Příbalový Leták

40% Glucose In Water For Injection Fresenius

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU lahev


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


40% Glucose in Water for Injection Fresenius infuzní roztok glucosum monohydricum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1000 ml obsahuje:


Glucosum monohydricum    440 g

(odpovídá glucosum anhydricum    400 g)

Teor. osmolarita:    2220 mosmol/l

Energetická hodnota    6864 kJ/l

pH:    3,5 - 6,5


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Voda na injekci ad 1000 ml


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Infuzní roztok

1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 1 x 500 ml 20 x 100 ml, 12 x 250 ml, 12 x 500 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Sterilní, nepyrogenní.

Používat jen čirý roztok v neporušeném, obalu!


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Fresenius Kabi Italia S.r.l., Verona, Itálie 12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 76/015/99-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato