Příbalový Leták

Acesial Plus 2,5 Mg/12,5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ACESIAL PLUS 2,5 mg/12,5 mg ACESIAL PLUS 5 mg/25 mg tablety

ramiprilum/hydrochlorothiazidum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg a hydrochlorothiazidum12,5 mg Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg a hydrochlorothiazidum 25mg


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktózy 4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


10 tablet 14 tablet 20 tablet 28 tablet 30 tablet 42 tablet 50 tablet 56 tablet 60 tablet 98 tablet 100 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 ° C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Adamed Sp. z o.o. Pienków 149 Czosnów 05-152 Polsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 58/396/15-C Reg.č.: 58/397/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


acesial plus 2,5 mg/12,5 mg acesial plus 5 mg/25 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ACESIAL PLUS 2,5 mg/12,5 mg ACESIAL PLUS 5 mg/25 mg tablety

ramiprilum/hydrochlorothiazidum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Adamed Sp. z o.o.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


3