Příbalový Leták

Acesial Plus 2,5 Mg/12,5 Mg

sp. zn. sukls159393/2014 a k sukls87682/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ACESIAL PLUS 2,5 mg/12,5 mg ACESIAL PLUS 5 mg/25 mg

tablety

ramiprilum / hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v příbalové informaci:

1.    Co je přípravek ACESIAL PLUS a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ACESIAL PLUS užívat

3.    Jak se přípravek ACESIAL PLUS užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek ACESIAL PLUS uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    CO JE PŘÍPRAVEK ACESIAL PLUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek ACESIAL PLUS je kombinací dvou léčivých látek, ramiprilu a hydrochlorothiazidu.

Ramipril patří do skupiny léků nazývaných „ACE inhibitory“ (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin). Působí tak, že:

•    snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které zvyšují krevní tlak;

•    uvolňuje a rozšiřuje Vaše krevní cévy

•    ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků nazývaných thiazidová diuretika ("léky na odvodnění"). Zvyšuje množství vody (moči), kterou Vaše tělo vyloučí. Tímto způsobem se snižuje krevní tlak.

ACESIAL PLUS se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku. Obě léčivé látky snižují Váš krevní tlak. Používají se společně v případech, kdy léčba jednotlivými látkami nebyla dostatečně účinná.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ACESIAL PLUS UŽÍVAT

jste-li alergický(á) na ramipril, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku přípravku ACESIAL PLUS (uvedenou v bodu 6).

jste-li alergický(á) na léčivé přípravky podobné přípravku ACESIAL PLUS (jiné ACE inhibitory nebo léčivé přípravky odvozené od sulfonamidů).Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka.

•    pokud jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. "angioedém". Příznakem může být svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.

•    chodíte-li na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem ACESIAL PLUS nemusí být pro Vás vhodná v závislosti na používaném typu přístroje při dialýze.

•    máte-li poruchu funkce jater.

•    máte-li v krvi abnormální množství solí (vápník, draslík, sodík).

•    máte-li poruchu funkce ledvin, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (renální arteriální stenóza).

•    během posledních 6 měsíců těhotenství (viz níže bod "Těhotenství a kojení").

•    pokud kojíte (viz níže bod "Těhotenství a kojení").

•    pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, neužívejte přípravek ACESIAL PLUS. Nejste-li si

jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete přípravek ACESIAL PLUS užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

•    pokud máte problém se srdcem, játry nebo ledvinami.

•    pokud máte vysoký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmy, nadměrným pocením, dietou s omezením příjmu solí, dlouhodobým užíváním diuretik (léky na odvodnění) nebo dialýzou).

•    pokud budete podstupovat léčbu na snížení alergie na včelí nebo vosí bodnutí (desenzibilizace).

•    pokud budete v dohledné době vystaveni podání anestetika. Podává se kvůli operaci nebo zubařskému zákroku. Může být nutné přerušit léčbu přípravkem ACESIAL PLUS jeden den předem; v tom případě požádejte o radu svého lékaře.

•    pokud máte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy).

•    pokud máte kolagenní onemocnění cév, jako jsou sklerodermie nebo systémový lupus erythematosus.

•    pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo že byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. Po dobu prvních tří měsíců těhotenství se užívání přípravku ACESIAL PLUS nedoporučuje a jeho užívání po 3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz níže bod "Těhotenství a kojení").

•    pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

•    blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (známé taky jako sartany - například valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem

•    aliskiren

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství

elektrolytů (minerálů; např. draslíku) v krvi.

Děti a dospívající

U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku ACESIAL PLUS nedoporučuje, protože u této věkové skupiny pacientů nebyl nikdy používán.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete přípravek ACESIAL PLUS užívat.

Další léčivé přípravky a přípravek ACESIAL PLUS

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat; a to i o lécích dostupných bez lékařského předpisu (včetně rostlinných přípravků).

Je to kvůli tomu, že přípravek ACESIAL PLUS může ovlivnit způsob účinku jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku ACESIAL PLUS.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil dávku Vašeho léku a/nebo udělal jiná opatření:

Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodech „Neužívejte přípravek ACESIAL PLUS“ a „Upozornění a opatření“.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit účinek přípravku ACESIAL PLUS.

•    léčivé přípravky užívané k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako jsou ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová).

•    léčivé přípravky užívané k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií, jako jsou efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám zkontroluje krevní tlak.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při současném užívání s přípravkem ACESIAL PLUS zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků:

•    léčivé přípravky užívané k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako jsou ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová).

•    léčivé přípravky, které mohou snížit množství draslíku ve Vaší krvi. Zahrnují léky na zácpu, diuretika (léky na odvodnění), amfotericin B (používaný k léčbě plísňových infekcí) a ACTH (používaný k zjištění, zda Vaše nadledviny správně fungují).

•    protinádorové léky (chemoterapie).

•    léky na srdce, včetně léků které upravují problémy se srdečním tepem.

•    léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin.

•    diuretika (léky na odvodnění), jako je například furosemid.

•    léky, které mohou zvýšit množství draslíku ve Vaší krvi, například spironolakton, triamteren, amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve).

•    steroidní léky proti zánětu jako    např.    prednisolon.

•    doplňky vápníku.

•    alopurinol (používaný ke snížení hladiny kyseliny močové v krvi).

•    prokainamid (při problémech se srdečním rytmem).

•    kolestyramin (pro snížení tuků    v krvi).

•    karbamazepin (na epilepsii).

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Přípravek ACESIAL PLUS může mít vliv na jejich účinek:

•    léčiva na cukrovku, jako jsou ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulín. Přípravek ACESIAL PLUS může snížit množství cukru v krvi. Bedlivě sledujte hladinu cukru v krvi po dobu užívání přípravku ACESIAL PLUS.

•    lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Přípravek ACESIAL PLUS může zvýšit množství lithia ve Vaší krvi. Hladina lithia v krvi musí být Vašim lékařem bedlivě sledována.

•    léky snižující napětí svalů.

•    chinin (na malárii).

•    léčiva obsahující jód; mohou být používány při rentgenovém vyšetření v nemocnici.

•    penicilin (na infekce).

•    léčiva ředící krev pro podání ústy (tzv. perorální antikoagulancia), jako je warfarin.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek ACESIAL PLUS užívat.

Vyšetření

Užívání léku konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem:

•    máte-li podstoupit vyšetření příštítných tělísek. Přípravek ACESIAL PLUS může ovlivnit výsledky vyšetření.

•    pokud sportujete a máte podstoupit anti-dopingový test. Přípravek ACESIAL PLUS může pozitivně ovlivnit výsledek testu.

Přípravek ACESIAL PLUS s jídlem, pitím a alkoholem

•    Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem ACESIAL PLUS může způsobit pocit závratě nebo točení hlavy. Pokud potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete v období, kdy užíváte přípravek ACESIAL PLUS konzumovat, poraďte se se svým lékařem, protože alkohol může znásobit účinek léků snižujících krevní tlak.

•    Přípravek ACESIAL PLUS se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství, kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.

Přípravek ACESIAL PLUS se nemá užívat v průběhu prvních 12 týdnů těhotenství a od 13. týdnu těhotenství jej dokonce nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být škodlivé pro Vaše dítě. Otěhotníte-li během léčby přípravkem ACESIAL PLUS, řekněte to okamžitě svému lékaři. Přechod na jinou vhodnou alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním.

Pokud kojíte, nesmíte přípravek ACESIAL PLUS užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při léčbě přípravkem ACESIAL PLUS můžete pociťovat závratě. Je to pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem ACESIAL PLUS, nebo pokud přecházíte na vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytnou závratě, neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje.

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ACESIAL PLUS UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek ACESIAL PLUS přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu, obvykle ráno.

Tablety spolkněte a zapijte je tekutinou.

Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Jaké množství léku je třeba užívat

Léčba vysokého krevního tlaku

Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud Váš krevní tlak nebude pod kontrolou.

Starší pacienti

Lékař Vám sníží úvodní dávku a Vaši léčbu bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ACESIAL PLUS, než jste měl(a)

Informujte svého lékaře nebo se rovnou odeberte na pohotovost nejbližší nemocnice. Cestou do nemocnice neřiďte, požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ACESIAL PLUS

Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat v obvyklém čase.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a). vynechanou dávku

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ACESIAL PLUS nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat přípravek ACESIAL PLUS a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků - možná budete potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc:

•    otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na přípravek ACESIAL PLUS.

•    závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako jsou Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:

•    zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo prudký srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na prsou nebo závažnější postižení včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody.

•    ztížené dýchání, kašel a horečku trvající 2-3 dny a nechutenství. Může jít o příznaky plicního postižení včetně zápalu plic.

•    snadno vznikající modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např. krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závratě nebo bledost pokožky. Může jít o známky postižení krve nebo kostní dřeně.

•    silnou bolest žaludku s možným vystřelováním do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánětu slinivky břišní).

•    horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenku). Může jít o příznaky postižení jater, jako jsou např. hepatitida (zánět jater) nebo poškození jater.

Další nežádoucí účinky jsou:

Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů)

   bolest hlavy nebo pocit slabosti a únavy.

•    pocit závratě. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem ACESIAL PLUS nebo když přejdete na vyšší dávku.

•    suchý, dráždivý kašel nebo zánět průdušek (bronchitida).

•    při provedení krevního vyšetření vyšší hladina krevního cukru než je obvyklé. Pokud máte cukrovku, může se zhoršit.

•    při provedení krevního vyšetření vyšší než obvyklé hladiny kyseliny močové nebo větší množství tuků v krvi než je obvyklé.

•    bolestivé, zarudlé a oteklé klouby.

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů)

•    kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat nad okolí.

•    zrudnutí, mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména po rychlém postavení nebo posazení se.

   problémy s rovnováhou (vertigo).

•    svědění nebo neobvyklé pocity na kůži, jako jsou necitlivost, brnění, píchání, pálení nebo natékání kůže (parestézie).

•    ztráta nebo změna vnímání chutí.

•    poruchy spánku.

•    depresivní, úzkostné pocity, větší než obvyklá nervozita nebo třes.

•    ucpaný nos, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida), zkrácený dech.

•    zánět dásní (gingivitida), otok úst.

•    zarudlé, svědící, oteklé oči nebo slzení.

•    zvonění v uších.

•    rozmazané vidění.

•    vypadávání vlasů.

•    bolest na hrudníku.

•    bolesti svalů.

•    zácpa, bolest žaludku nebo střev.

•    špatné trávení nebo pocit na zvracení.

•    zvýšené než obvyklé denní množství vyloučených tekutin (moči).

•    intenzivnější pocení než obvykle nebo pocit žízně.

•    ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie), snížený pocit hladu.

•    zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep.

•    otok horních a dolních končetin. Může být příznakem vyššího než obvyklého zadržování vody ve Vašem těle.

•    horečka.

•    impotence u mužů.

•    při provedení krevního vyšetření pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství hemoglobinu.

•    při provedení krevního vyšetření změny ve funkcích jater, slinivky břišní nebo ledvin.

•    při provedení krevního vyšetření nižší než obvyklá hladina draslíku.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10000pacientů)

   zvracení, postupující průjem nebo pálení žáhy.

•    zarudlý oteklý jazyk nebo sucho v ústech.

•    při provedení krevního vyšetření vyšší než obvyklá hladina draslíku.

Další hlášené nežádoucí účinky:

Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

•    problémy se soustředěním, pocit neklidu nebo zmatenosti.

•    změny barvy prstů na rukou a nohou při vystavení chladu, když se posléze zahřejí, brní nebo jsou bolestivé. Může jít o Raynaudův fenomén.

•    zvětšení prsů u mužů.

•    vznik krevních sraženin.

•    poruchy sluchu.

•    nižší než obvyklé slzení očí.

•    Vidění do žluta

•    Dehydratace (ztráta a nedostatek vody v organismu).

•    otok, bolest a zčervenání tváře (zánět slinné žlázy).

•    otok střeva, označován jako "intestinální angioedém", projevující se bolestí břicha, zvracením a průjmem.

•    vyšší než obvyklá citlivost na slunečním záření.

•    těžké šupinatění nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka nebo jiné kožní reakce, jako je červená vyrážka na tvářích a na čele.

•    kožní vyrážka nebo vznik modřin.

•    skvrny na kůži a studené končetiny.

•    postižení nehtů (například uvolnění nebo odloučení nehtu z jeho lůžka).

•    svalová strnulost anebo neschopnost pohybu čelistí (tetanus).

•    svalová slabost nebo křeče.

•    snížená sexuální touha u mužů i žen.

•    krev v moči. Může být příznakem postižení ledvin (intersticiální nefritida).

•    vyšší množství cukrů v moči než je obvyklé.

•    při provedení krevního vyšetření zvýšené množství určitého typu bílých krvinek (eozinofilie).

•    při provedení krevního vyšetření příliš nízké množství krvinek v krvi (pancytopenie).

•    při provedení krevního vyšetření změna množství iontů (solí) v krvi, jako jsou sodík, vápník, hořčík a chloridy.

•    zpomalené nebo zhoršené reakce.

•    změny ve vnímání vůní.

•    ztížené dýchání anebo zhoršení astmatu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

web: http: //www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK ACESIAL PLUS UCHOVÁVAT

Nepoužívejte přípravek ACESIAL PLUS po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičkách a blistrech. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25° C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek ACESIAL PLUS obsahuje

Léčivou látkou jsou ramiprilum a hydrochlorothiazidum.

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg a hydrochlorothiazidum 2 5 mg

Dalšími složkami jsou předbobtnalý kukuřičný škrob, natrium-stearyl-fumarát, hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy

Jak přípravek ACESIAL PLUS vypadá a co obsahuje toto balení

ACESIAL PLUS 2,5 mg/12,5 mg jsou bílé až téměř bílé ploché nepotahované tablety ve tvaru tobolky, velikosti 4x 8mm s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým „12,5“.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

ACESIAL PLUS 5 mg/25 mg jsou bílé až téměř bílé ploché nepotahované tablety ve tvaru tobolky, velikosti 5x 10mm s půlící rýhou na bočních stěnách a na jedné straně a vyraženým „25“.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

ACESIAL PLUS je balen do blistrových balení (Al/Al)

Velikost balení: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98 a 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Adamed Sp. z o.o.

Pienków 149 Czosnów 05-152 Polsko

Výrobce

Actavis ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjoróur Island

Actavis Ltd

BLB016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Balkanpharma Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shose Str.

Dupnitsa 2600 Bulharsko

Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A. Marszalka Józefa Pilsudskiego 5 str.,

Pabianice 95-200 Polsko

Adamed Sp. z o.o.

Pienków 149 Czosnów 05-152 Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech (EHP) registrován pod těmito názvy:

Portugalsko    Axtil Comb

Česká republika    Acesial Plus

Polsko    Ramizek HCT

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9.9.2015

9