánů

těla (trombotická embolie). Příznaky budou záviset na postiženém orgánu.

-    alergické reakce, například kopřivka (urtikárie) a kožní vyrážka, potíže s dýcháním (bronchospasmus), nahromadění tekutiny pod kůží (angioedém), nízký krevní tlak nebo šokový stav

Vzácné (postihují méně než 1 z 1000 pacientů, kteří užívají přípravek)

-    krvácení do vnitřních orgánů, například krvácení do jater (jaterní krvácení) nebo do plic (plicní krvácení) - možná bude nutné ukončit léčbu

-    vznik sraženin krystalů cholesterolu, které mohou vcestovat do dalších orgánů těla (embolizace krystalů cholesterolu). Příznaky budou záviset na postiženém orgánu - možná bude nutné ukončit léčbu

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů, kteří užívají přípravek)

-    závažná alergická reakce (například život ohrožující anafylaxe) - možná bude nutné ukončit léčbu

-    krvácení do očí (oční krvácení)

-    nežádoucí učinky, které se týkají nervové soustavy, jako jsou:

•    křeče (svalové stahy, záchvaty křečí)

•    potíže s řečí

•    zmatenost nebo delirium (silná zmatenost)

•    úzkost provázená neklidem (agitace)

•    deprese

•    změny myšlení (psychóza)

Tyto poruchy se vyskytují často v souvislosti s cévní mozkovou příhodou způsobenou krevní sraženinou nebo krvácením v mozku.

Pokud se domníváte, že se u Vás objevil kterýkoliv z těchto nežádoucích účinků, oznamte to ihned svému lékaři.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK ACTILYSE UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Actilyse nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku lahvičky a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Za normálních okolností nenastane příležitost k tomu, abyste přípravek Actilyse uchovávali, protože Vám jej bude podávat lékař. Uchovávejte při teplotě do 25°C, uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Jakmile je roztok připraven, měl by být okamžitě použit. Roztok lze uchovávat 24 hodin při teplotě 2 - 8°C nebo 8 hodin při teplotě do 25°C.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co Actilyse obsahuje

-    Léčivou látkou je alteplasum. Jedna lahvička obsahuje 10 mg alteplasy (odpovídá

5 800 000 IU), 20 mg alteplasy (odpovídá 11 600 000 IU) nebo 50 mg alteplasy (odpovídá 29 000 000 IU). Alteplasa je vyráběna rekombinantní DNA technikou za použití ovariálních buněk čínského křečka.

-    Pomocnými látkami jsou arginin, kyselina fosforečná 85% a polysorbát 80.

-    Rozpouštědlem je voda na inj ekci.

-    Gumová zátka, která je součástí obalu přípravku, obsahuje přírodní kaučuk (latex).

Jak Actilyse vypadá a co obsahuje toto balení

Actilyse je prášek pro přípravu injekčního a infuzního roztoku s rozpouštědlem. To znamená, že každé balení obsahuje jednu lahvičku s práškem a jednu lahvičku s rozpouštědlem.

Přípravek Actilyse je k dispozici v těchto velikostech balení:

-    Jedna lahvička prášku s 10 mg alteplasy a jedna lahvička s 10 ml rozpouštědla.

-    Jedna lahvička prášku s 20 mg alteplasy, jedna lahvička s 20 ml rozpouštědla a jedna přeplňovací kanyla.

-    Jedna lahvička prášku s 50 mg alteplasy, jedna lahvička s 50 ml rozpouštědla a jedna přeplňovací kanyla.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Německo

Výrobce

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Birkendorfer Strasse 65 D-88397 Biberach an der Riss Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 22.3.2016

Následující informace je určena pouze lékařům nebo zdravotnickým pracovníkům:

Lahvičky o obsahu 2 mg nejsou vhodné k podání u indikací jako je akutní infarkt myokardu, akutní plicní embolie nebo akutní ischemická cévní mozková příhoda (vzhledem k riziku silného poddávkování). Pro tyto indikace jsou určeny pouze velikosti balení 10 mg, 20 mg a 50 mg.

Pro rekonstituci na konečnou koncentraci 1 mg alteplasy na 1 ml se převede celý objem rozpouštědla do lahvičky obsahující prášek přípravku Actilyse. Pro tento účel je do balení po 20 mg a 50 mg vložena přeplňovací kanyla. Pro velikost balení 10 mg se musí použít injekční stříkačka.

Pro rekonstituci na konečnou koncentraci 2 mg alteplasy na 1 ml musí být použit poloviční objem rozpouštědla (viz tabulka níže). V těchto případech musí být vždy použita injekční stříkačka pro převedení potřebného objemu rozpouštědla do lahvičky obsahující prášek přípravku Actilyse.

Za aseptických podmínek se obsah lahvičky Actilyse (10 mg nebo 20 mg nebo 50 mg) rozpustí ve vodě na injekci dle následující tabulky tak, aby bylo dosaženo výsledné koncentrace 1 mg alteplasy na 1 ml nebo 2 mg alteplasy na 1 ml:

Lahvička Actilyse

10 mg

20 mg

50 mg

Množství vody na injekci, které je nutno doplnit k suchému prášku (ml):

Výsledná koncentrace:

(a) 1 mg alteplasy/ml

10

20

50

(b) 2 mg alteplasy/ml

5

10

25

Připravený roztok by měl být poté podáván intravenózně. Připravený roztok lze dále naředit fyziologickým roztokem (sterilním roztokem chloridu sodného pro injekci o koncentraci 9 mg/ml = 0,9%) až na minimální koncentraci 0,2 mg/ml. Nedoporučuje se připravený roztok ředit sterilní vodou na injekci nebo obecně používáním infuzních roztoků cukrů, například glukosy.

Actilyse se nesmí mísit s jinými léky ve stejné infuzní láhvi a nesmí být s jinými léky podávána stejným katetrem (ani s heparinem).

Při přípravě přípravku z odpovídajícího množství prášku a rozpouštědla je nutno směs promíchávat pouze jemně, a to až do úplného rozpuštění. Je třeba se vyvarovat násilného promíchávání, protože při něm hrozí vznik pěny.

Připravený přípravek je čirý roztok, bezbarvý až světle žluté barvy. Před podáním je nutno roztok vizuálně zkontrolovat k vyloučení přítomnosti částic nebo změny jeho barvy.

Podmínky uchovávání naleznete v bodě 5 této příbalové informace.

Připravený roztok je určen pouze k jednorázovému použití. Nespotřebovaný roztok je nutno znehodnotit.

8